ОПШТИНА ОПОВО

Решење о одобравању годишњих програма спортских организација за 2022. годину

30.12.2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНЕ ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 02-72/2021
ДАНА: 23.12.2021.године
ОПОВО

На основу члана 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр.4/18)  и чл. 58. став 1. Пословника о раду Општинског већа,  Општинско веће на седници одржаној дана  23.12.2021.године, доноси

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

I

Одобравају се   средства за реализацију Годишњих програма спортских организација за 2022. годину,  следећим спортским организацијама:

ТАБЕЛА.pdf

II

 

Пренос средстава реализоваће се на основу потписаних уговора са овлашћеним лицима наведених учесника.

 

III

 

Овашћује се председник општине Опово да закључи уговор са корисником одобрених средстава.

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 

Поступак одобравања средстава за реализацију Годишњих програма спортских организација на територији општине Опово, спроведен је у складу са одредбама Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта из буџета општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр.4 /18), Правилника о категоризацији, критеријумима и поступку рангирања спортских организација у општини Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр.8/18)  и Правилника о процени квалитета годишњих програма категорисаних спортских организација („Општински службени гласник општине Опово“ бр.9/18),

Решењем Општинског већа општине Опово бр.02-59/21 од 09.11.2021. године формирана је Комисија за категоризацију спортских организација. Комисија за оцену годишњих програма у области спорта формирана је Решењем Општинског већа бр.02-60/21 од 09.11.2021. године.

Спортски савез општине Опово доставио је Општинском већу Преглед носилаца годишњих програма и укупно предложених средстава за 2022. годину. Општинско веће је Закључком бр.06-78/2021 од 09.12.2021. године Преглед носилаца годишњих програма и укупно предложених средстава за 2022. са свом документацијом доставило Комисији за оцену годишњих програма у области спорта на разматрање и оцену.

Комисија за оцену годишњих програма у области спорта извршила је бодовање спорстских организација које су доставиле предлоге годишњих програма и предлог прелиминарне листе доставила Општинском већу на разматрање и усвајање. Општинско веће општине Опово дана 23.12.2021. године, утврдило је прелиминарну листу годишњих програма спортских организација за 2022. годину и  донело решење о расподели,  с обзиром да су предвиђена средства за финансирање годишњих програма спортских организација усклађена са средствима планираним Одлуком о буџету општине Опово за 2022. годину и да није било потребе за поновним усклађивањем и ревидирањем утврђене листе.

На основу  горе наведеног одлучено је као у диспозитиву.

 

Доставити:

  • носиоцима годишњих програма;
  • архиви.

 

 

 

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ

 

Анка Симин Дамјанов

Прочитајте и…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу   силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу   силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

Јавни позив за избегла и интернорасељена лица који живе на територији Општине Опово

Јединица локалне самоуправе Опшрине Опово у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије ове године расписује јавни позив за доделу помоћи у виду набавка хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на територији...

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације ОПОВО, 28. новембар 2023 Обавештавамо све заинтересоване грађане општине Опово  да је јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији  општине...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ