ОПШТИНА ОПОВО

Јaвни позив за презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације кат.бр.2108 и 2109 КО САКУЛЕ

10.08.2021.

На основу  члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/2020 и 52/2021), Општинска управа општине Опово, Одељење за имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

за изградњу три зграде за смештај пољопривредне механизације , спратности  приземље (П),надстрешнице за смештај пољопривредне механизације, пословног објекта са канцеларијом(п), стамбеног објекта,спратности(П) и септичке јаме на парцелама кат.бр.2108 и 2109 КО САКУЛЕ у Сакулама

1. Јавна презентација Урбанистичког пројекат за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу три зграде за смештај пољопривредне механизације, спратности  приземље (П),надстрешнице за смештај пољопривредне механизације, пословног објекта са канцеларијом(П), стамбеног објекта,спратности(П) и септичке јаме на парцелама кат.бр.2108 и 2109 КО САКУЛЕ у Сакулама , за инвеститора Првуљ Војкан из Сакула.

Јавна презентација одржаће се у трајању од седам дана у просторијама зграде Општинске управе Опово улица Бориса Кидрича бр. 10 у периоду од 16. 08. 2021.године до 23. 08. 2021. године.

2.Обрађивач предметног Урбанистичког пројекта, број тех. докум. УП-08-06-21 од августа 2021.године је “NUOVA“ Архитектонски студио из Зрењанина,Краља Александра  I Карађорђевића  2/IX, одговорно лице и одговорни урбаниста је Љубица Ћулибрк Сантрач, дипл.инж.арх.-лиценца бр.200 1435 14

3.Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на увид у просторијама Општинске управе Опово, Одељење за имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине и на телефон 013/681 212 или 681 666.

4.Урбанистички пројекат биће доступан на увид заитересованој јавности у дигиталном облику ,у току трајања јавне презентације , на званичној интернет гласилу „Глас Опово“ и на сајту Општине Опово ( www.оpovo.org.rs.) 

5.Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат , као и да у току трајања јавне презентације од седам дана  доставе своје примедбе и сугестије у писаној  форми Одељењу за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине,путем писарнице  Општинске управе општине Опово, ул.Бориса Кидрича бр.10, поштански број 26 204 Опово, најкасније до последњег дана трајања јавне презентације закључно са 23.08.2021.године.

Датум 09. 08. 2021. година

https://opovo.org.rs/wp-content/uploads/2021/08/prvulj.zip

Прочитајте и…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину

На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.  19/12,2/16,8/16,7/17, 6/18, 4/21 )   Општинско веће општине Опово расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину Право на...

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ – ДРУГИ КРУГ (Обавештење о слободном пијачном простору) 

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ – ДРУГИ КРУГ (Обавештење о слободном пијачном простору) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ОПОВО ЈП „МЛАДОСТ“ ОПОВО БРOJ: 355/2024 ДАНА: 08.04.2024. године О П О В О  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ – ДРУГИ КРУГ (Обавештење о слободном пијачном...

Пријава за подстицаје могућа и за газдинства у процесу регистрације

Пријава за подстицаје могућа и за газдинства у процесу регистрације

Обавештавамо пољопривредне произвођаче да могу да поднесу захтеве за остваривање права на подстицаје путем платформе еПодстицаји и за газдинства која су у процесу регистрације. Како бисмо изашли у сусрет корисницима који су поднели захтев за регистрацију новог...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ