ОПШТИНА ОПОВО

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Опово за 2022. годину

ОПШТИНА ОПОВО

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката

цркава и верских заједница из буџета општине Опово за 2022. годину

Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката цркава и верских заједница,  из буџета општине Опово по овом Јавном конкурсу износи   од  2 000 000,00  динара.

 

Средства по овом конкурсу додељују се цркавамa и верским заједницaма,са територије општине Опово у складу са Правилником о начину и поступку доделе средстава црквама и версим заједицама за реализацију пројеката из следећих области:

  • програми изградње, обнове и одржавања верских храмова и објеката;
  • програми заштите и бриге о верским објектима од изузетног верског, културног и цаионалног значаја;
  • програми унапређења сарадње локалне самоуправе са црквама и верским заједницама на образовном, културном и социјално – хуманитарном плану;
  • програми подршке богослужењима и верским обредимавезаним за значајне историске догађаје или личности
  • програми подршке организацији верскох манифестација од значаја за општину Опово.

 

 

Право учешћа на јавном конкурсу имају  цркве и верске заједнице која су регистрована на територији општине Опово, односно имају седиште или огранак и делују на подручју општине Опово. Подносилац пројекта може се пријавити са највише 1 (једним) пројектом или детаљним програмом.

Пројекат се мора реализовати на територији општине Опово или ван територије општине Опово а да својим активностима представља општину. Пројекат мора бити завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2021. године.

 

Пријава на конкурс подразумева подношење конкурсне документације. Обрасци конкурсне документације се могу преузети сваког радног дана у термину од 07:30 до 15:30 часова, на писарници Општинске управе општине Опово, ул. Бориса Кидрича бр. 10, односно преузети са званичне web – презентације општине Опово. www.opovo.org.rs

 

Конкурсна документација садржи:

 

  1. Пријавни образац, Образац за предлог пројекта и Образац за буџет пројекта;
  2. Фотокопија решења о упису регистар цркава и верских заједница ;
  3. Фотокопија картона депонованих потписа;
  4. Програм за текућу годину.

Пријаве се подносе у затвореној коверти на којој са предње стране мора да стоји: ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА“ и напомена „НЕ ОТВАРАТИ“, име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта. Пријава се шаље поштом на адресу: Општина Опово,  ул. Бориса Кидрича бр. 10, или предајом на писарници Општинске управе општине Опово. Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон: 013/681-030.  Особа за контакт Драгана Антић.

 

Рок за подношење пријава је од  25.02.  2022. године до  10.03 2022. године

 

Пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или e-mail –а и непотписане пријаве, неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.

 

Избор програма који ће се финансирати средствима буџета општине Опово(у даљем тексту: буџет) врши се применом следећих критеријума:

1) референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост ( 40 бодова);

2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи (40 бодова);

3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма ( 10 бодова);

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе ( 10 бодова).

 

По завршетку конкурса и обраде пријава Комисија за оцену предлога пројеката ће у року од 15 дана од завршетка конкурса израдити извештај о спроведеном јавном конкурсу. Извештај и прелиминарна листа објављују се на огласној табли општине Опово и на интернет порталу општине Опово (www.opovo.org.rs).

 

Незадовољни подносиоци пријаве имају правно на приговор Комисији на истакнуту ранг листу у року од 3 дана од дана истицања. Евентуалне приговоре решава Комисија у року од 3 дана од дана истека рока за приговоре.

 

Одлуке о избору пројеката  цркава и верских заједница биће донета на основу извештаја са ран листом од стране Општинског већа општине Опово.

 

Након доношења одлуке о избору пројеката и програма који ће бити суфинансирани током 2022. године, са подносиоцима истих ће председнки општине закључити Уговори о суфинансирању реализације пројеката.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:401-28/2022
ДАНА:24.  02. 2022. године
OПОВО

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ   ВЕЋА
Милош Марков

Конкурс расписује

Општина Опово

Време трајања конкурса

од 25.02. 2022. године до 10.03 2022. године

Конкурсна документација

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ