ОПШТИНА ОПОВО

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника пакета подршке у оквиру пројекта „Круг подршке“

15.09.2022.

На основу Уговора о донацији за реализацију пројекта „ Круг подршке“(у даљем тексту: пројекат), број UNOPS-SHAI-2022-Grant-004, од 01.04.2022. године између Општине Опово и УНОПС  (у даљем тексту: Уговор о донацији), Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово („Општински службени гласник општине Опово, број 19/12, 2/16, 8/16, 7/17 , 6/18 , 4/21 i 5/21), документа Kритеријуми и начин избора корисника стамбене подршке и мера подршке активне инклузије у оквиру пројекта бр. 06-72 /22 од 13.09.2022. године,(у даљем тексту: Критеријуми) и Решења о образовању Комисија за спровођење поступка за куповину кућа са окућницом и решавање стамбених потреба корисника и за спровођење поступка избора корисника стамбене подршке и мера подршке активне инклузије у оквиру пројекта „ КРУГ ПОДРШКЕ“ бр. 02-44/22  од 09.09.2022. године (у даљем тексту Комисија) дана 15.09.2022. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника пакета подршке у оквиру пројекта „Круг подршке“ 

 1. Предмет јавног позива

Предмет Јавног позива за избор корисника пакета подршке у оквиру пројекта (у даљем тексту: Јавни позив) је избор корисника за доделу пакета бесповратне донаторске помоћи, стамбене подршке и мера подршке активне инклузије, намењеног корисницима из 10 социјално угрожених породица са територије општине Опово, у складу са Критеријумима.

Расположива средства по овом Јавном позиву обезбеђена су из донаторских средстава Програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“, који спороводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), а финансира Европска унија, и буџета општине Опово.  Пакет бесповратне донаторске помоћи намењен корисницима је укупне вредности  USD 265,000 што је просечан износ од  USD 26,500 по корисничкој породици.

Пакет подршке састоји се из два обавезна сегмента:

 

 1. Подршка решавању стамбених потреба: додела куће са окућницом са мањим радовима на стамбеној јединици, укључујући трошкове јавног бележника, катастра, проценитеља имовине и лиценцираних инжењера и набавка неопходног покућства и беле технике.
 2. Подршка кроз мере активне инклузије: обуке за запошљавање и самозапошљавање (занатске, предузетничке и сл), преквалификационе обуке, обуке за привређивање у сеоском домаћинству са припадајућом опремом, подизање капацитета школске деце, услуге психолошког саветовања, пробни рад/запослење код одабраног послодавца и слично (коначно да буде дефинисано након анализе потреба корисника).

 

Куће са окућницом које су предмет доделе одабраним корисницима налазе се на територији општине Опово (сеоска насеља).
Кориснику подршке обезбеђује се сигурност поседа стамбене јединице без финансијског учешћа.
Корисницима се не преносе средства за наведени пакет подршке, већ општина Опово врши плаћање свих роба, услуга и радова који су предмет подршке.

Одабрани корисници у обавези су да користе оба горе наведена сегмента пакета подршке.

 1. Право учешћа

Право учешћа на Јавном позиву имају особе које припадају следећим циљним групама:

1) 7 ромских породица

2) 2 породице особа са инвалидитетом

3) 1 жена жртва породичног насиља и чланови тог домаћинства

4) Додатно ће бити позвани да се пријаве и по другим основама рањива лица и породице при чему ће се процењивати степен социјалне угрожености, статус самохраног родитеља и вишечланост породице. Максимално 1 пакет подршке ће бити додељен овој циљној групи, уколико се ранг листа не испуни са одговарајућим пријавама прве три примарне циљне групе пројекта.

Подносилац може да поднесе само једну пријаву.
Услове Јавног позива морају испуњавати и подносилац пријаве и чланови најуже породице (родитељи, деца) наведени у пријави, јер се и наведени чланови породице такође сматрају корисницима пакета подршке.
Сви подносици пријаве на Јавни позив морају бити са територије општине Опово.

 1. Услови за избор корисника

Општи услови
Сваки подносилац пријаве на Jавни позив подноси следећу документацију, као доказ о испуњености општих услова Јавног позива:

 1. да је држављанин Републике Србије (доказ: уверење о држављанству за све чланове домаћинства);
 2. да има пребивалиште на територији општине Опово (доказ: потврда о пребивалишту за све чланове домаћинства или очитана лична карта уколико је лична карта са чипом, или фотокопија обе стране личне карте за све чланове домаћинства старије од 16 година);
 3. да нема трајно решено стамбено питање (доказ: изјава о тренутној стамбеној ситуацији у пријавном обрасцу);
 4. да нема у својини непокретност на територији Републике Србије, којом би могао да реши своје стамбене потребе (докази за све пунолетне чланове домаћинства: уверење из Републичког геодетског завода о имовном стању, уверење о обвезнику за порез на имовину физичких лица Локалне пореске администрације Општинске управе Опово и Уверење о обвезнику пореза на приход Управе за трезор Министарства финансија – Филијала Панчево, све не старије од шест месеци);
 5. да није корисник другог стамбеног програма или програма стамбеног збрињавања који се спроводи у Републици Србији и да није на приоритетним листама тих програма (докази за све пунолетне чланове домаћинства: изјава у пријавном обрасцу коју потписују сви пунолетни чланови домаћинства);
 6. да није осуђиван/под истрагом (доказ: потврда Основног суда у Панчеву да није осуђиван и потврда Полицијске управе Опово или Полицијске управе Панчево да није под истрагом, обе не старије од шест месеци)
 7. за циљну групу жене жртве породичног насиља, да живи ван насилничке заједнице (доказ: потврда ЦСР да је евидентирана као жртва породичног насиља и, правоснажна пресуда о разводу брака или, у случају ванбрачне заједнице, потврда ЦСР да је евидентирана као жртва породичног насиља и пресуда суда о поверавању деце).

Посебни  услови

Осим општих услова, подносилац пријаве на Jавни позив (и чланови његовог/њеног породичног домаћинства) морају да испуне и посебне услове према циљној групи из тачке 2. овог Јавног позива  и приложе следеће доказе:

ЦИЉНА ГРУПА 1):

Да је подносилац пријаве пунолетни члан социјално угрожене ромске породице (доказ: потврда Центра за социјални рад Опово да је корисник социјалне помоћи).

Социјално угрожене ромске породице које испуне обавезне услове, могу остварити додатне бодове према следећим додатним критеријумима:

 1. да живе у простору који не испуњава елементарне услове становања (доказ: информације из обрасца пријаве);
 2. да је породично домаћинство у тешком материјалном положају (доказ: за све пунолетне чланове домаћинства – потврда послодавца о примањима за месец који претходи месецу објаве Јавног позива, потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање – Филијала Опово не старија од месец дана / или изјава о незапослености оверена код јавног бележника у прописаном обрасцу уколико незапослено пунолетно лице није регистровано код Националне службе за запошљавање);
 3. да је похађала/о/завршила/о формално образовање (доказ: потврда о похађању формалног образовања или сведочанство/диплома о највишем стеченом нивоу образовања);
 4. да је/су корисник/ци социјалних давања (доказ: решење Општинске управе Опово о дечијем и/или родитељском додатку, решење Центра за социјални рад Опово за новчану социјалну помоћ и/или за једнократну помоћ и др.);
 5. да је породично домаћинство са болесним чланом породице (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси и ХИВ инфекције). (доказ: лекарски налази не старији од шест месеци) и /или чланом породице са инвалидитетом (доказ: потврдa надлежног органа о инвалидитету, односно оцена лекарске комисије о постојању инвалидитета);
 6. да је породица са више малолетне деце (доказ: решење суда о поверавању детета/деце или решење суда да нису лишени родитељског права, изводи из матичне књиге рођених за сву децу);
 7. да деца школског узраста из породичног домаћинства редовно похађају наставу (доказ: потврда школе за текућу школску годину); и
 8. да је бар један пунолетни члан активно тражио посао или унапређивао запошљивост у последње три године (доказ: изјава о конкурисању за тражење посла дата у оквиру пријавног обрасца, потврда о похађању обука/курсева).

ЦИЉНА ГРУПА 2): 

Да је подносилац пријаве особа са утврђеним инвалидитетом (доказ: потврду надлежног  органа о инвалидитету, односно оцена лекарске комисије о постојању инвалидитета)
Особе са инвалидитетом које испуне обавезне услове, могу остварити додатне бодове према следећим додатним критеријумима:

 1. да је подносилац пријаве незапослен (доказ: потврда Националне службе за запошљавање – Филијала Опово не старија од месец дана, или изјава о незапослености у прописаном обрасцу уколико незапослено пунолетно лице није регистровано код Националне службе за запошљавање оверена код јавног бележника);
 2. да живи у простору који не испуњава елементарне услове становања (доказ: информације из обрасца пријаве);
 3. да је породично домаћинство подносиоца пријаве у тешком материјалном положају (доказ: за друге пунолетне чланове домаћинства – потврда послодавца о примањима за месец који претходи месецу објаве Јавног позива, потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање – Филијала Опово не старија од месец дана / изјава о незапослености у пријавном обрасцу);
 4. да је особа активно тражила посао и/или унапређивала запошљивост у последње три године, уколико је радно способна (доказ: изјава о конкурисању за тражење посла дата у оквиру пријавног обрасца, као и посебно потврде о похађању обука/курсева);
 5. да се стара о малолетном детету/деци (доказ: решење суда о поверавању детета/деце или решење суда да нису лишени родзтељског права, као и изводи из матичне књиге рођених за сву децу);
 6. да деца школског узраста из породичног домаћинства редовно похађају наставу (доказ: потврда школе за текућу школску годину);
 7. да живи у једнородитељској породици (доказ: извод из матичне књиге умрлих/умрлица/смртовница за брачног друга, решење надлежног суда о разводу брака са поверавањем детета, доказ о поверавању детета из ванбрачне заједнице или извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства);
 8. да је породично домаћинство са још неким болесним чланом породице (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси и ХИВ инфекције) (доказ: лекарски налаз не старији од шест месеци) и /или чланом породице са инвалидтетом (доказ: потврда надлежног органа о инвалидитету, односно оцена лекарске комисије о постојању инвалидитета); и
 9. да је особа похађала/завршила формално образовање (доказ: потврда о похађању формалног образовања или сведочанство/диплома о највишем стеченом нивоу образовања).

ЦИЉНА ГРУПА 3):  

Да је подносилац пријаве жена жртва породичног насиља (доказ: потврда Центра за социјални рад Опово).
Жене жртве породичног насиља  које испуне обавезне услове, могу остварити додатне бодове према следећим додатним критеријумима

 1. да је користила услуге смештаја у заштићеним условима (доказ: потврда Центра за социјални рад Опово);
 2. да живи у простору који не испуњава елементарне услове становања (доказ: информације из обрасца пријаве);
 3. да је породично домаћинство у тешком материјалном положају (доказ: за све пунолетне чланове домаћинства – потврда послодавца о примањима за месец који претходи месецу објаве Јавног позива, потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање – Филијала Опово не старија од месец дана / или изјава о не запослености оверена код јавног бележника у прописаном обрасцу уколико незапослено пунолетно лице није регистровано код Националне службе за запошљавање);
 4. да је похађала/завршила формално образовање (доказ: потврда о похађању формалног образовања или сведочанство/диплома о највишем стеченом нивоу образовања);
 5. да је корисница социјалних давања (доказ: решење Општинске управе Опово о дечијем и/или родитељском додатку, решење Центра за социјални рад Опово за новчану социјалну помоћ и/или за једнократну помоћ и др.);
 6. да је породично домаћинство са болесним чланом породице (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси и ХИВ инфекције). (доказ: лекарски налази не старији од шест месеци) и /или чланом породице са инвалидитетом (доказ: потврдa надлежног органа о инвалидитету, односно оцена лекарске комисије о постојању инвалидитета);
 7. да се стара о малолетном детету/деци (доказ: решење суда о поверавању детета/деце или решење суда да није лишена родитељског права, као и изводи из матичне књиге рођених за сву децу);
 8. да деца школског узраста из породичног домаћинства редовно похађају наставу (доказ: потврда школе за текућу школску годину); и
 9. да је активно тражила посао или унапређивала запошљивост у последње три године (доказ: изјава о конкурисању за тражење посла дата у оквиру пријавног обрасца, потврда о похађању обука/курсева).

За потенцијалну циљну групу 4:

Да је подносилац пријаве члан изузетно социјално угрожене вишечлане породице  у изузетно тешком материјалном положају (доказ: за све пунолетне чланове домаћинства – потврда послодавца о примањима за месец који претходи месецу објаве Јавног позива, потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање – Филијала Опово не старија од месец дана / или изјава о незапослености  у пријавном обрасцу уколико незапослено пунолетно лице није регистровано код Националне службе за запошљавање), као и да породица подносиоца има минимум два  члана који живе у заједничком домаћинству (доказ: потврда о пребивалишту за све чланове) .

Изузетно социјално угрожена вишечлана породица која испуни обавезне услове, може остварити додатне бодове према следећим додатним критеријумима:

 1. да живи у простору који не испуњава елементарне услове становања (доказ: информације из обрасца пријаве);
 2. да је подносилац корисник социјалног давања (доказ: решење Општинске управе Опово о дечијем или родитељском додатку, решење Центра за социјални рад Опово за новчану социјалну помоћ и/или за једнократну помоћ и др.);
 3. да је породица са више малолетне деце (доказ: решење суда о поверавању детета/деце или решење суда да нису лишени родитељског права, изводи из матичне књиге рођених за сву децу);
 4. да деца школског узраста из породичног домаћинства редовно похађају наставу (доказ: потврда школе за текућу школску годину);
 5. да је породично домаћинство са болесним чланом породице (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси и ХИВ инфекције) (доказ: лекарски налази не старији од шест месеци) и /или чланом породице са инвалидтетом (доказ: потврда надлежног органа о инвалидитету, односно оцена лекарске комисије о постојању инвалидитета);
 6. да је једнородитељска породица (доказ: извод из матичне књиге умрлих/умрлица/смртовница за брачног друга, решење надлежног суда о разводу брака са поверавањем детета, доказ о поверавању детета из ванбрачне заједнице или извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства);
 7. да је подносилац пријаве активно тражио/ла посао или унапређивао/ла запошљивост у последње три године (доказ: изјава о конкурисању за тражење посла дата у оквиру пријавног обрасца, као и посебно потврда о похађању обука/курсева); и
 8. да је особа похађала/завршила формално образовање (доказ: потврда о похађању формалног образовања или сведочанство/диплома о највишем стеченом нивоу образовања).
 9. Потребна документација

Приликом конкурисања на Јавни позив, сви подносиоци пријава морају да доставе следећу документацију:

 1. Попуњен и потписан образац пријаве (попуњен електронски или ручно) уз очитану личну карту,
 2. Посебне потписане изјаве према захтевима наведеним у Јавном позиву за сваку циљну групу,
 3. Доказе о испуњености услова из члана  , у зависности од циљне групе. Уколико подносиоци дају потписану сагласност, ове доказе из члана 3. ће прибавити Општина по службеној дужности.

Доказе из члана      3., који се подносе у фотокопији није потребно оверавати, с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

НАПОМЕНА:

Комисија, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18) (у даљем тексту: ЗУП), за потребе поступка, по службеној дужности може да прибави:

 • уверење о држављанству за све чланове домаћинства;
 • извод из матичне књиге рођених за сву децу;
 • уверење Локалне пореске администрације Општинске управе Опово о томе да ли су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства обвезници пореза на имовину;
 • уверење Управе за трезор Филијала Панчево о томе да ли су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства обвезници пореза на приход,
 • уверење ПУ Опово о пребивалишту за подносиоце пријаве и све чланове породичног домаћинства,
 • уверење Републичког геодетског завода – Служба за Катастар непокретности Опово о имовном стању за подносиоце пријава и чланова породичног домаћинства,
 • потврда Центра за социјални рад Опово да је лице жртва породичног насиља,
 • решење Општинске управе Опово о дечијем или родитељском додатку,
 • решење Центра за социјални рад Опово за новчану социјалну помоћ,
 • решење Центра за социјални рад Опово за једнократну помоћ,
 • решење Комисије за категоризацију деце,
 • мишљење Интерресорне комисије општине Опово за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју,
 • извод из матичне књиге умрлих/умрлица/смртовница за брачног друга.

Доказе из става 1. овог члана, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, у оквиру пријавног обрасца изјави да ће наведене доказе прибавити сама.

 1. Начин бодовања

Ред првенства за доделу пакета донаторске помоћи утврђује се на основу броја бодова које подносилац пријаве на Јавни позив оствари према Критеријумима.
Уколико два или више подносиоца пријаве на Јавни позив имају исти број бодова, предност на ранг листи  има подносилац пријаве на Јавни позив према критеријумима у наведеном редоследу:

1) породица има комплекснију вишеструку осетљивост,

2) вишечланост породице.

 1. Поступак за одлучивање

Поступак за избор корисника пакета донаторске подршке спроводи Комисија.
Комисија отвара пристигле пријаве и врши проверу формалне исправности (да ли су пријаве послате благовремено, да ли подносиоци пријава испуњавају опште и посебне услове, да ли су потпуне). Ако је пријава неразумљива или непотпуна, Комисија може позвати подносиоца пријаве да лично достави појашњења или допуни тражену документацију у року не краћем од 3 дана, уз упозорење на последице.
Комисија неће разматрати неблаговремено поднете пријаве.
Након разматрања пријава и провере података, као и допуне непотпуних пријава, Комисија врши бодовање и рангирање у складу са мерилима из одељка. 4, члан 7. и 8. Критеријума.
Комисија утврђује прелиминарну а потом и коначну ранг листу и доноси Одлуку о избору корисника коју објављује на огласним таблама и званичним интернет страницама Центра за социјални рад Опово и Општине Опово, са назначеним роком за приговор од 8 дана.
Подносилац пријаве може уложити приговор на своје место на ранг листи Председнику Општине Опово, путем Комисије, у року од 8 дана од дана објаве Одлуке о избору корисника. Решење Председника по приговору је коначно.
Уколико Председник Општине Опово уважи поднети приговор, у року од 5 дана од дана доношења решења о приговору, Комисија ће по потреби изменити ранг листу и коначну Одлуку о избору корисника објавити на огласним таблама и званичним интернет страницама Центра за социјални рад Опово и Општине Опово.

 1. Друге важне информације

Подносиоци пријава су у обавези да Комисију обавесте о свим променама које наступе од момента подношења пријаве до доношења Одлуке у њиховом породичном домаћинству, од значаја за пријаву на Јавни позив.
У поступку избора корисника Комисија прибавља социо-економску анамнезу од Центра за социјални рад Опово, за сваког подносиоца пријаве.
Наводи из изјава подносиоца пријаве на Јавни позив могу бити предмет провере од стране Комисије за избор корисника.

 1. Подношење пријава

Јавни позив је отворен од 15.09.2022. године до 14.10.2022. године.
Образац пријаве и пратеће прописане изјаве доступне су на огласним таблама и званичним интернет страницама Центра за социјални рад Опово (https://csropovo.org.rs) и Општине Опово (https://opovo.org.rs/).
Пријавни образац и пратећа документација достављају се у затвореној коверти на писарници општине Опово, или путем поште на адресу:

Општина Опово
Бориса Кидрича 10
26204 Опово

са напоменом „НЕ ОТВАРАТИ – Јавни позив за избор корисника пакета подршке у оквиру пројекта Круг подршке”.

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 14.10.2022.године до 15 часова.

 1. Додатне информације о јавном позиву

Додатне информације о Јавном позиву и подршка при попуњавању образаца и комплетирању пријаве могу се добити током трајања Јавног позива у Кабинету председника општине од контакт особе Магдалене Арнолд Ђерић, од 12- 15ч,  на адреси: Братства и јединства 10, или путем телефона 062/681-399 и путем и-мејл адресе: mdjarnold.csropovo@gmail.com.

Обрасци за кориснике

Решење о продужетку рока за избор корисника

Прочитајте и…

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12,...

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Обавештење о излагању Јединственог бирачког списака – део бирачког списка за подручје општине Опово

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 013-4/2023 ДАНА: 27.04.2024. године О П О В О  На основу члана 14.,15. и 17. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011) и Упутства за спровођење Закона о...

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину

На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.  19/12,2/16,8/16,7/17, 6/18, 4/21 )   Општинско веће општине Опово расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину Право на...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ