ОПШТИНА ОПОВО

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за блокове број 24, 35а и 36а насеља Опово

21.06.2023.

Општинска управа општине Опово, Одељење за имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закони, 9/20 и 52/21) ичл.55-68. Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената докумената просторног и урбанистичког планирања(„Службени гласник РС“број 32/19)
оглашава
Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за блокове број 24, 35а и 36а насеља Опово

Jавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за блокове број 24, 35А и 36А одржаће се у трајању од 30 дана, са почетком од 22. јуна до 21. јула 2023. године у холу зграде Општинске управе Опово у улици Бориса Кидрича бр.10.
Нацрт Плана биће изложен у дигиталном формату(текстуални и графички део) на званичној интернет гласилу „Глас Опово“ и на сајту Општине Опово ( www.оpovo.org.rs.) и у аналогном формату биће изложен у холу зграде Општинске управе Опово у улици Бориса Кидрича бр.10
У току јавног увида, службена лица Одељења даваће основне информације о нацрту Плана детаљне регулације за блокове број 24, 35А и 36А заинтересованим лицима сваког радног дана у периоду од 8-15 часова лично у просторијама Одељења за урбанизам(зграда поред Катасра) и на телефон 013/681 212 или 013/ 681 666.
Општина Опово, као носилац израде урбанистичког плана организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана.
Сва заинтересована правна и физичка лица, могу да изврше увид у изложену документацију, као и да у току трајања јавног увида доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, путем писарнице Општинске управе општине Опово, ул.Бориса Кидрича бр.10, поштански број 26 204 Опово закључно са 24. јулом 2023.године.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове одржаће се 27. јула 2023.године у 1300 часова у Скупштинској сали Дома културе Опово.

ОПШТИНА ОПОВО, дана 21.06.2023.године

pdr_24_35a_36a_nacrt_plana_za_javni_uvid_jun_23_strane_od_1_do_60

pdr_24_35a_36a_nacrt_plana_za_javni_uvid_jun_23_strane_od_61_do_125

 

Прочитајте и…

Јавни увид у нацрт плана  детаљне регулације соларне електране  у  ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12,...

Јавни увид у нацрт плана  детаљне регулације соларне електране  у  ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Обавештење о излагању Јединственог бирачког списака – део бирачког списка за подручје општине Опово

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 013-4/2023 ДАНА: 27.04.2024. године О П О В О  На основу члана 14.,15. и 17. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011) и Упутства за спровођење Закона о...

Јавни увид у нацрт плана  детаљне регулације соларне електране  у  ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину

На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.  19/12,2/16,8/16,7/17, 6/18, 4/21 )   Општинско веће општине Опово расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину Право на...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ