ОПШТИНА ОПОВО

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у општинској управи општине Опово

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 111-2 /2022
ДАНА: 07.10.2022. године
ОПОВО

На основу члана 4. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др.закон и 114/2021). члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” број 95/2016 i 12/2022 ), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  Број:112- 6835/2022  од 30.08.2022.године и члана 50. Одлуке о општинској управи ( “Општински сл. Гласник општине Опово” број 5/22 ), начелник општинске управе оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ОПОВО

I Oрган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Опово, у Опову, улица Бориса Кидрича бр.10.

II Радно место које се попуњава:

Послови локалног економског развоја у звању млађи саветник, један извршилац.

Опис посла: Учествује у изради општих и појединачних аката који се тичу локалног економског развоја чије је доношење у надлежности органа општине; прати и анализира кретање у области привреде и економског развоја; припрема предлоге подстицајних мера привредног развоја; сарађује са другим општинским управама, надлежним установама и институцијама на покрајинском и републичком нивоу; прати рад фондова донаторских и других финансијских институција и организација у земљи и иностранству; прати конкурсе покрајинских секретаријата и надлежних министарстава; припрема, израђује и учествује у реализацији пројеката из области одрживог развоја (локални економски развој, заштита животне средине, социјална заштита, образовање, инфраструктура, култура и сл.); израђује буџете пројеката и учествује у њиховој реализацији; координира приликом ревизије и супервизије на одобреним и реализованим пројектима; сарађује на реализацији пројеката са владиним и невладиним институцијама; врши и све друге послове који који по својој природи спадају у делокруг послова који се односе на локални економски развој, а који су одређени од стране начелника Општинске управе, руководиоца оделења; за свој рад одговара начелнику Општинске управе, руководиоцу ресорног одељења.

Услови:Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука, техничко- технолошке, примењене науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академске студије, мастер струковне, специјалистичким академским студијама, специјацилистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу  у органима аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе или службама и организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Компетенције:

 

1. Редни број и назив радног места 21. Послови локалног економског развоја
2. Звање радног места Млађи саветник
3. Назив унутрашње организационе јединице 6.2. Одељење за привреду и финансије
 

 

4.

 

 

Понашајне компетенције

(заокружити)

1.  Управљање информацијама

2.  Управљање задацима и остваривање резултата

3.  Оријентација ка учењу и променама

4.  Изградња и одржавање професионалних односа

5.  Савесност, посвећеност и интегритет

6.  Управљање људским ресурсима

7.  Стратешко управљање

 

5.

 

Опште функционалне компетенције

1.  Организација и рад органа локалне самоуправе у Републици Србији

2.  Дигитална писменост

3.  Пословна комуникација

 

 

 

6.

Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада

 

 

Области знања и вештина

1) студијско-аналитички послови

 

1) методе и технике анализирања планских докумената и прописа и израде извештаја о стању у области;

2) технике и методе спровођења еx-ante и еx-post анализе ефеката јавних политика/прописа и консултативног процеса и израде одговарајућих извештаја;

3) идентификовање ресурса неопходних за управљање јавним политикама – costing;

4) методологију припреме докумената јавних политика и формалну процедуру за њихово усвајање;

5) методологију праћења, спровођења, вредновања и извештавања о ефектима јавних политика.

2) послови управљања програмима и пројектима

1) реализацију пројеката;

2) процес праћења спровођења пројеката на основу показатеља учинака;

3) припрему извештаја и евалуацију пројеката.

 

 

 

 

7.

Посебне функционалне компетенције за одређено радно место  

Области знања и вештина

Планска документа, прописи и акта

из надлежности и организације органа

Статут општине Опово, План развоја општине, стратегије и акциони планови
Прописи из делокруга радног места Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о улагањима, Закон о буџетском систему, Одлука о буџету општине Опово
Процедуре и методологије из

делокруга радног места

/
Софтвери (посебни софтвери

неопходни за рад на радном месту)

/
Руковање специфичном опремом за

рад

/
Лиценце / сертификати /
Возачка дозвола /
Страни језик                                          /
Језик националне мањине /

 

У изборном поступку проверавају се:

  • Усмено- познавање, Закона о општем управном поступку, Закон о планском систему Републике Србије, Закон о финансирању локалне самоуправе, Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика
  • Разговор са кандидатима
  • Познавање рада на рачунару – практична провера ( рад на рачунару)

III Место рада:

Опово, улица Бориса Кидрича број 10.

IV Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Општинска управа општине Опово, Бориса Кидрича број 10, са назнаком „За јавни конкурс“..

 V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном  конкурсу:

Јелена Каначки, број телефона 013/681-030.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа ( у колико је кандидат био запослен у државном органу) и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о  јавном конкурсу  у дневним новинама „Дневник“ које се дистрибуирају на целој  територији Републике Србије. Oбавештење о јавном конкурсу објављено је у дневним новинама „Дневник“ 07.10. 2022. године 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци; оригинал или оверена фотокопија потврде да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа ( у колико је кандидат био запослен у државном органу); оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државном органу ( лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима, достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту);  оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења  и друга акта којим се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција су Уверење о држављанству, Извод из матичне књиге рођених, Уверење о положеном државном испиту и Уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора о најмање шест месеци.

Општинска управа општине Опово ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција изузев уколико наведене доказе кандидат сам достави уз пријаву а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења управног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац изјаве можете преузети на интернет адреси www.opovo.org.rs.  Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе.

IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време. 

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, назначене вештине и знања биће проверене у просторијама Општинске управе општине Опово улица Бориса Кидрича број 10., а о датуму и времену кандидати ће бити обавештени телефонским путем или електронскком поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави. 

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које ниси приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа за оверу преписа, биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита за рад у државним органима  прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.

  

Начелник општинске управе
Анкица Јожика

Конкурс расписује

Општина Опово

Време трајања конкурса

07.10.2022-24.10.2022

Конкурсна документација

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ