opštinska uprava opštine opovo

osnovne unutrašnje jedinice

Osnovne unutrašnje organizacione jedinice su:

 1. Odeljenje za društvene delatnosti, javnu upravu i opšte poslove;
 2. Odeljenje za privredu i finansije;
 3. Odeljenje za imovinskopravne, stambeno – komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine;
 4. Služba za skupštinske poslove.

posebna organizaciona jedinica

U Opštinskoj upravi se kao posebne organizaciona jedinica obrazuje Kabinet predsednika opštine.

Odeljenje za društvene delatnosti, javnu upravu i opšte poslove

Obavlja poslove koji se odnose na: zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, zaštite prava pacijenata, socijalne zaštite, finansijske podrške porodicama sa decom, kulture, fizičke kulture, sporta, informisanja i ostvarivanja nadzora nad zakonitošću rada ustanova u oblasti društvenih delatnosti čiji je osnivač opština; obavlja poslove vezane za učenički i studentski standard; obavlja poslove vezane za rad Interresorne komisije opštine Opovo, obavlja poslove finansijskog planiranja i interne kontrole indirektnih korisnika; obavlja poslove koji se odnose na društveni položaj omladina i organizacija koje okupljaju omladinu i društvenu brigu o mladima; obavlja poslove boračke i invalidske zaštite; obavlja inspekcijski nadzor u oblasti prosvete nad izvršavanjem propisa iz nadležnosti opštine kao i nadležnosti poverenih od strane republičkih i pokrajinskih organa; obavlja poslove koji se odnose na primenu zakona i drugih propisa u opštem upravnom postupku u Opštinskoj upravi; obavlja poslove koji se odnose na vođenje matičnih knjiga; obavlja poslove koji se odnose na vođenje registra stanovnika i opšteg biračkog spiska; obavlja poslove prijemne kancelarije, pisarnice i arhive,  organizuje rad mesnih kancelarija, obavlja personalne i dokumentacione poslove u vezi sa radnim odnosima u Opštinskoj upravi; obavlja poslove koji se odnose na unapređenje organizacije rada i modernizaciju Opštinske uprave, poslove informatike i automatske obrade podataka za potrebe Opštinske uprave; obavlja poslove u vezi bezbednosti i zaštite na radu u Opštinskoj upravi, u skladu sa zakonom; obavlja poslove u vezi tekućeg i investicionog održavanja i obezbeđivanja poslovnih zgrada; obavlja poslove Opštinske uprave koji se odnose na reprezentaciju, obezbeđuje racionalno korišćenje poslovnog prostora, prevoz motornim vozilima i druge servisne usluge (dostava, higijena i dr.) kao i poslove bezbednosti, obavlja i druge poslove koji su mu povereni u skladu sa zakonom.

Za izvršenje poverenih i izvornih poslova iz nadležnosti opštine, kao organizacioni oblik Opštinske uprave u sastavu Odeljenja za društvene delatnosti, javnu upravu i opšte poslove obrazuju se mesne kancelarije:

 1. Mesna kancelarija Sakule – za naseljeno mesto Sakule;
 2. Mesna kancelarija Baranda – za naseljeno mesto Baranda;
 3. Mesna kancelarija Sefkerin – za naseljeno mesto Sefkerin.

Mesne kancelarije obavljaju poslove koji se odnose na:

 • lična stanja građana (vođenje matičnih knjiga, izdavanje izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica i dr.);
 • izdavanje uverenja o činjenicama kada je to određeno zakonom;
 • poslove prijemne kancelarije za opštinske organe uprave;
 • vršenje administrativno – tehničkih i drugih poslova za Opštinsku upravu;
 • vođenje drugih evidencija kada je to predviđeno zakonom i drugim propisima.

Odeljenje za privredu i finansije

Obavlja poslove koji se odnose na: poslove oko izrade strateških razvojnih programa svih sektora; obavlja poslove oko razvoja i informisanosti; prati konkurse i mogućnosti za ulaganje u privredni razvoj naseljenih mesta u opštini; ostvaruje saradnju sa ustanovama, javnim preduzećima i mesnim zajednicama u okviru opštine, po pitanjima razvoja i zajedničkog učestvovanja na konkursima; ostvaruje saradnju sa donatorskim, razvojnim i nevladinim organizacijama, po pitanjima pisanja projekata; obavlja poslove u vezi poljoprivrede, turizma, ugostiteljstva i preduzetništva; prati izradu Godišnjeg programa zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta kao i sve radnje vezane za ovaj program;  prati rad poljočuvarske službe; obavlja poslove izdavanja rešenja iz domena poljoprivrede (vodna akta, prenamena poljoprivrednog zemljišta); obavlja poslove izdavanja rešenja iz domena turizma (kategorizacija privatnog smeštaja); obavlja promociju opštine i ostale marketinške aktivnosti; obavlja poslove u oblasti privatnog preduzetništva koji se odnose na posredovanje  između preduzetnika i Agencije za privredne registre; obavlja stručne normativno-pravne poslove iz oblasti budžeta i finansija; obavlja administrativne, računovodstvene i finansijsko-materijalne poslove; vrši izradu nacrta odluke o budžetu i stara se o zakonitosti izvršenja budžeta; utvrđuje tromesečne i mesečne kvote  budžeta u skladu sa zakonom, obavlja poslove budžetskog računovodstva i izveštavanja, kao i izradu završnih računa i periodičnih izveštaja vezanih za poslove budžeta i za direktne i indirektne korisnike; obavlja  poslove tromesečnih izveštavanja konsolidovanog računa trezora (KRT-a) i izradu završnih računa KRT-a; obavlja poslove finansijskog planiranja, kontrole rashoda i upravljanje gotovinom i dugom; preko finansijske službe  obavlja sve računovodstvene poslove za budžet i direktne i indirektne korisnike budžeta; vrši obračun plata i blagajničke poslove i poslove likvidature za direktne korisnike; obavlja poslove izveštavanja za pokrajinske sekretarijate i ministarstva; obavlja poslove u vezi postupka i realizacije  javnih nabavki, u skladu sa zakonom; vrši utvrđivanje, razrez, kontrolu i naplatu lokalnih izvornih prihoda; obavlja normativno-pravne, upravne i administrativno-tehničke poslove iz oblasti lokalnih javnih prihoda; vrši planiranje visine lokalnih javnih prihoda i razmenu informacija u sistemu prikupljanja izvornih lokalnih prihoda sa Poreskom upravom i Upravom za trezor; obavlja i druge poslove koji su mu povereni u skladu sa zakonom.Obavlja poslove koji se odnose na: poslove oko izrade strateških razvojnih programa svih sektora; obavlja poslove oko razvoja i informisanosti; prati konkurse i mogućnosti za ulaganje u privredni razvoj naseljenih mesta u opštini; ostvaruje saradnju sa ustanovama, javnim preduzećima i mesnim zajednicama u okviru opštine, po pitanjima razvoja i zajedničkog učestvovanja na konkursima; ostvaruje saradnju sa donatorskim, razvojnim i nevladinim organizacijama, po pitanjima pisanja projekata; obavlja poslove u vezi poljoprivrede, turizma, ugostiteljstva i preduzetništva; prati izradu Godišnjeg programa zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta kao i sve radnje vezane za ovaj program;  prati rad poljočuvarske službe; obavlja poslove izdavanja rešenja iz domena poljoprivrede (vodna akta, prenamena poljoprivrednog zemljišta); obavlja poslove izdavanja rešenja iz domena turizma (kategorizacija privatnog smeštaja); obavlja promociju opštine i ostale marketinške aktivnosti; obavlja poslove u oblasti privatnog preduzetništva koji se odnose na posredovanje  između preduzetnika i Agencije za privredne registre; obavlja stručne normativno-pravne poslove iz oblasti budžeta i finansija; obavlja administrativne, računovodstvene i finansijsko-materijalne poslove; vrši izradu nacrta odluke o budžetu i stara se o zakonitosti izvršenja budžeta; utvrđuje tromesečne i mesečne kvote  budžeta u skladu sa zakonom, obavlja poslove budžetskog računovodstva i izveštavanja, kao i izradu završnih računa i periodičnih izveštaja vezanih za poslove budžeta i za direktne i indirektne korisnike; obavlja  poslove tromesečnih izveštavanja konsolidovanog računa trezora (KRT-a) i izradu završnih računa KRT-a; obavlja poslove finansijskog planiranja, kontrole rashoda i upravljanje gotovinom i dugom; preko finansijske službe  obavlja sve računovodstvene poslove za budžet i direktne i indirektne korisnike budžeta; vrši obračun plata i blagajničke poslove i poslove likvidature za direktne korisnike; obavlja poslove izveštavanja za pokrajinske sekretarijate i ministarstva; obavlja poslove u vezi postupka i realizacije  javnih nabavki, u skladu sa zakonom; vrši utvrđivanje, razrez, kontrolu i naplatu lokalnih izvornih prihoda; obavlja normativno-pravne, upravne i administrativno-tehničke poslove iz oblasti lokalnih javnih prihoda; vrši planiranje visine lokalnih javnih prihoda i razmenu informacija u sistemu prikupljanja izvornih lokalnih prihoda sa Poreskom upravom i Upravom za trezor; obavlja i druge poslove koji su mu povereni u skladu sa zakonom.

Za izvršenje poverenih i izvornih poslova iz nadležnosti opštine, kao organizacioni oblik  u sastavu Odeljenja za privredu i finansije postoje odseci:

 • Odsek za računovodstvo;
 • Odsek za pripremu budžeta i internu revizije.

Odeljenje za imovinsko-pravne, stambeno-komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine

Obavlja poslove koji se odnose na:  pripremu za donošenje i sprovođenje planskih dokumenata (prostorni  i urbanistički planovi) iz svoje nadležnosti; vodi  upravni postupak na izdavanju lokacijske, građevinske, upotrebne dozvole i ostalih akata za objekte iz svoje nadležnosti i izdaje druge akte  u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji; obavlja poslove koji se odnose na proveru ispravnosti i potvrđivanju urbanističko-tehničkih dokumenata (urbanistički projekat, projekat parcelacije i preparcelacije); obavlja  poslove inspekcijskog nadzora nad izgradnjom i korišćenjem objekata u okviru svojih  nadležnosti; obavlja poslove inspekcijskog  nadzora nad obavljanjem komunalnih delatnosti; obavlja poslove koji se odnose na unapređenje, razvoj i obavljanje komunalnih delatnosti  i prati ostvarivanje osnovnih komunalnih funkcija; obavlja poslove vezane za cene komunalnih usluga; obavlja poslove inspekcijskog  nadzora nad primenom propisa kojima se uređuje zaštita opštinskih  puteva i ulica; obavlja poslove inspekcijskog  nadzora nad primenom zakonskih i drugih propisa iz oblasti saobraćaja u okviru svojih odnosno poverenih  nadležnosti; obavlja poslove koji se odnose na mere zaštite u planiranju izgradnje objekata, zaštitu vazduha, zemljišta, voda, šuma, biljnog i životinjskog sveta, prirodnih dobara, zaštitu od buke, zaštitu od jonizirajućeg zračenja, zaštitu od otpadnih i opasnih materija, držanje i zaštitu životinja, kao i prirodna lekovita svojstva u određenim područjima; obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakonskih i drugih propisa iz oblasti zaštite životne sredine; vodi upravni postupak na izdavanju dozvola za upravljanje otpadom iz svoje nadležnosti; obavlja poslove na izdavanju akata propisanim zakonom o proceni uticaja na zaštitu životne sredine iz svoje nadležnosti; obavlja stručne i pravne poslove u oblasti imovinsko pravnih odnosa, prati i proučava stanje u imovinsko pravnoj oblasti, predlaže preduzimanje mera i daje stručno mišljenje na nacrte odluka i predloga iz imovnisko pravne oblasti; izrađuje odluke kojima se rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine  u oblasti imovninsko pravnih odnosa; priprema akta za odlučivanje u vezi sa pribavljanjem i raspolaganjem stvarima u javnoj svojini za opštinsko veće; vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Opovo i izdaje uverenja građanima i pravnim licima o podacima iz evidencije i pruža obaveštenja; vodi evidenciju o stvarima u javnoj svojini koje su date u zakup i predlaže  otkaze ugovora o zakupu; vodi postupke uknjižbe javne svojine i imovisnkih prava opštine Opovo; obavlja administrativno tehničke poslove za opsluživanje Komisija opštine Opovo u imovnisko pravnoj oblasti; vodi postupak u vezi sa  otuđenjem ili davanjem u zakup građevinskog zemljišta, kao i delova javnih površina, vodi postupak u vezi sa konverzijom prava korišćnja u pravo svojine u skladu sa zakonom;  priprema nacrte odluka iz svoje oblasti; obavlja i druge poslove koji su mu povereni u skladu sa zakonom.

Služba za skupštinske poslove

Obavlja poslove koji se odnose na: stručne i organizacione poslove za potrebe Skupštine opštine i njenih radnih tela, Predsednika opštine i Opštinskog veća, koji se odnose na pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama; obavlja administrativno-tehničke i stručne poslove za sednice Skupštine i njenih organa i obezbeđuje druge uslove rada za potrebe Skupštine, Predsednika, radnih tela SO Opovo, kao i Opštinske uprave; pruža pomoć u radu Predsednika skupštine; vrši konačnu redakciju donetih odluka i drugih propisa sa sednica Skupštine i njenih organa; čuva izvorne dokumente o radu Skupštine i vodi evidenciju o održanim sednicama; obavlja poslove u vezi sa izdavanjem i distribucijom „Opštinskog službenog glasnika opštine Opovo”; pruža stručnu pomoć Opštinskoj upravi u pripremi nacrta propisa i drugih opštih akata; daje pravna mišljenja Skupštini, Opštinskom veću i Predsedniku opštine o zakonitosti pravnih i drugih opštih akata koje priprema Opštinska uprava; obavljavrši poslove u vezi sa uvođenjem samodoprinosa, sprovođenjem referenduma i pokrenutom narodnom inicijativom i pruža stručnu pomoć Mesnim zajednicama; obavlja i druge poslove koji su joj povereni u skladu sa zakonom.

DELOKRUG POSEBNE ORGANIZACIONE JEDINICE – KABINET PREDSEDNIKA OPŠTINE

Kabinet predsednik opštine je posebna organizaciona jedinica koja se obrazuje za obavljanje savetodavnih i protokolarnih poslova, poslova za odnose s javnošću i administrativno-tehničke poslova koji su značajni za rad predsednika opštine.

Ankica Jožika , načelnik Opštinske uprave 013/681-030 taster 4, ankica.jozika@opovo.org.rs

Slavko Mančev, Rukovodilac Odeljenja za privredu i finansije, 013/681-030 taster 1 javnenabavke@opovo.org.rs

Rade Cvetanović, Rukovodilac Odeljenja za imovinsko-pravne, stambeno-komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, 013/681-666, rade.c966@gmail.com

Radmila Maksimović, sekretar Skupštine Opštine 013/981-091 radmilamaksimovicopovo@gmail.com

Vesti

O Opovu

Video galerija

Foto galerija

Aktuelno

advertisement

statut

i

statut

informator o radu

i

informator o radu

službeni glasnik

i

službeni glasnik

budžet

budžet

javne nabavke

javne nabavke

pitajte predsednika

?

pitajte predsednika

pitajte direktore

?

pitajte direktore

telefoni

VAŽNI TELEFONI