ОПШТИНА ОПОВО

остали документи

чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у србији

ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ

Јавни позив за привредне субјекте

Документација и обрасци

Питања и одговори

  • iПреузми

Ранг листа привредних субјеката за суфинансирање мера енергетске санације

за физичка лица

Јавни позив за физичка лица

Документација и обрасци

Питања и одговори

  • iПреузми

Ранг листа привредних субјеката за суфинансирање мера енергетске санације

општа управа

Инострани извод

Исправка грешке у матичним књигама

МКР МКУ МКВ

Одређивање имена детета

Потврда о животу

Признање очинства

Промена личног имена

Разгледање списа

Упис у ЈБС

Уверење из матичних књига

Уверење о држављанству

Враћање презимена после развода

друштвене делатности

Борачки додатак

Борци цивилни – инвалиди МНКО

Енергетски купац – сви

Енергетски купац – здравствено стање

Интерресорна комисија

Накнада трошкова сахране за умрлог носиоца Партизанске споменице

Помоћ породици у случају смрти РВИ

Помоћ у случају смрти МНП – борци

Породична инвалиднина после смрти РВИ и палог борца

Породични додатак – борци

Потврда о остваривању права из области финансијске подршке породици са децом у Републици Србији

Признавање својства ратног војног инвалида – мирнодопског војног инвалида

Трошкови превоза за средње школе – инвалиди

Увећана породична инвалиднина по палом борцу

Уверење о чињеницама о којима се води службена евиденција у области борачко-инвалидсе заштите

Уверење о просечним примањима

Захтев за МНП за незапослене РВИ од 5. до 10. групе из оружаних акција после 17.08.1990.

Захтев за повећање МНП по основу самохраности

Захтев за вештачење здравственог стања детета у поступку остваривања права на одсуство са рада и ли рад са половином радног времена

Захтев за вештачење здравственог стања детета у поступку остваривања права ан остале накнаде по основу посебне неге детета

Захтев за накнаду трошкова боравка у ПУ за децу без родитељског старања

Захтев за накнаду трошкова боравка у ПУ за децу корисника социјалне помоћи

Захтев за накнаду трошкова боравка у ПУ за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом

Захтве за остваривање права на дечији додатак

Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада или одсуства са половином пуног радног времена ради посебне неге детета

Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради неге детета

Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског и одсуства са рада ради неге детета

Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства

Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу посебне неге детета

Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета

Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке која је страни држављанин

Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке

Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца који је страни држављанин

Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца

урбанизам

Захтев за информацију о локацији

Утврђивање права коришћења на земљишту у корист власника незаконито изграђеног објекта

Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта на основу споразума са власником земљишта

Потврђивање урбанистичког пројекта

Потврђивање пројекта парцелације/препарцелације

Доношење решења о уклањању објекта склоном паду

Доношење решења о уклањању објекта

Давање сагласности за исправку границе парцеле

Одређивање земљишта за непосредну употребу објекта у посебним случајевима

Одређивање земљишта за непосредну употребу објекта

Одређивање накнаде за експроприсану непокретност

Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној свнији путем огласа

Успостављање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини јединице локалне самоуправе

Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини путем непосредне погодбе

Давање у закуп неиграђеног грађевинског земљишта у јавној својини путем непосредне погодбе

Давање у закуп неиграђенго грађевинског земљишта у јавној својини путем огласа

Претварање права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта уз новчану надокнаду

Претварање права коришћења изграђеного грађевинског зељишта уз новчану надокнаду

заштита животне средине

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја

Дозвола за управљање хемикалијама

Дозвола за рад стационарних извора загађења

Продужење рока важности интегрисане дозволе

Ревизија интегрисане дозволе

Издавање интегрисане дозволе

Одобрење за локацију за третман отпада у мобилном стању

Потврда о изузимању од обавеза прибављања дозволе управљања отпадом

Дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман или одлагање неопасног или инертног отпада

Сагласности на студију – затечено стање – о процени утицаја на животну средину

Давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

Одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја на животну средину

Давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

Испуњеност услова у погледу животне средине објекта у коме се обавља енергетска делатност

Испуњеност услова простора и опреме у погледу за обављање привредне делатности

Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја

заштита података о личности – преузмите образац

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке – Општина

Правилник

Просечне цене квадратног метра непокретности за утвђивање пореза на имовину за 

Цене квадрата 2023 година

Цене квадрата 2022 година

Цене квадрата 2021 година

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ