ОПШТИНА ОПОВО

Интерни конкурс за попуњањаване извршилачког радног места у општинској управи општине Опово

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 111-1 /2022
ДАНА: 26. 09. 2022. године
ОПОВО

На онову члана 4 и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др.закон 95/2018 и 114/2021), члана 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” број 95/2016 и 12/2022 ) и члана 50. Одлуке о општинској управи ( “Општински сл. Гласник општине Опово” број 5/2022. ), начелник општинске управе оглашава:

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАЊАВАНЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ОПОВО

I Oрган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Опово, у Опову, улица Бориса Кидрича бр.10.

II Радно место које се попуњава:

Послови локалног економског развоја у звању млађи саветник, један извршилац.

Опис посла: Учествује у изради општих и појединачних аката који се тичу локалног економског развоја чије је доношење у надлежности органа општине; прати и анализира кретање у области привреде и економског развоја; припрема предлоге подстицајних мера привредног развоја; сарађује са другим општинским управама, надлежним установама и институцијама на покрајинском и републичком нивоу; прати рад фондова донаторских и других финансијских институција и организација у земљи и иностранству; прати конкурсе покрајинских секретаријата и надлежних министарстава; припрема, израђује и учествује у реализацији пројеката из области одрживог развоја (локални економски развој, заштита животне средине, социјална заштита, образовање, инфраструктура, култура и сл.); израђује буџете пројеката и учествује у њиховој реализацији; координира приликом ревизије и супервизије на одобреним и реализованим пројектима; сарађује на реализацији пројеката са владиним и невладиним институцијама; врши и све друге послове који који по својој природи спадају у делокруг послова који се односе на локални економски развој, а који су одређени од стране начелника Општинске управе, руководиоца оделења; за свој рад одговара начелнику Општинске управе, руководиоцу ресорног одељења.

Услови:Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука, техничко- технолошке, примењене науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академске студије, мастер струковне, специјалистичким академским студијама, специјацилистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу  у органима аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе или службама и организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

У изборном поступку проверавају се:

  • Усмено- познавање Закона о планском систему Републике Србије, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закона о општем управном поступку
  • Познавање рада на рачунару – практична провера ( рад на рачунару)

 

III Место рада:

Опово, улица Бориса Кидрича број 10.

IV Рок за подношење пријаве за интерни конкурс је 8 дана и почиње да тече од 27. 09.2022. и истиче 04.10.2022.године.

 V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:

Јелена Каначки, број телефона 013/681-030.

VI Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:

Општинска управа општине Опово, Бориса Кидрича број 10, са назнаком за интерни конкурс.

 

VII Датум оглашавања:
27.09.2020. године

 VIII докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државном органу ( лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима, достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења  и друга акта којим се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решење да је службеник нераспоређен;

 IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, назначене вештине и знања биће проверене у просторијама Општинске управе општине Опово улица Бориса Кидрича број 10. почев од 05.10.2022.године, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронскком поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

 X Право учешће на интерном конкурсу:
на интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време  у свим органима, службама и организационим јединицама код послодавца који оглашава интерни конкурс.
Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.

Напомена:
неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које ниси приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа за оверу преписа, биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника општинске управе.
Овај оглас објављен је на огласној табли Општинске управе општине Опово и на интернет презентацији општине Опово.

Начелник општинске управе
Анкица Јожика

Конкурс расписује

Општина Опово

Време трајања конкурса

27.09. 2022-04.10. 2022

Конкурсна документација

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ