ОПШТИНА ОПОВО

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада у општини Опово

24.07.2023.

На основу члана 20. став 1. тачка 2. закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/14- др. закон, 101/16- др. Закон и 47/18 ), члана 28. став 2.  Закона о комуналним делатностима („Службени  гласник РС“ бр. 88/2011, 104/16 и 95/18 ), члана 27.  Уговора о поверавању обављања комуначне делатности одржавања чистоће у општини Опово од 30.01.2009. године, члана 70. Статута општине Опово (Општински службени гласник општине Опово бр.2/19) и члана 58. Пословника о раду Општинског већа („Општински службени гласник општине Опово“, бр. 8/2008), Општинско веће на седници одржаној дана 20.07.2023. године, донело је

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада у општини Опово

 1. Даје се сагласност на Одлуку пословодства Брантнер отпадна привреда д.о.о Нови Бечеј о цени комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада у општини опово од 06.2023. године , достављену Општинској управи Опово дана 07.07.2023. године, заведену под бројем 352-56/23  и то:

Цене комуналних услуга сакупљања комуналног отпада:

 • Домаћинства, по члану домаћинства 155,78 дин
 • Домаћинства која се сматрају социјалним сучајем, по члану  домаћинства   126,57 дин
 • Правна лица m2 33,65 дин
 • Јавне установе 18,40 дин

 

Цене комуналних услуга транспорта комуналног отпада:

 • Домаћинства, по члану домаћинства 46,90 дин
 • Домаћинства која се сматрају социјалним случајем, по члану домаћинства 26,68  дин
 • Правна лица m2 7,10  дин
 • Јване установе 3,91  дин

Цене су изражене без обрачунатог ПДВ-а.

 1. Цене утврђене Одлуком пословодства Брантнер отпадна привреда д.о.о од 06.2023.  године, на коју је дата сагласност овим Решењем, примењиваће се почев од 01.08.2023. године.
 2. Даном почетка примене овог Решења престаје да важи Решење Општинског већа општине Опово о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналних услуга Брантнер отпадна привреда д.о.о Нови бечеј број 02-18/22  од  31.05.2022.  године.
 3. Ово решење објавити у „Општинском службеном гласнику општине Опово“.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 02- 18/23
ДАНА: 20.07.2023. године
О  П  О В О

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Анка Симин Дамјанов

Прочитајте и…

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије су издали обавештење о томе да су започете припреме подлоге за израду пројектно - техничке документације, што обухвата геотехничке и геодетске истражне радове, а односе се на територије које се налазе на траси будућег аутопута Београд – Зрењанин – Нови...

Jавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу  производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

Jавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и...

Обавештење о реализацији пројекта  „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештење о реализацији пројекта „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештавају се грађанке и грађани општине Опово да је пројекат под називом Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља   Започет дана 22.03.2024. године, и даље у својој реализацији и окончава се 15.06.2024. године. Место реализације је објекат...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ