ОПШТИНА ОПОВО

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

29.04.2024.

Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закони, 9/20 , 52/21 и 62/23) чл.55-68. Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената докумената просторног и урбанистичког планирања(„Службени гласник  РС“број 32/19) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10)

оглашава ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ У  КО ОПОВО И КО БАРАНДА И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД

 Jавни увид у нацрт Плана  детаљне регулације Соларне електране у КО Опово и КО Баранда и Извештај о стратешкој процени плана на животну средину  одржаће се у трајању од 30 дана, са почетком  од 29.априла  до  28. маја 2024. године у  холу  зграде Општинске управе Опово у улици Бориса Кидрича бр.10 .

Нацрт Плана и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину  биће изложен у дигиталном формату(текстуални и графички део)  на званичној интернет страници

( www.оpovo.org.rs.)  сајту општине Опово, на јавном гласилу интернет сајт „Глас Опова“  и дневном листу „Дневник“,

Ааналогни  формат Нацрт Плана и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину  биће изложен у  холу  зграде Општинске управе Опово у улици Бориса Кидрича бр.10.

 

У току  јавног увида, службена лица Одељења даваће  основне информације о нацрту Плана заинтересованим лицима сваког радног дана у периоду од 8-15 часова лично у просторијама Одељења за урбанизам (зграда поред Катастра)  и  на телефон 013/681 212 или 013/ 681 666.

Општина Опово, као носилац израде урбанистичког плана  организује  јавни увид  у циљу упознавања  јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана.

Сва заинтересована  правна и физичка лица, могу да изврше увид у изложену  документацију, као и да у току трајања јавног  увида доставе своје примедбе и сугестије у писаној  форми Одељењу за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, путем писарнице  Општинске управе општине Опово, ул.Бориса Кидрича бр.10, поштански број 26 204 Опово  закључно са  28.  05.  2024.године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Нацрта Плана и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину изложеног планског документа биће организована 10.05.2024.године у 13оо

у Скупштинској сали Дома културе Опово.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове општине Опово одржаће се 05.06.2024.године у 1300 часова   у Скупштинској сали Дома културе Опово.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове , огласиће се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

 

ОПШТИНА ОПОВО, дана 26.04.2024.године

 

нацрт Плана детаљне регулације соларне електране у КО Опово и КО Баранда на линку испод:

https://zavurbvo.rs/cir/aktuelnosti/planovi-na-javnom-uvidu/794-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-solarne-elektrane-u-k-o-opovo-i-k-o-baranda

Прочитајте и…

Обавештење  о излагању Јединственог бирачког списака – део бирачког списка за подручје општине Опово

Обавештење о излагању Јединственог бирачког списака – део бирачког списка за подручје општине Опово

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 013-4/2023 ДАНА: 27.04.2024. године О П О В О  На основу члана 14.,15. и 17. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011) и Упутства за спровођење Закона о...

Обавештење  о излагању Јединственог бирачког списака – део бирачког списка за подручје општине Опово

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину

На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.  19/12,2/16,8/16,7/17, 6/18, 4/21 )   Општинско веће општине Опово расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину Право на...

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ – ДРУГИ КРУГ (Обавештење о слободном пијачном простору) 

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ – ДРУГИ КРУГ (Обавештење о слободном пијачном простору) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ОПОВО ЈП „МЛАДОСТ“ ОПОВО БРOJ: 355/2024 ДАНА: 08.04.2024. године О П О В О  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ – ДРУГИ КРУГ (Обавештење о слободном пијачном...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ