ОПШТИНА ОПОВО

РЕШЕЊЕ о додели средства суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2021. години путем појединачног давања

29.09.2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 02-48/21
ДАТУМ: 28.09.2021. године
О П О В О

На основу 25. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15, 12/16 – аутентично тумачење), члана 70. Статута општине Опово ( „Општински службени гласник општине Опово“ бр. 2/19) члана  3., 32. и 37. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Општински службени гласник општине Опово“ бр.8/18) , Општинско веће општине Опово на седници одржаној дана 28.09. 2021. године доноси

РЕШЕЊЕ

о додели средства суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2021. години

путем појединачног давања

       Одобравају се средства у износу од 325 000,00 динара, на име поједниначног давања у области јавног информисања за пројекат „Верски објекти у Опову- место саборности народа“, подносиоца захтева  OPEN VIEW“ д.о.о. из Вршца ул. Војвођанских бригада бр.2/б, због хитности реализације пројекта.

       Одобрена средства из става 1. ово решења исплатиће се на основу потписаног уговора, а предвиђена су Одлуком о буџету општине Опово за 2021. годину, позиција 65, економска класификација 423, услуге по уговору, у складу са Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Општински службени гласник општине Опово“ бр.8/18).

О б р а з л о ж е њ е

     Одлуком о буџету општине Опово за 2021. годину планирана су средства за појединоачна давања у области јавног информисања у складу са Законом о јавном информисању и медијима и  Правилником о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања, у износу од 325 000,00 динара.

      Чланом 17 и 27. Закона о о јавном информисању и медијима, између осталог предвиђено је да једница локалне самоуправе за остваривање јавног интереса у области јавног информисања може поределити средства и за појединачно давање и утврђен је навиши износ тих средстава.

Чланом 30. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања, предвиђено је да појединачно давање подразумева процедуру доделе средтсва на основу одлуке општинског већа, без спровођења јавног конкурса.

      Чланом 31. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања, предвиђено је да се средстав могу доделити само за пројекте који нису могли бити планирани у време расписивања конкурса, као и да се средства додељена путем појединачног давања одобравају у складу са правилима о додели државне помоћи.

  OPEN VIEW“ д.о.о. из Вршца,  дана 17.09. 2021. године поднео је пријаву за пројектно суфинансирање из области јавног информисања за пројекат „Верски објекти у Опову- место саборности народа“,  чиме је пројектна активност подобна за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Пројектом ће се предвидети веће гаранције привржености професионалним и етичким стандардима.Велика је вероватноћа да ће предложене активности из Пријаве пројекта довести до остварења постављеног циља, а то је између осталог информисање о питањима од интереса за јавност и извештавању о културним, берском, етичким, социјалним и другим различитостима и проблемима осетљивих и рањивих друштвених друштвених група. Стручна кампања кроз јавно информисање је један од квалитетних начина да се стање у друштву и међу грађанима побољша.

  Такође су прецизирани индикатори успеха, анализа постојећег стања, оствареног напретка, евалуација и дат је детаљан план реализације пројектних активности значајних за општину Опово и становништво општине. Пројектом је предвиђено да ће исти бити реализован преко информативног интернет портала EPANČEVO.RS

    Однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да ће коришћење буџетских средстава на најрационалнији начин остварити јавни интерес и да ће се постигнути резултати и њихова деловања наставити и након завршетак пројекта.

    Имајући  у виду горе наведено одлучено је ако у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

    Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења.

                                                                                        Председник Општинског већа 

                                                                                           Милош Maрков дипл.екон.

Прочитајте и…

Oпштинска управа Опово – комунална инспекција: Издавање паркинг карти за особе са инвалидитетом за 2023. годину

Oпштинска управа Опово – комунална инспекција: Издавање паркинг карти за особе са инвалидитетом за 2023. годину

Oпштинска управа Опово - комунална инспекција: Издавање паркинг карти за особе са инвалидитетом за 2023. годину Опово, 20.01.2023. Комунални инспектор Општинске управе Опово обавештава особе са инвалидитетом да подношењем захтева за издавање паркинг карте могу...

Ступила  на снагу нова Уредба о енергетски угроженом купцу

Ступила на снагу нова Уредба о енергетски угроженом купцу

Ступила  на снагу нова Уредба о енергетски угроженом купцу Дана 17.12.2022. године ступила је на снагу нова Уредба о енергетски угроженом купцу („СЛ.гласник РС“ бр. 137/2022) којом је између осталог предвиђено да су: Критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог...

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ за куповину  кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника у оквиру пројекта  КРУГ ПОДРШКЕ

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника у оквиру пројекта КРУГ ПОДРШКЕ

На основу члана 7. и члана 12. Критеријума за куповину кућа са окућницом и поступку и начину рада Комисије за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, 06-/22 од 12.09.2022. године и на основу Одлуке о социјалној...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ