ОПШТИНА ОПОВО

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада у општини Опово

24.07.2023.

На основу члана 20. став 1. тачка 2. закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/14- др. закон, 101/16- др. Закон и 47/18 ), члана 28. став 2.  Закона о комуналним делатностима („Службени  гласник РС“ бр. 88/2011, 104/16 и 95/18 ), члана 27.  Уговора о поверавању обављања комуначне делатности одржавања чистоће у општини Опово од 30.01.2009. године, члана 70. Статута општине Опово (Општински службени гласник општине Опово бр.2/19) и члана 58. Пословника о раду Општинског већа („Општински службени гласник општине Опово“, бр. 8/2008), Општинско веће на седници одржаној дана 20.07.2023. године, донело је

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада у општини Опово

 1. Даје се сагласност на Одлуку пословодства Брантнер отпадна привреда д.о.о Нови Бечеј о цени комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада у општини опово од 06.2023. године , достављену Општинској управи Опово дана 07.07.2023. године, заведену под бројем 352-56/23  и то:

Цене комуналних услуга сакупљања комуналног отпада:

 • Домаћинства, по члану домаћинства 155,78 дин
 • Домаћинства која се сматрају социјалним сучајем, по члану  домаћинства   126,57 дин
 • Правна лица m2 33,65 дин
 • Јавне установе 18,40 дин

 

Цене комуналних услуга транспорта комуналног отпада:

 • Домаћинства, по члану домаћинства 46,90 дин
 • Домаћинства која се сматрају социјалним случајем, по члану домаћинства 26,68  дин
 • Правна лица m2 7,10  дин
 • Јване установе 3,91  дин

Цене су изражене без обрачунатог ПДВ-а.

 1. Цене утврђене Одлуком пословодства Брантнер отпадна привреда д.о.о од 06.2023.  године, на коју је дата сагласност овим Решењем, примењиваће се почев од 01.08.2023. године.
 2. Даном почетка примене овог Решења престаје да важи Решење Општинског већа општине Опово о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналних услуга Брантнер отпадна привреда д.о.о Нови бечеј број 02-18/22  од  31.05.2022.  године.
 3. Ово решење објавити у „Општинском службеном гласнику општине Опово“.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 02- 18/23
ДАНА: 20.07.2023. године
О  П  О В О

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Анка Симин Дамјанов

Прочитајте и…

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Опово

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Опово

На основу Одлуке Општинског већа општине Опово о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Опово број 06-48/2023 од 20.09.2023. године ( у даљем тексту: Одлука) и...

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи у виду огревног дрвета са превозом за породична домаћинства избелица и интерно расељена лица на територији Општине Опово

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи у виду огревног дрвета са превозом за породична домаћинства избелица и интерно расељена лица на територији Општине Опово

На основу Одлуке Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије о додели помоћи јединицама локалне самоуправе за набавку огревног дрвета са превозом за породична домаћинства избеглица и интерно раселјених лица на њиховој територији број 553-334/13-2013 од 17....

ЧЕТВРТИ ЈАВНИ ПОЗИВ  за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника у оквиру пројекта КРУГ ПОДРШКЕ

ЧЕТВРТИ ЈАВНИ ПОЗИВ за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника у оквиру пројекта КРУГ ПОДРШКЕ

На основу члана 7. и члана 12. Критеријума за куповину кућа са окућницом и поступку и начину рада Комисије за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, 06-72/22 од 13.09.2022. године и на основу Одлуке о социјалној...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ