ОПШТИНА ОПОВО

Обавештeње за грађане општине Опово о могућности увида у део посебног бирачког списка

07.09.2022.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
БРOJ: 013-12/2022
ДАНА: 06.09. 2022. ГОДИНЕ
О П О В О

На основу члана 7. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националних мањина ( „Сл гласник РС“ бр. 61/18), Општинска управа општине Опово

ОБАВЕШТАВА ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ ОПОВО

Обавештавају се грађани општине Опово да могу извршити увид у део посебног бирачког списка  непосредно у општинској  управи  ако  припадник националне мањине има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица на територији општине Опово, у складу са законом који уређује заштиту података о личности,  сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова. до закључења посебног бирачког списка 28.10. 2022. гдине до 24 часа.
Увид у посебан бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министaрства државне управе и локалне самоуправе
Oвлашћени представници подносилаца потврђених изборних листа имају право увида у посебан бирачки списак, као и увида у службену документацију на основу које орган надлежан за вођење посебног бирачког списка врши упис, брисање, измене, допуне или исправке бирачког списка, у складу са законом.
Од закључења посебних бирачких спискова националних мањина (у даљем тексту: бирачки списак), па до 72 часа пре дана одржавања избора, тј до 09.11.2022. године у 24 часа, упис бирача који нису уписани у бирачки списак и промене у бирачком списку врши министарство надлежно за вођење бирачког списка.
Након закључења посебног бирачког списка општинска  управа захтев за упис промена у посебан бирачки списак, са прилозима, доставља електронским путем Министарству без одлагања, а најкасније следећег дана уколико је захтев примљен непосредно пре истека радног времена.
У поступку вршења увида у Јединствени бирачки списак, лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и лица која захтевају увид дужни су да поступају у складу са законом који се уређује заштита података о личности.
Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку у  бирачком списку подноси се Општинској управи општине Опово писмено на адресу: Општинска управа општине Опово, Бориса Кидрича број 10, Опово или непосредно у службеним просторијама матичне службе Опово.

Начелник општинске управе
Анкица Јожика

Прочитајте и…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу   силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу   силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

Јавни позив за избегла и интернорасељена лица који живе на територији Општине Опово

Јединица локалне самоуправе Опшрине Опово у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије ове године расписује јавни позив за доделу помоћи у виду набавка хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на територији...

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације ОПОВО, 28. новембар 2023 Обавештавамо све заинтересоване грађане општине Опово  да је јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији  општине...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ