ОПШТИНА ОПОВО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ОПОВО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 110-3 /2023
ДАНА: 07.09.2023. године
ОПОВО

На основу члана 4. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др.закон и 114/2021). члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” број 95/2016 i 12/2022 ), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  Број:112- 6517/2023  од 26.07.2023.године и члана 50. Одлуке о општинској управи ( “Општински сл. Гласник општине Опово” број 5/22 ), начелник општинске управе оглашава:

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ОПОВО

 

I Oрган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Опово, у Опову, улица Бориса Кидрича бр.10.

 

II Радно место које се попуњава:

Послови грађевинског инспектора у звању сарадник, један извршилац.

Опис послова:  обавља послове инспекцијског надзора у области  грађевинарства, обавља редовне и контролне  инспекцијске прегледе   одређених објеката, документације  и евиденције; прати и проучава Законе из области грађевинарства;  врши контролу извођења радова у складу са Законом, пројектно-техничком  документацијом и издатим решењима надлежног органа; води управни поступак  и постуке по пријавама грађана;  прати изградњу објеката од извршене пријаве радова до издавања употребне   дозволе;  сачинава записнике и доноси решења којим налаже законом прописане мере;  врши контролу над одржавњем стамбених зграда и станова и предузима  потребне мере; врши пријем странака  и даје потребна обавештења и упутства, налаже  предузимање потребних мера ради отклањања уочених недостатака а у складу са законским прописима; сачињава информације и извештаје из области грађевинарства; врши и друге послове  који одговарају његовој стручности  и радној  спосбности  а који су у непосредној вези са његовим редовним пословима   предвиђеним овим Правилником  а по налогу начелника  Општинске управе и    руководиоца ресорног одељења;  за свој рад одговара начелнику Општинске управе и руководиоцу ресорног   одељења;

 

Услови: стечено високо образовање  одговарајуће струке односно смера на студијама првог степена грађевинарства или архитектуре на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, државни стручни испит и положен испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места.“

 

 

Компетенције:

1. Редни број и назив радног места 34. Грађевински инспектор
2. Звање радног места Сарадник
3. Назив унутрашње организационе јединице 6.3.. Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
 

 

4.

 

 

Понашајне компетенције

(заокружити)

1.  Управљање информацијама

2.  Управљање задацима и остваривање резултата

3.  Оријентација ка учењу и променама

4.  Изградња и одржавање професионалних односа

5.  Савесност, посвећеност и интегритет

6.  Управљање људским ресурсима

7.  Стратешко управљање

 

5.

 

Опште функционалне компетенције

1.  Организација и рад органа аутономне покрајине/ локалне самоуправе у Републици Србији

2.  Дигитална писменост

3.  Пословна комуникација

 

 

 

6.

Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада

(уписати)

 

Области знања и вештина

1) инспекцијски послови

 

1) општи управни поступак и основе управних спорова;

2) основе казненог права и казнених поступака;

3) основе прекршајног права и прекршајни поступак;

4) основе привредног права и привредног пословања;

5) поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика;

6) функционални јединствени информациони систем;

7) основе вештина комуникације, конструктивног решавања конфликата и управљања стресом;

8) кодекс понашања и етике инспектора.

*2) стручно-оперативни послови

1) методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података;

2) технике обраде и израде прегледа података;

6) технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката.

 

 

7.

Посебне функционалне компетенције за одређено радно место Области знања и вештина
Планска документа, прописи и акта

из надлежности и организације органа

Статут општине Опово
Прописи из делокруга радног места

Закон о планирању и изградњи, Закон о озакоњењу објеката, Закон о инспекцијском надзору, Закон о општем управном поступку

Процедуре и методологије из

делокруга радног места

/

Софтвери (посебни софтвери

неопходни за рад на радном месту)

Е- писарница, Е- управа

Руковање специфичном опремом за

рад

/

Лиценце / сертификати

Квалификовани електронски сертификат

Возачка дозвола

/

Страни језик

/

Језик националне мањине

/

 

 

 

У изборном поступку проверавају се:

  • Усмено- познавање, Закона о општем управном поступку, Закон о планирању и изградњи и Закона о инспекцијском надзору
  • Разговор са кандидатима
  • Познавање рада на рачунару – практична провера ( рад на рачунару)

 

 

III Место рада:

Опово, улица Бориса Кидрича број 10.

 

IV Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Општинска управа општине Опово, Бориса Кидрича број 10, са назнаком „За јавни конкурс“..

 

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном  конкурсу:

Јелена Каначки, број телефона 013/681-030.

 

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа ( у колико је кандидат био запослен у државном органу) и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о  јавном конкурсу  у дневним новинама „Дневник“ које се дистрибуирају на целој  територији Републике Србије. Oбавештење о јавном конкурсу објављено је у дневним новинама „Дневник“ 08.09 2023. године

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци; оригинал или оверена фотокопија потврде да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа ( у колико је кандидат био запослен у државном органу); оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државном органу ( лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима, достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења  и друга акта којим се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС) прописано је између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција су Уверење о држављанству, Извод из матичне књиге рођених, Уверење о положеном државном испиту, Уверење о положеном испиту за инспектора и Уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора о најмање шест месеци.

Општинска управа општине Опово ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција изузев уколико наведене доказе кандидат сам достави уз пријаву а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења управног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац изјаве можете преузети на интернет адреси www.opovo.org.rs.  Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе.

IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

 

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, назначене вештине и знања биће проверене у просторијама Општинске управе општине Опово улица Бориса Кидрича број 10., а о датуму и времену кандидати ће бити обавештени телефонским путем или електронскком поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

 

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које ниси приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа за оверу преписа, биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

 

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита за рад у државним органима и испита за инспектора  прима се на рад под условом да те испите положи до окончања пробног рада.

 

 

Начелник општинске управе

Анкица Јожика

 

Конкурс расписује

Општина Опово

Време трајања конкурса

08.09.2023-25.09. 2023.

Конкурсна документација

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ