ОПШТИНА ОПОВО

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2022. годину

ОПШТИНА ОПОВО

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката

удружења грађана из буџета општине Опово за 2022. годину

 

Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката удружења из буџета општине Опово по овом Јавном конкурсу износи   од  1 500.000,00 динара.

Средства по овом конкурсу додељују се удружењима грађана са територије општине Опово у складу са Правилником о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења

за реализацију пројеката из следећих области:

 

 1. активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора;
 2. здравствене заштите;
 3. екологије, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња;
 4. афирмисања људских и мањинских права;
 5. програма образовања;
 6. програма за омладину;
 7. програма за стара лица;
 8. заштите потрошача;
 9. социјално – хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, борачко инвалидска заштите, подршка старим и особама са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју, заштита интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица);
 10. подстицања наталитета;
 11. волонтеризам;
 12. борбе против корупције, као и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе;
 13. спортско рекреативне активности;
 14. превенције насиља и дискриминације као и афирмације грађанског активизма;
 15. организоавње манифестација које имају тиристички садржај.

 

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења грађана која су регистрована на територији општине Опово, односно имају седиште или огранак и делују на подручју општине Опово као општинске или међуопштинске огранизације. Удружење грађана може се пријавити са највише 1 (једним) пројектом или детаљним програмом.

Пројекат се мора реализовати на територији општине Опово или ван територије општине Опово, а да својим активностима представља општину. Пројекат мора бити завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2022. године.

 

Пријава на конкурс подразумева подношење конкурсне документације. Обрасци конкурсне документације се могу преузети сваког радног дана у термину од 07:30 до 15:30 часова, на писарници Општинске управе општине Опово, ул. Бориса Кидрича бр. 10, односно преузети са званичне web – презентације општине Опово. www.opovo.org.rs

 

Конкурсна документација садржи:

 

 1. Пријавни образац, Образац за предлог пројекта и Образац за буџет пројекта;
 2. Кратак извештај о активностима из претходне године;
 3. Фотокопија решења о упису у АПР (прибавља орган по службеној дужности)
 4. Програм за текућу годину;
 5. Фотокопија картона депонованих потписа.

 

Избор програма који ће се финансирати средствима буџета општине Опово врши се применом следећих критеријума:

1) референце програма:

област у којој се реализује програм   – максимално 10 бодова,

дужина трајања програма –  максимално 10 бодова,

број корисника програма –  максимално 10 бодова,

могућност развијања програма и његова одрживост  – максимално 10 бодова;

2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у  области у којој се програм спроводи, значај прогама за развој и промоцију општине и насељеног места у коме се реализује – максимално  40 бодова;

3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма – максимално 10 бодова;

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе – максимално 10 бодова;

 

Пријаве се подносе у затвореној коверти на којој са предње стране мора да стоји: ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА и напомена „НЕ ОТВАРАТИ“, име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта. Пријава се шаље поштом на адресу: Општина Опово,  ул. Бориса Кидрича бр. 10, или предајом на писарници Општинске управе општине Опово. Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон: 013/681-030 код  Драгане Антић.

 

Рок за подношење пријава је од 29.06. 2022. године  до 08 07. 2022. године.

Пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или e-mail –а и непотписане пријаве, неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.

 

По завршетку конкурса    Комисија за спровођење конкурса ће израдити извештај о спроведеном јавном конкурсу и сачинити листу вредновања и рангирања пријављених програма.

Листа се објављује на интернет порталу општине Опово (www.opovo.org.rs) и порталу Е- управе.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе

Незадовољни подносиоци пријаве имају правно на приговор Комисији на истакнуту ранг листу у року од 8 дана од дана истицања.

Одлуке о избору пројеката удружења грађана биће донета најкасније  у року од 30 дана од дана истицања рока за приговор.

Oдлука се објављује на званичној интернет страници општине Опово (www.opovo.org.rs)  и на порталу E-управа.

 

Након доношења одлуке о избору пројеката и програма који ће бити финансирани током 2022. године, са подносиоцима истих ће се закључити Уговори о финансирању реализације пројеката.

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 401- 87/2022
ДАНА: 28.06.2022.год.
ОПОВО                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

Милош Марков

 

Конкурс расписује

ОПШТИНЕ ОПОВО

Време трајања конкурса

од 29.06. 2022. године  до 08 07. 2022. године.

Конкурсна документација

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ