ОПШТИНА ОПОВО

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Опово за 2022. годину

На основу Одлуке Општинског већа општине Опово о расписивању Јавног конкурса  за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова бр. 06-55/2022  од 21.07.2022.године  и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова  које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде бр. 110-2/2022 од  19.04.2022.године  ,по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 (у даљем тексту: Правилник), Општина ОповO

расписује
ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општине Опово за 2022. годину

 

 1. ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

 

Предмет суфинансирања обухвата следеће МЕРЕ енергетске ефикасности:

 

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, за породичне куће и станове.

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида

Удео средства подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буду испуњени следеће критеријуми енергетске ефикасности:

1)   Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

– U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата

– U ≤ 1,6 W/ m2K за спољна врата

 

2) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору, осим термичке изолације за таваницу и испод кровног покривача за породичне куће.

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од:

 • 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 000 динара са ПДВ-ом, и;
 • износа који се добија множењем површине из достављене профактуре, са  износом од 2.000 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

Спољни зид на породичним кућама следећих карактеристика:

– минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема  техничких могућности да се постави та дебљина изолације. Боја спољашњег омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном локалном архитектуром, избегавајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних колорита

 

 

3) постављање и набавка материјала за термичку изолацију таванице и испод кровног покривача ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ (за ову меру се може конкурисати и заједно са мером постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће из става 1. тачка 2), овог одељка).

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од:

 • 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 150.000,00 динара са ПДВ-ом, и;
 • износа који се добија множењем површине из достављене профактуре, са  износом од 1.500 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

– минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm.

 

 

4) набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 110.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на биомасу (пелет и сечка).

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

– минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%.

 

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим из става 2. тачка 4)), овог одељка).

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 120.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

6) набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 250.000,00 динара са ПДВ-ом

7) набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од::

 • 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 000,00 динара са ПДВ-ом, и;
 • износа који се добија множењем количине топле воде из достављене профактуре, са  износом од 650,00 динара са ПДВ-ом.

 

 

Домаћинстава(за породичне куће и станове)  не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог одељка, осим за мере из става 2. тач. 3 и 5) овог одељка.

Укупно планирана средства које општина Опово заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује путем овог конкурса износе 7.220.000,00 милиона динара,

Додатни услови за доделу средстава подстицаја за енергетску санацију стамбених објекта:

 • За мере из става 2. тач 2 овог одељка средства подстицаја за термичку изолацију неће се одобравати за појединачне етаже стамбених објеката. Уколико стамбени објекат има два или више власника, пријаву подноси један од власника уз писмену сагласност осталих власника. Сутерени чији је фасадни зид обложен каменом или сличним материјалом не морају се термички изоловати.
 • Двојни објекти различитих власника као и објекти у низу третирају се као засебни објекти.

За мере из става 2. тач 1)  овог одељка средства се неће одобравати за набавку и уградњу појединачних прозора и врата. Средства се неће одобравати за набавку улазних врата стамбених објеката која нису у директној вези са грејаним простором.

За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу користити за замену столарије на једној или свим етажама с тим да замена столарије на свакој од етажа мора бити комплетна.

Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за замену столарије.

 

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

 

Kорисници бесповратних средстава су домаћинства изузев:

 

 • власника посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање;
 • власника стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

 

 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

 

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која станују у породичним кућама и становима и испуњавају следеће услове:

 • да је подносилац пријаве:
  • власник објекта-стана, или
  • ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву, и тада је потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника објекта односно стана
 • да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну енергију где се види да је потрошња електричне енергије у објекту  у претходном месецу минимално 30
 • не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.

Уколико има више од једног власника породичне куће или стана, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве.

 

Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће или стана, потребно је доставити сагласност власника.

 

IV НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

 

Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и опрема који настану пре првог обиласка комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинасирање пројеката енергетске ефикасности.

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом из буџета Општине Опово су:

 • Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови
 • Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл.
 • Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене)
 • Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава

Други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације.

 

V ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС

 

Пријава коју на јавни конкурс подносе домаћинства (за породичне куће и станове) нарочито садржи:

 

 • потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1) са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских(фасадних) елемената и грејног система објекта;
 • фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије здравствених књижица;
 • фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат-стан за који се конкурише за последњи месец, ради доказа да се живи у пријављеном стамбеном објекту о (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно);
 • предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) (Прилог 2) коју је објавила Општина Опово;
 • изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата за сваког члана домаћинства са јасно видљивом адресом становања;
 • потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања.(Прилог 3)

 

VI ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС

 

Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници Општине Опово или лично  на писарници општинске Управе Опово и садржи:

 • Комплетан текст Јавног конкурса,
 • Прилог 1 – за грађане – Пријавни образац и образац о стању породичних кућа и станова
 • Прилог 2 – Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани бирају једног извођача и од којег морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу.
 • Прилог 3 – Потписана изјава о сагласности
 • Прилог 4 – Критеријуми за избор пројеката

 

 

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЈЬАЊА ПРИЈАВА

 

Рок за подношење пријава је 30 дана  од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли Општине Опово.

Конкурс је отворен закључно са даном 22.08.2022. године.

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

 

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова  које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде   – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

 

Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Опово или препоручено поштом на адресу:

 

ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПОВО
Комисија за реализацију мера енергетске санације
Бориса Кидрича бр.10
26204 Опово

 

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на контакт телефон 013/681-666, контакт особе: Раде Цветановић или Наташа Воденичар и електронску адресу: e-mail: rade.c966@gmail.com или natasab84@gmail.com.

 

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

VIII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

Критеријуми за избор пројеката су следећи:

 

 • постојеће стање у погледу термичке изолације објекта;
 • постојећи начин грејања;
 • постојеће карактеристике спољне столарије;
 • К фактор заузетости површине;
 • коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Детаљни начин бодовања према наведеним критеријумима је дат у Прилогу 4. (У оквиру документације у прилогу)

IX ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР ДОМАЋИНСТАВА

Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава, врши се у складу са Правилником и применом критеријума из одељка VIII  Јавног конкурса.

Комисија за реализацију мера енергетске санације општине Опово (у даљем тексту: Комисија) разматра пријаве и у складу са условима  из одељка III и утврђује јединствену прелиминарну ранг листу крајњих корисника за све мере енергетске ефикасности из јавног конкурса на основу бодовања према критеријумима из одељка VIII  Јавног конкурса.

Листу из става 2. овог одељка Комисија објављује на огласној табли Општине Опово и званичној интернет страници Општине Опово.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из става 2. овог одељка у року од три дана од дана објављивања листе у складу са ставом 3. овог одељка.

На листу из става 2. овог одељка подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарницу општине Опово.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. овог одељка као и да донесе  одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.

На основу  листе из става 6. овог одељка Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог одељка утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски обилазак првог следећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на јавни конкурс прихватљиве.

На основу записника из става 9. овог одељка комисија сачињава предлог коначне листе крајњих корисника.

Листу из става 10. овог одељка Комисија објављује на огласној табли Општине Опово и званичној интернет страници Општине Опово.

На листу из става 10. овог одељка  подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања предлога коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу општине Опово.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 10. овог одељка у року од 15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих корисника.

Општинско веће општине Опово доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори.

 

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

 

Општина Опово ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима –  извођачима радова, а не домаћинствима након што грађанин  изврши целокупну уплату извођачу радова и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства извођачу радова је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије приликом првог изласка.

Грађанин мора имати уредну документацију (рачуне и атесте) које ће доставити надлежној комисији.

Општина Опово ће вршити пренос средстава изабраним извођачима радова у складу са закљученим уговором. Грађанин ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у одељку I (максималног износа бесповратних средстава општине Опово).

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.

Уколико грађанин није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са предмером и предрачуном који је грађанин поднео приликом пријаве, општина Опово  неће уплатити средства додељена јавним конкурсом.

Уколико из неког разлога грађанин не може да реализује набавку од одабраног извођача радова, има право да изврши набавку од другог са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити већи од одобреног.

 

Конкурс расписује

Општина Опово

Време трајања конкурса

22. 07. 2022-16. 09. 2022

Конкурсна документација

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ