ОПШТИНА ОПОВО

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО–АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

31.01.2024.

На основу члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19- др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), Општинска управа општине Опово, Одељење за имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине

 

ОГЛАШАВА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО–АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу спортско- рекреативног комплекса на катастарској парцели бр.153/1 КО Сефкерин

  1. Јавна презентација Урбанистичког пројектa за потребе урбанистичко

–архитектонске разраде локације за изградњу спортско-рекреативног комплекса

на катастарској парцели бр.153/1 КО Сефкерин, за инвеститора Општина Опово

 

2.Обрађивач предметног Урбанистичког пројекта, број пројекта УП-1301/23 од

децембра 2023.године је “ANDZOR ENGINEERING“ ДОО Друштво за

пројектовање, урбанизам и екологију , ул.Иве Андрића бр.13, Нови Сад, одговорни

урбаниста је Марија Стојковић, маст.инж.арх.-лиценца бр.221 А108 22

 

3.Јавна презентација одржаће се у трајању од седам дана у просторијама зграде

Општинске управе Опово улица Бориса Кидрича бр.10 у периоду од

08.02.2024.године до 19.02.2024.године у времену од 7,30 до 15,30 часова.

 

4.Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на увид у

просторијама Општинске управе Опово, Одељење за имовинско правне,

стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне

средине и на телефон 013/ 681 666, контакт особа Раде Цветановић и Јасна

Кочовић.

 

5.Урбанистички пројекат биће доступан на увид заитересованој јавности у

дигиталном облику ,у току трајања јавне презентације , на званичној интернет

гласилу „Глас Оповa“ и на сајту Општине Опово ( www.оpovo.org.rs.)

 

6.Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у

Урбанистички пројекат , као и да у току трајања јавне презентације од седам дана

доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за имовинско

правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту

животне средине, путем писарнице Општинске управе општине Опово, ул.Бориса

Кидрича бр.10, поштански број 26 204 Опово, најкасније до последњег дана

трајања јавне презентације закључно са 19.02.2024.године.

 

Опово, 31.01.2024.год.

Урбанистички пројекат

Прочитајте и…

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије су издали обавештење о томе да су започете припреме подлоге за израду пројектно - техничке документације, што обухвата геотехничке и геодетске истражне радове, а односе се на територије које се налазе на траси будућег аутопута Београд – Зрењанин – Нови...

Jавни позив за презентацију  урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу   производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

Jавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и...

Обавештење о  реализацији пројекта   „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештење о реализацији пројекта „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештавају се грађанке и грађани општине Опово да је пројекат под називом Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља   Започет дана 22.03.2024. године, и даље у својој реализацији и окончава се 15.06.2024. године. Место реализације је објекат...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ