ОПШТИНА ОПОВО

РЕШЕЊЕ о додели средства суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2021. години путем појединачног давања

29.09.2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 02-48/21
ДАТУМ: 28.09.2021. године
О П О В О

На основу 25. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15, 12/16 – аутентично тумачење), члана 70. Статута општине Опово ( „Општински службени гласник општине Опово“ бр. 2/19) члана  3., 32. и 37. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Општински службени гласник општине Опово“ бр.8/18) , Општинско веће општине Опово на седници одржаној дана 28.09. 2021. године доноси

РЕШЕЊЕ

о додели средства суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2021. години

путем појединачног давања

       Одобравају се средства у износу од 325 000,00 динара, на име поједниначног давања у области јавног информисања за пројекат „Верски објекти у Опову- место саборности народа“, подносиоца захтева  OPEN VIEW“ д.о.о. из Вршца ул. Војвођанских бригада бр.2/б, због хитности реализације пројекта.

       Одобрена средства из става 1. ово решења исплатиће се на основу потписаног уговора, а предвиђена су Одлуком о буџету општине Опово за 2021. годину, позиција 65, економска класификација 423, услуге по уговору, у складу са Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Општински службени гласник општине Опово“ бр.8/18).

О б р а з л о ж е њ е

     Одлуком о буџету општине Опово за 2021. годину планирана су средства за појединоачна давања у области јавног информисања у складу са Законом о јавном информисању и медијима и  Правилником о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања, у износу од 325 000,00 динара.

      Чланом 17 и 27. Закона о о јавном информисању и медијима, између осталог предвиђено је да једница локалне самоуправе за остваривање јавног интереса у области јавног информисања може поределити средства и за појединачно давање и утврђен је навиши износ тих средстава.

Чланом 30. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања, предвиђено је да појединачно давање подразумева процедуру доделе средтсва на основу одлуке општинског већа, без спровођења јавног конкурса.

      Чланом 31. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања, предвиђено је да се средстав могу доделити само за пројекте који нису могли бити планирани у време расписивања конкурса, као и да се средства додељена путем појединачног давања одобравају у складу са правилима о додели државне помоћи.

  OPEN VIEW“ д.о.о. из Вршца,  дана 17.09. 2021. године поднео је пријаву за пројектно суфинансирање из области јавног информисања за пројекат „Верски објекти у Опову- место саборности народа“,  чиме је пројектна активност подобна за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Пројектом ће се предвидети веће гаранције привржености професионалним и етичким стандардима.Велика је вероватноћа да ће предложене активности из Пријаве пројекта довести до остварења постављеног циља, а то је између осталог информисање о питањима од интереса за јавност и извештавању о културним, берском, етичким, социјалним и другим различитостима и проблемима осетљивих и рањивих друштвених друштвених група. Стручна кампања кроз јавно информисање је један од квалитетних начина да се стање у друштву и међу грађанима побољша.

  Такође су прецизирани индикатори успеха, анализа постојећег стања, оствареног напретка, евалуација и дат је детаљан план реализације пројектних активности значајних за општину Опово и становништво општине. Пројектом је предвиђено да ће исти бити реализован преко информативног интернет портала EPANČEVO.RS

    Однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да ће коришћење буџетских средстава на најрационалнији начин остварити јавни интерес и да ће се постигнути резултати и њихова деловања наставити и након завршетак пројекта.

    Имајући  у виду горе наведено одлучено је ако у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

    Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења.

                                                                                        Председник Општинског већа 

                                                                                           Милош Maрков дипл.екон.

Прочитајте и…

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника пакета подршке у оквиру пројекта „Круг подршке“

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника пакета подршке у оквиру пројекта „Круг подршке“

На основу Уговора о донацији за реализацију пројекта „ Круг подршке“(у даљем тексту: пројекат), број UNOPS-SHAI-2022-Grant-004, од 01.04.2022. године између Општине Опово и УНОПС  (у даљем тексту: Уговор о донацији), Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово...

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника пакета подршке у оквиру пројекта „Круг подршке“

ЈАВНИ ПОЗИВ за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника у оквиру пројекта КРУГ ПОДРШКЕ

основу члана 7. и члана 12. Критеријума за куповину кућа са окућницом и поступку и начину рада Комисије за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, 06-/22 од 12.09.2022. године и на основу Одлуке о социјалној заштити...

Рани јавни увид  поводом израде  плана  детаљне регулације  за блокове број 24, 35а и 36а насеља Oпово

Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације за блокове број 24, 35а и 36а насеља Oпово

Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12,...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ