ОПШТИНА ОПОВО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “МЛАДОСТ” ОПОВО

Скупштина општине Опово на основу члана 24. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС” број 15/16, 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа “Младост” оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “МЛАДОСТ” ОПОВО

Подаци о јавном предузећу

Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће за производњу, пречишћавање и дистрибуцију воде “Младост” Опово.

Скраћени назив пословног имена гласи: ЈП “Младост” Опово

Седиштe предузећа је у Опову, улица Иве Лоле Рибара бр. 1/Ј

Матични број предузећа: 08143099.

ПИБ: 101558512.

Претежна делатност је: 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Јавни конкурс се спроводи за радно место:  директор Јавног предузећа “Младост” Опово.

Мандат директора траје 4 године.

Место рада је у Опову, улица Иве Лоле Рибара бр. 1/Ј.

 

Услови за именовање директора:

 • да је пунолетно и пословно способно лице;
 • да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 • да има најмање 5 година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из алинеје 2.;
 • да има најмање 3 године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
 • да познаје област корпоративног управљања;
 • да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 • да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 • да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци;
 • да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
 1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
 2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
 3. обавезно лечење наркомана;
 4. обавезно лечење алкохоличара;
 5. забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

Уз пријаву кандидат подноси:

 • фотокопију личне карте;
 • професионалну биографију са контакт телефоном и адресом електронске поште;
 • извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија;
 • уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија;
 • диплома или уверење о стручној спреми, оверена фотокопија;
 • доказ о радном искуству и доказ о радном искуствуу организовању рада и вођењу послова, оригинал;
 • уверење да кандидату нису изречене мере безбедности у складу са условима за именовање директора алинеја 9 од 1 до 5, оригинал;
 • уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци, оригинал;

 

У изборном поступку усменим и писменим путем проверава се поседовање стручних, организационих и других способности неопходних за успешно обављање функције директора у складу са одредбама Закона о јавним предузећима и подзаконских аката који регулишу мерила за избор директора јавног предузећа.

Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс је:

Скупштина општине Опово, Комисија за именовање директора Јавног предузећа, са називом “Пријава на јавни конкурс за именовање директора ЈП “Младост” Опово – не отварати“, 26204 Опово, Бориса Кидрича бр. 10.

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање директора Јавног предузећа.

Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс о датуму одржавања усмене или писмене провере кандидата.

Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у року од 30 дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Овај јавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Општинском службеном гласнику општине Опово“, дневним новинама “Дневник” као и на званичној интернет презентацији општине Опово www.opovo.org.rs  с тим што се мора навести када је оглас о јавном конкурс објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази комисија ће одбацити.

Лице задужено за давање обавештења по јавном конкурсу за именовање директора је: Наташа Воденичар , телефон:  013/ 681 030.

Овај оглас о  Јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа „Младост“ Опово, објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 52/2023, од дана 23.06.2023. године.

Конкурс расписује

општина опово

Време трајања конкурса

23.06. 2023 - 23.07. 2023

Конкурсна документација

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ