ОПШТИНА ОПОВО

Ступила на снагу нова Уредба о енергетски угроженом купцу

10.01.2023.

Ступила  на снагу нова Уредба о енергетски угроженом купцу

Дана 17.12.2022. године ступила је на снагу нова Уредба о енергетски угроженом купцу („СЛ.гласник РС“ бр. 137/2022) којом је између осталог предвиђено да су:

Критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца су:
1) материјални положај:
(1) укупан месечни приход домаћинства;
(2) број чланова домаћинства;
(3) имовно стање;
2) остварено право на новчану социјалну помоћ или дечији додатaк или увећани додатак за помоћ и негу другог
лица;
3) здравствено стање чланa домаћинства.

Ако се захтев подноси  из разлога материјалног положаја или имовног стања домаћинства онда се у обзир између осталог узима у односу на број чланова домаћинства, укупан месечни приход домаћинства одређен према подацима министарства надлежног за послове трговине о вредности минималне потрошачке корпе за трочлано домаћинство, који  може бити највише:
1) за домаћинства са једним чланом до 21.074,68 динара;
2) за домаћинства са два члана до 33.402,13 динара;
3) за домаћинства са три члана до 45.729,58 динара;
4) за домаћинства са четири члана до 58.057,03 динара;

5) за домаћинства са пет чланова до 70.384,48 динара;
6) за домаћинства са шест чланова до 82.711,93 динара;
7) за домаћинства са више од шест чланова за сваког додатног члана додаје се: 12.327,45 динара.

Домаћинство чији су чланови остварили право на новчану социјалну помоћ, дечији додатак или увећани додатак за помоћ и негу другог лица стиче статус енергетски угроженог купца по основу акта надлежног органа о стеченом праву.
За стицање статуса енергетски угроженог купца  по овом основу није потребна испуњеност других услова

Домаћинство на основу здравственог стања стиче статус енергетски угроженог купца, ако члан домаћинства користи медицинске апарате или уређаје неопходне за одржавање здравља, за чији рад је потребно напајање из електродистрибутивне мреже и коме обуставом испоруке електричне енергије може бити угрожен живот илиздравље.

Решење о стицању статуса енергетски угроженог купца доноси се са роком важења најдуже до краја календарске године.
Решење о стицању статуса енергетски угроженог купца које се доноси на основу акта којим се утврђује право на новчану социјалну помоћ или дечији додатак или увећани додатак за помоћ и негу другог лица доноси се са роком важења који се утврђује у календарском месецу у складу са важењем наведеног акта.
У случају да  овај  акт  није временски ограничен, решење о стицању статуса енергетски угроженог
купца доноси се са роком важења до краја календарске године.

Нови Захтев за наредну календарску годину може се поднети најраније 30 дана пре истека рока важења решења.

Нови Захтев се исто  може се поднети након доношења новог акта којим је подносиоцу Захтева утврђено право на новчану социјалну помоћ или дечији додатак или увећани додатак за помоћ и
негу другог лица.

Уз Захтев уколико није дошло до промене података на основу којих је донето решење о стицању статуса енергетски угроженог купца, што се констатује узимањем изјаве на записник под кривичном и материјалном одговорношћу пред органом јединице локалне самоуправе, није потребно прилагати доказе који су већ раније приложени, изузев доказа о укупним месечним примањима и приходима домаћинства.

 

Напомена:

Решење којим се утврђује право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица које је донето од сране Републичког фонда за пензиско и инвалидско осигурање није основ за стицање енергетски угроженом купцу.

Обавештавају се грађани који су имали утврђен статус енегретски угроженог купца за снабдевање електричном енергијом, а које право су стекли на основу решења о праву на новчану социјалну помоћ, материјални положај или имовно стање домаћинства или по основу здравственог стања члана домаћинства, да је статус енегретски угроженог купца истекао 31.12.2022. године и да су дужни   у колико желе да им наведени статус буде продужен, јаве у Општинску управу Општине Опово, Опово, Бориса Кидрича бр.10, , сваког радног дана од 7,30 од 15,30 часова, тел: 013/681-030, како би поднели нови захтев за стицање статуса  енегретски угроженог купца .

Прочитајте и…

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије су издали обавештење о томе да су започете припреме подлоге за израду пројектно - техничке документације, што обухвата геотехничке и геодетске истражне радове, а односе се на територије које се налазе на траси будућег аутопута Београд – Зрењанин – Нови...

Jавни позив за презентацију  урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу   производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

Jавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и...

Обавештење о  реализацији пројекта   „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештење о реализацији пројекта „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештавају се грађанке и грађани општине Опово да је пројекат под називом Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља   Започет дана 22.03.2024. године, и даље у својој реализацији и окончава се 15.06.2024. године. Место реализације је објекат...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ