ОПШТИНА ОПОВО

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља на територији општине Опово

28.07.2022.

На основу Одлуке Oпштинског већа о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима број 06- 56/2022 од 27.07.2022.године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санацијепородичних  кућа и станова,Општина Опово расписује

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи ,  термостатских  вентила и делитеља на територији општине Опово

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводи општина Опово за 2022.годину о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације  за 2022. годину (у даљем тексту Програм), а у складу са чланом 15.Програма, расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe и унапређењу термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља. Eнергетскa санација у домаћинствима спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве радовима уградње соларних панела за производњу електричне енергије и радовима на унапређењу термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији територији општине Опово. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Опово.

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног позива јесте избор привредних субјеката за спровођење активности на реализацији радова на: уградњи соларних панела, пратећих носача панела, инвертера и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије, уградњи двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, изради извештаја извођача радова о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем и уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту(калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили за станове).

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником о спровођењу мера енергетске санације и овим Јавном позивом.

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше набавку, радове и  уградњу материјала, опреме и уређаја.

 III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • да имају атесте за материјале и производе
 • да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије
 • да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 година и на соларне колекторе од минимално 10 година.

 

 1. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ

ПРИЈАВЕ

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:

 

 1. Пријавни образац (Прилог 1)
 2. Потписану изјава (Образац 1);
 3. Потписане сагласности (Образац 2 и Образац 3 )
 4. Потписану изјаву (Образац 4);
 5. Атести за материјале и производе
 6. Решење о упису у регистар привредних субјеката
 7. Изјава о гаранцији на инвертер и соларне панеле(за меру уградња соларних панела)

За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања јавног позива.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

 

 1.ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

 Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Општине Опово, линк: www.opovo.org.rs или лично  на Писарници Општинске управе Опово у Опову у Ул, Бориса Кидрича бр.10 и  садржи:

− Комплетан текст Јавног позива,

− Прилог 1 – Пријавни образац са изјавом о прихватању свих услова наведених у Јавном      позиву

− Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве( Образац 2,3 и 4)

− Прилог 3 – Критеријуми и начин бодовања за оцену Пријаве.

 

 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 

Критеријуми за рангирање привредних субјеката обухватају следеће:

 • цену за:

– опрему и кровну уградњу за соларну електрану  капацитета 6 kW инсталисане снаге соларних панела, укључујући и уградњу и пратеће инсталације за производњу електричне енергије,

– набавку  и уградњу  двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије,

– израду предмера и предрачун, као и извештаја о уградњи соларних панела и уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем.

Цене дати по наведним ставкама а потребну опрему предвидети по Правилима о раду дистрибутивног система ОДС-а.

 • рок важења цена;
 • рок важења гаранције на инвертер (минимално 5 година) и соларне панеле (минимално 10 година) и процењени износ производeне електричне енергије у периоду од три године (за инсталисану снагу соларних панела 6 kW очекиван износ је 15.000 kWh)

Критеријуми за рангирање директних корисника који врше набавку и радове на уградњи електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту(калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили за станове) обухватају следеће:

 • цене кључних добара заједно са уградњом за меру за коју конкуришу;
 • рок важења цена за меру коју конкуришу;

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума. Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не може прећи 100.

 VII. МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на јавном конкурсу попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА У ДОМАЋИНСТВИМА

– НЕ ОТВАРАТИ“,

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на шалтеру Општинске управе Опово, Бориса Кидрича бр.10 или препоручено поштом на адресу:

ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПОВО
Комисија за реализацију мера енергетске санације
Бориса Кидрича бр.10
26204 Опово

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања позива  закуључно са  15.08. 2022. године.

 Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефон 013/681-666, контакт особе: Раде Цветановић или Наташа Воденичар.

За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: Е-mail: rade.c966@gmail.com или natasab84@gmail.com.

 

 1. НЕУРЕДНА ПРИЈАВА

 

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка IV. Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

 1. ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 

Оцена и избор привредних субјеката врши се у складу са Јавним позивом и Правилником.

Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују и решењем ће бити одбијене. У току поступка оцене и избора привредних субјеката Комисија може да од Подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације. Комисија разматра, оцењује и рангира приспеле пријаве. Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката се објављује на огласној табли Општинске управе Опово и званичној интернет страници Општине Опово у року од 15  дана од дана истека рока за подношење пријава.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три дана од дана објављивања листе. На прелиминарну листу изабраних привредних субјеката учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу изабраних привредних субјеката као и да донесе  Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема. О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору привредних субјеката  у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе  и исте доставља Општинском већу општине Опово на усвајање.

Општинско веће општине Опово доноси  Одлуку о избору привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и мере  унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Одлука Општинског већа општине Опово о избору привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и мере унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља објављује се на огласној табли Општинске управе Опово и званичној интернет страници Општине Опово.

 1. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

 Општина Опово ће закључити Споразум о техничкој сарадњи у спровођењу мере са привредним субјектима који буду изабрани.

Након потписивања Споразума о техничкој сарадњи са привредним субјектима, Општина Опово расписује јавни конкурс за појединачне пројекте грађана. Грађани су у обавези да приликом конкурисања доставе профактуру/предрачун издат од стране привредних субјеката са листе.

Бесповратна средства се додељују грађанима за соларне панеле капацитета до и једнако 6 kW, а разлику за соларне панеле капацитета преко 6 kW до укупне вредности радова према предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће грађанин.

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, Општина Опово потписује тројни Уговор о реализацији мера енергетске санације са привредним субјектима и грађанима.

Привредни субјекти су дужни да стручној комисији за праћење реализације мере  путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и мере унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља (у даљем тексту Стручна комисија), у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

 Општина Опово ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима, као директном кориснику, а не грађанима као крајњим корисницима, али тек након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства привредном субјекту је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када је поднео пријаву за суфинансирање уградње соларних панела, као и у складу са записником Комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова.

Општина Опово ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором. Грађанин ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у члану 6. Правилника (максималног износа учешћа ЈЛС).

Привредни субјекти до 11.03. 2023. године достављају Општинској управи Опово захтев за исплату средстава за суфинансирање мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге.

Пренос средстава врши се након што:

 • се изда Потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио на јавни позив.
 • грађанин потпише уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем са ЕПС снабдевањем(за меру уградње соларних панела)
 • ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи купца-произвођача на дистрибутивни систем и упише га у регистар купца-произвођача.(за меру уградње соларних панела)
 • Крајњи корисник бесповратних средстава привредном субјекту исплати извршене радове/извршене услуге у износу умањеном за одобрена повратна средства

Средства која се одобре за реализацију појединачних пројеката преносе се привредним субјектима у складу са одредбама  Уговора.

На основу захтева за исплату и записника Комисије, Одељење за привреду и финансије Општинске управе Опово врши исплату из буџета.

Број :06-56/2022
Датум:27.07.2022
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА       Милош Марков, дипл.економиста

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

ЈАВНИ ПОЗИВ_СКЕНИРАНО

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА (ОБЈАВЉЕНА 19.08.2022)

Прочитајте и…

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12,...

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Обавештење о излагању Јединственог бирачког списака – део бирачког списка за подручје општине Опово

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 013-4/2023 ДАНА: 27.04.2024. године О П О В О  На основу члана 14.,15. и 17. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011) и Упутства за спровођење Закона о...

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину

На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.  19/12,2/16,8/16,7/17, 6/18, 4/21 )   Општинско веће општине Опово расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину Право на...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ