ОПШТИНА ОПОВО

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА

15.06.2023.

На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.  19/12,2/16,8/16,7/17, 6/18, 4/21 )   Општинско веће општине Опово расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА

Право на доделу бесплатних уџбеника  за децу могу да остваре родитељи детета које је уписало први разред основне школе на територији општине Опово за школску 2023/2024 годину, а  који имају пребивалиште  или боравиште на територији општине.

 Потребно је да подносилац захтева  испуни следеће услове:

 1. Да је дете уписало први разред основне школе за школску 2023/2024 годину;
 2. Да дете има пребивалиште  или боравиште на територији општине.

 

Уз захтев за доделу бесплатних уџбеника за децу, достављају се следећи докази:

 1. Фотокопија личне карте
 2. Потврда о упису детета у први разред основне школе за школску 2023/2024 годину ( прибавља орган по службеној дужности)
 3. Потврда о пребивалишту или боравишту детета ( прибавља орган по службеној дужности)

Докази  се достављају  у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева.

Критеријуми за рангирање:

 1. Да је дете уписало први разред основне школе за школску 2023/2024 годину;
 2. Да дете има пребивалиште или боравиште на територији општине.
 3. Да родитељи детета нису остварили право на беспланте уџбенике по неком другом основу.

Оглас остаје отворен 10 дана од дана објављивања.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милош Марков, дипл. екон.

Захтев можете преузети: ОВДЕ

Закључак Општинског већа можете преузети: ОВДЕ

Прочитајте и…

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије су издали обавештење о томе да су започете припреме подлоге за израду пројектно - техничке документације, што обухвата геотехничке и геодетске истражне радове, а односе се на територије које се налазе на траси будућег аутопута Београд – Зрењанин – Нови...

Jавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу  производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

Jавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и...

Обавештење о реализацији пројекта  „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештење о реализацији пројекта „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештавају се грађанке и грађани општине Опово да је пројекат под називом Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља   Започет дана 22.03.2024. године, и даље у својој реализацији и окончава се 15.06.2024. године. Место реализације је објекат...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ