ОПШТИНА ОПОВО

Jавни увид у нацрт плана детаљне регулације за део блока 58 и блок 54а насеља Опово

21.06.2023.

Општинска управа општине Опово, Одељење за имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закони, 9/20 и 52/21) ичл.55-68. Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената докумената просторног и урбанистичког планирања(„Службени гласник РС“број 32/19)
оглашава
JАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 58 И БЛОК 54А НАСЕЉА ОПОВО

Jавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за део блока број 58 и блок 54А насеља Опова одржаће се у трајању од 30 дана, са почетком од 22. јуна до 21. јула 2023. године у холу зграде Општинске управе Опово у улици Бориса Кидрича бр.10 .
Нацрт Плана биће изложен у дигиталном формату(текстуални и графички део) на званичној интернет гласилу „Глас Опова“ и на сајту Општине Опово ( www.оpovo.org.rs.) и у аналогном формату биће изложен у холу зграде Општинске управе Опово у улици Бориса Кидрича бр.10.
У току јавног увида, службена лица Одељења даваће основне информације о нацрту Плана детаљне регулације за део блока број 58 и блок 54А насеља Опова заинтересованим лицима сваког радног дана у периоду од 8-15 часова лично у просторијама Одељења за урбанизам (зграда поред Катастра) и на телефон 013/681 212 или 013/ 681 666.
Општина Опово, као носилац израде урбанистичког плана организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана.
Сва заинтересована правна и физичка лица, могу да изврше увид у изложену документацију, као и да у току трајања јавног увида доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, путем писарнице Општинске управе општине Опово, ул.Бориса Кидрича бр.10, поштански број 26 204 Опово закључно са 24. јулом 2023.године.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове одржаће се 27. јула 2023.године у 13:00 часова у Скупштинској сали Дома културе Опово.

ОПШТИНА ОПОВО, дана 21.06.2023.године

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА БР. 58 и БЛОК БР. 54А НАСЕЉА ОПОВО.pdf

Прочитајте и…

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије су издали обавештење о томе да су започете припреме подлоге за израду пројектно - техничке документације, што обухвата геотехничке и геодетске истражне радове, а односе се на територије које се налазе на траси будућег аутопута Београд – Зрењанин – Нови...

Jавни позив за презентацију  урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу   производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

Jавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и...

Обавештење о  реализацији пројекта   „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештење о реализацији пројекта „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештавају се грађанке и грађани општине Опово да је пројекат под називом Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља   Започет дана 22.03.2024. године, и даље у својој реализацији и окончава се 15.06.2024. године. Место реализације је објекат...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ