ОПШТИНА ОПОВО

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Опово за 2023. годину

12.10.2023.

На основу Закона о потврђивању споразума о зајму (Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговориˮ, број 6/22), Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Опово, члана 12. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“, Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији општине Опово и одлуке општинског већа општине Опово о расписивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова  број 06-55/2023 од 11.10.2023. године  објављује се

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Опово за 2023. годину

 

У складу са чланом 12. Правилника расписује се Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Опово за 2023. годину ( у даљем тексту: Јавни позив). Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката.

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Опово.

 

 1. ПРЕДМЕТ СУФИНАНСИРАЊA МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

 

 

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

 

1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача

Ова мера обухвата и пратећу опрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозора/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент пролаза топлоте):

– U≤ 1.3 W/m2К за остакљење прозора и балконских врата;

– U≤ 1.3 W/m2К за профиле прозора и балконских врата;

– U≤ 1.6 W/m2К за врата ка негрејаним просторима;

 

2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору

У оквиру ове мере могуће је извршити набавку и уградњу материјала за термичку изолацију спољних зидова/подова са свим слојевима потребним за употребу као што су лепкови, рабиц мрежица, фолије, цементна кошуљица, хидроизолација, завршни слој зида или пода. Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:

– Минимална дебљина термичке изолације на спољним зидовима мора износити 10 цм, осим ако не постоји техничка могућност да се постави та дебљина изолације;

 

3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице

У оквиру ове мере могуће је извршити и уградњу и набавку материјала за термичку изолацију крова или таванице изнад грејаног простора, Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, и грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова.

Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:

– Минимална дебљина термичке изолације крова или таванице изнад грејаног простора мора износити 20 цм, осим ако не постоји техничка могућност да се постави та дебљина изолације;

 

4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно горивоили електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

У оквиру ове мере могуће је извршити замену постојећег грејача простора и набавку и инсталацију ефикаснијег котла на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка). У примени ове мере следећи критеријум енергетске ефикасности мора бити испуњен:

– Минимални степен корисности котла на биомасу (грејач простора) (дрвни пелет, брикет, сечка) мора бити најмање 85%. Котао мора бити опремљен прописима предвиђеним функцијама сигурности и функцијом аутоматске регулације, као што је регулација температуре у разводном воду и слично;

 

5) уградња топлотних пумпи

У оквиру ове мере предвиђена је уградња следећих топлотних пумпи: топлотна пумпа ваздух-ваздух; топлотна пумпа ваздух-вода, топлотна пумпа земља-вода (са хоризонталним колекторима или са геосондама) или топлотна пумпа вода-вода. При примени ове мере није обавезна замена постојећег котла или пећи. Топлотна пумпа мора да има минимални SCOP (сезонски коефицијент грејања) према извору топлотне енергије:

– Ваздух, више од 3,4;

– Земља, више од 4,0;

– Вода, више од 4,5;

 

6) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.

Ова мера се састоји од замене/уградње: (i) електронски регулисаних циркулационих пумпи, (ii) изолације цевне мреже, (iii) грејних тела као што су радијатори, „fan-coil“ апарати, цеви подног грејања и сл., укључујући термостатске вентиле, (iv) система регулације и контролних уређаја (балансних вентила, разделника, регулатора протока) и, (v) уређаја за мерење топлоте, као што су калориметри. Ова мера се може применити само заједно са неком од појединачних мера из става 1, тачка 5) или 6) из овог одељка или пакета који садржи наведене мере. Мера ће се суфинансирати са уделом до 50% бесповратних средстава, ако се примењује са неком од наведених појединачних мера или одговарајућим уделом у случају примене основног, стандардног или напредног пакета;

7) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде;

 

8) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а  максимално до и једнако 10,8 kW;

 

9) Израда техничке документације у складу са Прилогом 2

Ова мера се може применити само заједно са неком од појединачних мера под тач. 2)-3) -5) и у оквиру пакета мера, ако је у складу са Прилогом 2 неопходна израда техничке документације ради издавања акта којим се одобрава извођење радова. Мера ће се суфинансирати са уделом до 50% бесповратних средстава, ако се примењује са неком од наведених појединачних мера или одговарајућим уделом у случају примене основног, стандардног или напредног пакета.

 

Све наведене мере су примењиве за породичне куће, а за станове се могу применити само мере наведене под тачкама 1), 4), 5) и 6).

Мере под тач. 6) и 9) се не убрајају у појединачне мере јер нису предвиђене за самосталну примену.

 

 1. КОРИСНИЦИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 

Крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства која станују у породичним кућама и становима (у даљем тексту: објекат).

 

III. ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Укупно планирана бесповратна средства које општина Опово заједно са средствима Министарства додељује путем овог позива износе 6.000.000,00 динара.

Општина има право да да повећа износ бесповратних средстава из става 1. овог одељка у складу са уговором о суфинансирању програма енергетске санацијe закљученим са Министарством рударства и енергетике.

За сваку од мера енергетске санације ограничена су максимална укупна средства подстицаја, а крајњи корисник је дужан да обезбеди разлику до пуног износа укупне вредности појединачног пројекта.

            Максимални удео бесповратних средстава за појединачне мере из одељка I. Јавног позива износи до 50% од укупне вредности пројекта.

Поред могућности пријаве за појединачну меру/мере грађани имају могућност пријаве за један од пакета мера са вишим уделом бесповратних средстава. Предвиђена су три пакета мера: Основни, Стандардни и Напредни. Смисао Основног пакета је додатни подстицај смањењу потрошње енергије за грејање. Применом Стандардног пакета додатно се подстиче смањење загађења ваздуха и емисије СО2, док се у напредним пакету највиши удео бесповратних средстава даје за примену соларне енергије као обновљивог вида енергије.  Максимални удео бесповратних средстава за пакете износи:

 • Основни пакет обухвата примену најмање две мере из одељка I. тач. 1), 2) и 3) Јавног позива и ако је предвиђено Прилогом 2 меру израде техничке документације из одељка I. тачка 9) Јавног позива. За примену основног пакета мера предвиђено је одобравање бесповратних средстава крајњем кориснику до 55% од укупне вредности пројекта;
 • Стандардни пакет чини Основни пакет коме је придодата мера 4) или мера 5) или мера 6) из одељка I. Јавног позива. За примену стандардног пакета мера предвиђено је одобравање бесповратних средстава крајњем кориснику до 60% од укупне вредности пројекта;
 • Напредни пакет чини Стандардни пакет коме је придодата мера 7) и/или мера 8) из одељка I. Јавног позива. За примену напредног пакета мера предвиђено је одобравање бесповратних средстава крајњем кориснику до 65% од укупне вредности пројекта.

Максимални износи бесповратних средстава по мерама енергетске ефикасности и пакетима ( са израдом техничке документације ако је потребна) дати су у Тавели 1. и Табели 2. одвојено за породичне куће и за станове:

 

Табела 1. – Максимални износи бесповратних средстава по мерама енергетске ефикасности и пакетима ( са израдом техничке документације ако је потребна) за породичне куће

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ из одељка I. Јавног позива МАКСИМАЛНИ ИЗНОСИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Појединачна мера (макс.50%) Основни пакет (макс.55%) Стандардни пакет (макс. 60%) Напредни пакет (макс.65%)
1) Замена спољних прозора и врата 160.000 176.000 192.000 208.000
2) Изолација фасаде 250.000 275.000 300.000 325.000
3) Изолација крова 250.000 275.000 300.000 325.000
4) Уградња котла на пелет 120,000 144.000 156.000
5) Уградња топлотне пумпе:
Ваздух-ваздух 190.000 228.000 247.000
Ваздух-вода 350.000 420.000 455.000
Вода-вода 400.000 480.000 520.000
Земља-вода 400.000 480.000 520.000
6)* Замена или уградња нове инсталације 150.000 180.000 195.000
7) Уградња соларних колектора за припрему ПТВ 160.000 208.000
8) Уградња соларних панела за електричну енергију 420.000 546.000
9)** Израда техничке документације:
Архитектонско-грађевински пројекат 24.000 26.400 28.800 31.200
Пројекат машинства 24.000 28.800 31.200
Елаборат енергетске ефикасности 18.000 19.800 21.600 23.400
Технички опис и попис радова 10.000 11.000 12.000 13.000
Енергетски пасош 18.000 19.800 21.600 23.400

Напомене:

*Мера замена или уградња нове инсталације грејања не може бити примењена самостално већ искључиво уз неку од мера 4), 5), без обзира да ли се подноси пријава за појединачну меру/мере или пакет мера.

** Мера израде техничке документације не може бити примењена самостално, већ искључиво уз неку од мера 1)-6), под условом да је наведена у Прилогу 2. У том случају додељују се бесповратна средства без обзира да ли се ова мера примењује уз појединачну меру  1)-6) или у оквиру пакета.

 

Табела 2. – Максимални износи бесповратних средстава по мерама енергетске ефикасности ( са израдом техничке документације ако је потребна) за станове

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ из одељка I. Јавног позива МАКСИМАЛНИ ИЗНОСИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
1) Замена спољних прозора и врата 120.000
5) Уградња топлотне пумпе
Ваздух-ваздух 190.000
Ваздух-вода 350.000
6)* Замена или уградња нове инсталације 90.000
9)** Израда техничке документације
Архитектонско-грађевински пројекат 24.000
Пројекат машинства 24.000
Елаборат енергетске ефикасности 18.000
Технички опис и попис радова 10.000
Енергетски пасош 18.000

Напомене:

*Мера замена или уградња нове инсталације грејања не може бити примењена самостално већ искључиво уз неку од мера 4) или 5), када се подноси пријава за појединачну меру/мере.

** Мера израде техничке документације не може бити примењена самостално, већ искључиво уз неку од мера 2), 3) и 5) под условом да је наведена у Прилогу 2.

 

Износ бесповратних средстава за појединачну меру или за меру укључену у пакет се израчунава на основу максималног удела бесповратних средстава (појединачна мера/мере 50%, основни пакет 55%, стандардни пакет 60% и напредни пакет 65%), али не може бити већи од наведених максималних износа тих средстава по мерама и пакетима енергетске ефикасности из Табеле 1. и Табеле 2.

 

 1. IV. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКТА

 

Област енергетске ефикасности у зградарству регулисана је Законом о планирању и изградњи и пратећим правилницима.

Крајњи корисник који станује у породичној кући има право да се пријави  за максимално две појединачне мере из тач. 1)-6), 8) и 9) из одељка I. Јавног позива или за пакет мера из одељка III, став 5.

Крајњи корисник који станује у стану има право да се пријави за максимално две појединачне мере из тач. 1), 4) 5) и6)  из одељка I. Јавног позива.

За меру из поглавља I. тачкa 2) Јавног позива средства подстицаја за термичку изолацију неће се одобравати за појединачне етаже стамбених објеката. Уколико стамбени објекат има два или више власника, пријаву подноси један од власника уз писану сагласност осталих власника. Сутерени чији је фасадни зид обложен каменом или сличним материјалом не морају се термички изоловати.

Двојни објекти различитих власника као и објекти у низу третирају се као засебни објекти.

За меру из поглавља I. тачкa 1) Јавног позива средства ће се одобравати за замену комплетне дотрајале столарије  са челичним или дрвеним профилима. Изузетно, за стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу користити за замену столарије на једној или свим етажама с тим да замена столарије на свакој од етажа мора бити комплетна.

Средства се неће одобравати за набавку улазних врата стамбених објеката која нису у директној вези са грејаним простором.

Неће се одобравати додела бесповратних средстава за замену постојећих грејача простора котлова на биомасу (пелет, брикет и сечка).

Средства се неће одобравати за енергетску санацију пословног простора или било каквог другог нестамбеног простора.

Крајњи корисник има право да поднесе само једну пријаву за домаћинство, при чему домаћинство може обухватити више појединачних стамбених објеката, на истој локацији и на истој катастарској парцели.

 

 1. УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Право учешћа на Јавном позиву имају крајњи корисници који станују у објектима и испуњавају следеће услове:

 • да је објекат легално изграђен;
 • да је подносилац пријаве:
  • власник објекта, или;
  • корисник објекта са пријавом боравка на адреси објекта и приложеном писаном сагласности власника објекта;
 • да се у објекту станује током целе године.

 

 1. НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

 

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити финансирани овим јавним позивом су:

 • трошкови радова, набавка материјала и опрема који настану пре првог обиласка комисије за реализацију мера енергетске санације општине Опово (у даљем тесту: Комисија);
 • трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови;
 • трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл;
 • рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене);
 • трошкови за набавку опреме коју крајњи корисник сам производи или услуге које извршава.

Други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације.

 

VII. ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Пријава на јавни позив обавезно садржи:

 

 • потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1) са попуњеним подацима о мери/пакету за који се конкурише и о стању грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта;
 • доказ о власништву:
  • Извод из листа непокретности/ уговор о купопродаји/уговор о поклону/правноснажно оставинско решење или други одговарајући документ из кога несумњиво произилази да је подносилац пријаве власник објекта,
  • Уколико има више од једног власника објекта, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве,
 • уколико пријаву подноси корисник објекта, неопходно је да достави пријаву боравка на адреси објекта који пријављује и писану сагласност власника објекта;
 • доказ о легалности објекта:
  • Употребна дозвола, или
  • Решење о озакоњењу, или
  • Извод из листа непокретности из кога произилази да је објекат уписан у складу са прописима о изградњи;
 • фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси објекта за коју се подноси пријава. За малолетна лица доставити фотокопије здравствених књижица;
 • фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију у претходном месецу, ради доказа да се у пријављеном стамбеном објекту станује током целе године (минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно);
 • предмер и предрачун/ профактура за материјал и опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) коју је објавила Општина Опово, издата након објављивања јавног позива, као и атесте/извештаје који доказују испуњеност минималних услова енергетске ефикасности из одељка I.;

 

Напомена: грађани нису у обавези да достављају документацију која је јавно доступна (нпр. Извод из листа непокретности).

 

VIII. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на сајту Општине Опово, или на писарници општинске управе Опово и садржи:

 • Комплетан текст Јавног позив, (ОВДЕ)
 • Прилог 1 – за грађане – Пријавни образац и образац о стању породичне куће (ОВДЕ)
 • Прилог 2 – Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације (ОВДЕ)

 

 1. МЕСТО И РОК ДОСТАВЈЬАЊА ПРИЈАВА

 

Јавни позив ће трајати до утрошка средстава, а најдуже до 31.12.2023. године.

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац и документација из поглавља VII. Јавног позива достављају се у затвореној коверти са назнаком:

 

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Опово за 2023. годину НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

 

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт особама на телефон Раде Цветановић 063/10-60-547; Наташа Воденичар 063/10-68-415; Снежана Жебељан Ђурић 063/10-60-887 и електронску адресу: e-mail: rade.c966@gmail.com , natasa.vodenicar@opovo.org.rs , snezanazebeljan@opovo.org.rs .

 

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Општине.

 

 1. X. УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

 

Комисија утврђује испуњеност услова за доделу бесповратних средстава на основу прегледа поднете документације из поглавља VII. Јавног позива и теренског обиласка ради увида у стање објекта и проверу података у пријави на Јавни позив.

У току поступка утврђивања испуњености услова Комисија може од подносиоца пријаве, према потреби, затражити додатну документацију и информације.

XI. ОДОБРАВАЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Комисија решењем утврђује испуњеност услова за за доделу средстава и обавештава подносиоца пријаве.

На решење из става 1. овог члана којим је утврђено да нису испуњени услови за доделу бесповратних средстава, подносилац пријаве има право приговора Комисији у року од осам дана од дана доношења решења.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 2. овог члана у року од 15 дана од дана пријема приговора.

У случају одбијања приговора из става 2. овог члана подносилац пријаве има право да поднесе приговор  већу општине Опово у року од 8 дана од дана пријема одлуке по приговору из става 2. овог члана и о томе обавести Јединицу за имплементацију Пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“ образовану од стране Министарства рударства и енергетике (у даљем тексту: ЈИП).

Општинско веће је дужно да одлучи по приговорима из става 4. овог члана у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Одлука општинског већа општине Опово је коначна.

Листа домаћинстава којима су решењем из става 1. овог члана одобрена средства за финансирање програма биће објављена на сајту општине Опово https://opovo.org.rs/  и на огласној табли општинске управе општине Опово.

XII. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Комисија ће обезбедити активну комуникацију са ЈИП и одговарати на захтеве у смислу обезбеђивања примене стандарда Међународне банке за обнову и развој у испуњавању обавеза јединице локалне самоуправе (градске општине) дефинисаних у следећим документима:

 1. „Правилник о раду на пројекту“;
 2. „План ангажовања заинтересованих страна“;
 3. „План преузимања обавеза из области животне средине и социјалних питања (ESCP)“;
 4. „Оквир за управљање заштитом животне средине и социјалним утицајима пројекта (ESMF)“ и
 5. „Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима (ESMP)“.

Сва документа су доступна на интернет страници Министарства: (https://www.mre.gov.rs).

Након  донетог решења из поглавља XI. став 1. Јавног позива којим се одобравају средства за финансирање пројеката енергетске санације потписује се тројни уговори између општине Опово, привредног субјекта и домаћинства о реализацији пројекта енергетске санације.

Општина Опово ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима, а не домаћинствима, након што домаћинство уплати привредном субјекту целокупну  своју обавезу и након завршетка реализације пројекта енергетске санације, односно након изведених радова на објекту.

Услов да се пренесу средства привредном субјекту из става 4. овог поглавља је извештај Комисије о обиласку објекта након завршених радова који треба да утврди да ли су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је домаћинство предало приликом пријаве на овај јавни позив.

Ранг листа привредних субјеката за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова

 

Комисија за реализацију мера енерегетске санације

 

Прочитајте и…

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12,...

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Обавештење о излагању Јединственог бирачког списака – део бирачког списка за подручје општине Опово

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 013-4/2023 ДАНА: 27.04.2024. године О П О В О  На основу члана 14.,15. и 17. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011) и Упутства за спровођење Закона о...

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину

На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.  19/12,2/16,8/16,7/17, 6/18, 4/21 )   Општинско веће општине Опово расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину Право на...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ