ОПШТИНА ОПОВО

Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа “Младост” Опово

27.12.2021.

Скупштина општине Опово на основу члана 24. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС” број 15/16, 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа “Младост” оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “МЛАДОСТ” ОПОВО

Подаци о јавном предузећу

 

Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће за производњу, пречишћавање и дистрибуцију воде “Младост” Опово.

Скраћени назив пословног имена гласи: ЈП “Младост” Опово

Седиштe предузећа је у Опову, улица Иве Лоле Рибара бр. 1/Ј

Матични број предузећа: 08143099.

ПИБ: 101558512.

Претежна делатност је: 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

 

Јавни конкурс се спроводи за радно место:  директор Јавног предузећа “Младост” Опово.

Мандат директора траје 4 године.

Место рада је у Опову, улица Иве Лоле Рибара бр. 1/Ј.

 

Услови за именовање директора:

 • да је пунолетно и пословно способно лице;
 • да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 • да има најмање 5 година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из aлинеје;
 • да има најмање 3 године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
 • да познаје област корпоративног управљања;
 • да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 • да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 • да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци;
 • да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
 1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
 2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
 3. обавезно лечење наркомана;
 4. обавезно лечење алкохоличара;
 5. забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

Уз пријаву кандидат подноси:

 • фотокопију личне карте;
 • професионалну биографију са контакт телефоном и адресом електронске поште;
 • извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија;
 • уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија;
 • диплома или уверење о стручној спреми, оверена фотокопија;
 • доказ о радном искуству и доказ о радном искуству у организовању рада и вођењу послова, оригинал;
 • уверење да кандидату нису изречене мере безбедности у складу са условима за именовање директора алинеја 9 од 1 до 5, оригинал;
 • уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци, оригинал;

 

У изборном поступку усменим и писменим путем проверава се поседовање стручних, организационих и других способности неопходних за успешно обављање функције директора у складу са одредбама Закона о јавним предузећима и подзаконских аката који регулишу мерила за избор директора јавног предузећа.

 

Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс је:

Скупштина општине Опово, Комисија за именовање директора Јавног предузећа, са називом “Пријава на јавни конкурс за именовање директора ЈП “Младост” Опово – не отварати“, 26204 Опово, Бориса Кидрича бр. 10.

 

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање директора Јавног предузећа.

Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс о датуму одржавања усмене или писмене провере кандидата.

Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у року од 30 дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Овај јавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Општинском службеном гласнику општине Опово“, дневним новинама “Дневник” као и на званичној интернет презентацији општине Опово www.opovo.org.rs  с тим што се мора навести када је оглас о јавном конкурс објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази комисија ће одбацити.

 

Лице задужено за давање обавештења по јавном конкурсу за именовање директора је: Славко Манчев, телефон:  013 681 030, локал 5.                .

 

 

Напомена: овај Оглас о Јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа „Младост“ Опово , објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ , број 127 од 24. децембра 2021. године.

Прочитајте и…

Oпштинска управа Опово – комунална инспекција: Издавање паркинг карти за особе са инвалидитетом за 2023. годину

Oпштинска управа Опово – комунална инспекција: Издавање паркинг карти за особе са инвалидитетом за 2023. годину

Oпштинска управа Опово - комунална инспекција: Издавање паркинг карти за особе са инвалидитетом за 2023. годину Опово, 20.01.2023. Комунални инспектор Општинске управе Опово обавештава особе са инвалидитетом да подношењем захтева за издавање паркинг карте могу...

Ступила на снагу нова Уредба о енергетски угроженом купцу

Ступила на снагу нова Уредба о енергетски угроженом купцу

Ступила  на снагу нова Уредба о енергетски угроженом купцу Дана 17.12.2022. године ступила је на снагу нова Уредба о енергетски угроженом купцу („СЛ.гласник РС“ бр. 137/2022) којом је између осталог предвиђено да су: Критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог...

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника у оквиру пројекта КРУГ ПОДРШКЕ

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника у оквиру пројекта КРУГ ПОДРШКЕ

На основу члана 7. и члана 12. Критеријума за куповину кућа са окућницом и поступку и начину рада Комисије за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, 06-/22 од 12.09.2022. године и на основу Одлуке о социјалној...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ