ОПШТИНА ОПОВО

документи просторног и урбанистичког планирања

01. Важећа планска и урбанистичка документација

План детаљне регулације  за део блока бр. 58, блока 54а насеља Опово

План детаљне регулације  за блокове бр. 24, 35a и 36а насеља Опово

Просторни план подручја посебне намене и изузетних одлика „Потамишје“

Просторни план општине Опово

Измене и допуне просторног плана општине Опово

План генералне регулације насеља Опово

План детаљне регулације радне зоне у Баранди

План детаљне регулације дела блока 43А

План детаљне регулације Спа центра у Баранди

План детаљне регулације радне зоне у Опову

План детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког комплекса Баранда – Опово

План детаљне регулације блока 27 насеља Опово

02. планска и урбанистичка документа у изради

03. урбанистички пројекти – потврђени

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на к.п.топ.бр. 4193 и 4194 КО СЕФКЕРИН за изградњу пољопривредног радног комлекса , инвеститора Крецуљ Милош

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко архитектонске разраде локације комплекса фарме бројлера (хала за узгој бројлера и надстрешница за сламу) на парцели бр.2041 КО ОПОВО, инвеститора Бојана Васиљев

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације на кат. парцели 4416 К.О. Опово и изградња јавног паркинга на кат. парцели 5672/1 за инвеститора Косовац Давида

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације заизградњу објекта за складиштење пољопривредних производа и пољопривредних машина ‘’Традиција агм’’ доо Опово, ул. Рибарска бр.2

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу радног комплекса на парцели кат. бр. 5917 КО Сакуле

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичкo архитектонске разраде локације за проширење постојећег комплекса – станице за снабдевање моторних возила ТНГ-ом са станицом за снабдевање горивoм моторних возила – изградњом објекта самоуслужне аутоперионице на кат.пар.топ.бр. 5602 К.О. Опово –

Урбанистички пројекат за изградњу спортско-рекреативног хотелског комплекса на к.п. 2050/3 ко Баранда Општина Опово

Урбанистички пројекат за изградњу зграде на парцели 4478/1 КО Опово – инвеститора МП Профил Шабац

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу пољпопривредног комплекса – фарме крава музара са пратећим садржајима на катастарској парцели топ. бр 2091/1 К.О. Сакуле инвеститора Вукмировића

Урбанистички пројекат за изградњу пословно производног објекта на парцели 2752 КО Сакуле – инвеститора Фонди експорт

Урбанистички пројекат за потребе реконструкције и проене намене постојећег производно-складишног комплекса у стамбено-пословно-складишни комплекс

Урбанистички пројекат за изградњу самоуслужне перионице са портирницом у Сефкерину на к.п. 49/1 КО Сефкерин

Урбанистички пројекат за изградњу производно складишног комплекса КП 5611 КО Опово

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ