ostali dokumenti

administrativne procedure

lokalna poreska administracija

Porez na imovinu fizičkih lica

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza

Porez na imovinu pravnih lica

Utvrđivanje obaveza po osnovu lokalne komunalne takse

Izdavanje uverenja o izmirenim obavezama po osnovu loklanih javnih prihoda

Povraćaj više ili pogrešno naplaćenog poreza

Usaglašavanje stanja po računima poreskih obveznika

opšta uprava

Inostrani izvod

Ispravka greške u matičnim knjigama

MKR MKU MKV

Određivanje imena deteta

Potvrda o životu

Priznanje očinstva

Promena ličnog imena

Razgledanje spisa

Upis u JBS

Uverenje iz matičnih knjiga

Uverenje o državljanstvu

Vraćanje prezimena posle razvoda

društvene delatnosti

Besplatan boravak u PU

Borački dodatak

Borci civilni – invalidi MNKO

Energetski kupac – svi

Energetski kupac – zdravstveno stanje

Interresorna komisija

Naknada troškova sahrane za umrlog nosioca Partizanske spomenice

Pomoć porodici u slučaju smrti RVI

Pomoć u slučaju smrti MNP – borci

Porodična invalidnina posle smrti RVI i palog borca

Porodični dodatak – borci

Potvrda o ostvarivanju prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom u Republici Srbiji

Priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida – mirnodopskog vojnog invalida

Troškovi prevoza za srednje škole – invalidi

Uvećana porodična invalidnina po palom borcu

Uverenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u oblasti boračko-invalidse zaštite

Uverenje o prosečnim primanjima

Zahtev za MNP za nezaposlene RVI od 5. do 10. grupe iz oružanih akcija posle 17.08.1990.

Zahtev za povećanje MNP po osnovu samohranosti

Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta u postupku ostvarivanja prava na odsustvo sa rada i li rad sa polovinom radnog vremena

Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta u postupku ostvarivanja prava an ostale naknade po osnovu posebne nege deteta

Zahtev za naknadu troškova boravka u PU za decu bez roditeljskog staranja

Zahtev za naknadu troškova boravka u PU za decu korisnika socijalne pomoći

Zahtev za naknadu troškova boravka u PU za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom

Zahtve za ostvarivanje prava na dečiji dodatak

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada ili odsustva sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada radi nege deteta

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva

Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta

Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke koja je strani državljanin

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca koji je strani državljanin

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca

urbanizam

Zahtev za informaciju o lokaciji

Utvrđivanje prava korišćenja na zemljištu u korist vlasnika nezakonito izgrađenog objekta

Pribavljanje neizgrađenog građevinskog zemljišta na osnovu sporazuma sa vlasnikom zemljišta

Potvrđivanje urbanističkog projekta

Potvrđivanje projekta parcelacije/preparcelacije

Donošenje rešenja o uklanjanju objekta sklonom padu

Donošenje rešenja o uklanjanju objekta

Davanje saglasnosti za ispravku granice parcele

Određivanje zemljišta za neposrednu upotrebu objekta u posebnim slučajevima

Određivanje zemljišta za neposrednu upotrebu objekta

Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

Otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svniji putem oglasa

Uspostavljanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave

Otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem neposredne pogodbe

Davanje u zakup neigrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem neposredne pogodbe

Davanje u zakup neigrađengo građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem oglasa

Pretvaranje prava korišćenja neizgrađenog građevinskog zemljišta uz novčanu nadoknadu

Pretvaranje prava korišćenja izgrađenogo građevinskog zeljišta uz novčanu nadoknadu

zaštita životne sredine

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja

Dozvola za upravljanje hemikalijama

Dozvola za rad stacionarnih izvora zagađenja

Produženje roka važnosti integrisane dozvole

Revizija integrisane dozvole

Izdavanje integrisane dozvole

Odobrenje za lokaciju za tretman otpada u mobilnom stanju

Potvrda o izuzimanju od obaveza pribavljanja dozvole upravljanja otpadom

Dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman ili odlaganje neopasnog ili inertnog otpada

Saglasnosti na studiju – zatečeno stanje – o proceni uticaja na životnu sredinu

Davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Određivanje obima i sadržaja ažurirane studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Ispunjenost uslova u pogledu životne sredine objekta u kome se obavlja energetska delatnost

Ispunjenost uslova prostora i opreme u pogledu za obavljanje privredne delatnosti

Određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke – Opština

Pravilnik

Prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvđivanje poreza na imovinu za 2021.

Cene kvadrata

Vesti

O Opovu

Video galerija

Foto galerija

Aktuelno

advertisement

statut

i

statut

informator o radu

i

informator o radu

službeni glasnik

i

službeni glasnik

budžet

budžet

javne nabavke

javne nabavke

pitajte predsednika

?

pitajte predsednika

pitajte direktore

?

pitajte direktore

telefoni

VAŽNI TELEFONI