ОПШТИНА ОПОВО

Решење о одобравању годишњих програма спортских организација за 2022. годину

30.12.2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНЕ ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 02-72/2021
ДАНА: 23.12.2021.године
ОПОВО

На основу члана 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр.4/18)  и чл. 58. став 1. Пословника о раду Општинског већа,  Општинско веће на седници одржаној дана  23.12.2021.године, доноси

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

I

Одобравају се   средства за реализацију Годишњих програма спортских организација за 2022. годину,  следећим спортским организацијама:

ТАБЕЛА.pdf

II

 

Пренос средстава реализоваће се на основу потписаних уговора са овлашћеним лицима наведених учесника.

 

III

 

Овашћује се председник општине Опово да закључи уговор са корисником одобрених средстава.

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 

Поступак одобравања средстава за реализацију Годишњих програма спортских организација на територији општине Опово, спроведен је у складу са одредбама Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта из буџета општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр.4 /18), Правилника о категоризацији, критеријумима и поступку рангирања спортских организација у општини Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр.8/18)  и Правилника о процени квалитета годишњих програма категорисаних спортских организација („Општински службени гласник општине Опово“ бр.9/18),

Решењем Општинског већа општине Опово бр.02-59/21 од 09.11.2021. године формирана је Комисија за категоризацију спортских организација. Комисија за оцену годишњих програма у области спорта формирана је Решењем Општинског већа бр.02-60/21 од 09.11.2021. године.

Спортски савез општине Опово доставио је Општинском већу Преглед носилаца годишњих програма и укупно предложених средстава за 2022. годину. Општинско веће је Закључком бр.06-78/2021 од 09.12.2021. године Преглед носилаца годишњих програма и укупно предложених средстава за 2022. са свом документацијом доставило Комисији за оцену годишњих програма у области спорта на разматрање и оцену.

Комисија за оцену годишњих програма у области спорта извршила је бодовање спорстских организација које су доставиле предлоге годишњих програма и предлог прелиминарне листе доставила Општинском већу на разматрање и усвајање. Општинско веће општине Опово дана 23.12.2021. године, утврдило је прелиминарну листу годишњих програма спортских организација за 2022. годину и  донело решење о расподели,  с обзиром да су предвиђена средства за финансирање годишњих програма спортских организација усклађена са средствима планираним Одлуком о буџету општине Опово за 2022. годину и да није било потребе за поновним усклађивањем и ревидирањем утврђене листе.

На основу  горе наведеног одлучено је као у диспозитиву.

 

Доставити:

  • носиоцима годишњих програма;
  • архиви.

 

 

 

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ

 

Анка Симин Дамјанов

Прочитајте и…

Јавни позив  за пријављивање кандидата за инструкторе

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе  Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заитересованим кандидатима да се у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) пријаве за посао инструктора за потребе...

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2023. годину

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2023. годину

Р е п у б л и к а С р б и ј а АП Војводина Општина Опово Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини Број: 320- 37/2022 Датум: 20.06.2022. године ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА...

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2023. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2023. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2023. годину У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ