ОПШТИНА ОПОВО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “МЛАДОСТ” ОПОВО

23.06.2023.

Скупштина општине Опово на основу члана 24. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС” број 15/16, 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа “Младост” оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “МЛАДОСТ” ОПОВО

Подаци о јавном предузећу

Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће за производњу, пречишћавање и дистрибуцију воде “Младост” Опово.
Скраћени назив пословног имена гласи: ЈП “Младост” Опово
Седиштe предузећа је у Опову, улица Иве Лоле Рибара бр. 1/Ј
Матични број предузећа: 08143099.
ПИБ: 101558512.
Претежна делатност је: 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Јавни конкурс се спроводи за радно место:  директор Јавног предузећа “Младост” Опово.
Мандат директора траје 4 године.
Место рада је у Опову, улица Иве Лоле Рибара бр. 1/Ј.

Услови за именовање директора:

 • да је пунолетно и пословно способно лице;
 • да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 • да има најмање 5 година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из алинеје 2.;
 • да има најмање 3 године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
 • да познаје област корпоративног управљања;
 • да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 • да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 • да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци;
 • да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
 1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
 2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
 3. обавезно лечење наркомана;
 4. обавезно лечење алкохоличара;
 5. забрана вршења позива, делатности и дужности.

Уз пријаву кандидат подноси:

 • фотокопију личне карте;
 • професионалну биографију са контакт телефоном и адресом електронске поште;
 • извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија;
 • уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија;
 • диплома или уверење о стручној спреми, оверена фотокопија;
 • доказ о радном искуству и доказ о радном искуствуу организовању рада и вођењу послова, оригинал;
 • уверење да кандидату нису изречене мере безбедности у складу са условима за именовање директора алинеја 9 од 1 до 5, оригинал;
 • уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци, оригинал;

У изборном поступку усменим и писменим путем проверава се поседовање стручних, организационих и других способности неопходних за успешно обављање функције директора у складу са одредбама Закона о јавним предузећима и подзаконских аката који регулишу мерила за избор директора јавног предузећа.

Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс је:

Скупштина општине Опово, Комисија за именовање директора Јавног предузећа, са називом “Пријава на јавни конкурс за именовање директора ЈП “Младост” Опово – не отварати“, 26204 Опово, Бориса Кидрича бр. 10.

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање директора Јавног предузећа.

Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс о датуму одржавања усмене или писмене провере кандидата.

Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у року од 30 дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Овај јавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Општинском службеном гласнику општине Опово“, дневним новинама “Дневник” као и на званичној интернет презентацији општине Опово www.opovo.org.rs  с тим што се мора навести када је оглас о јавном конкурс објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази комисија ће одбацити.

Лице задужено за давање обавештења по јавном конкурсу за именовање директора је: Наташа Воденичар , телефон:  013/ 681 030.

Овај оглас о  Јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа „Младост“ Опово, објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 52/2023, од дана 23.06.2023. године.

Прочитајте и…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину

На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.  19/12,2/16,8/16,7/17, 6/18, 4/21 )   Општинско веће општине Опово расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину Право на...

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ – ДРУГИ КРУГ (Обавештење о слободном пијачном простору) 

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ – ДРУГИ КРУГ (Обавештење о слободном пијачном простору) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ОПОВО ЈП „МЛАДОСТ“ ОПОВО БРOJ: 355/2024 ДАНА: 08.04.2024. године О П О В О  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ – ДРУГИ КРУГ (Обавештење о слободном пијачном...

Пријава за подстицаје могућа и за газдинства у процесу регистрације

Пријава за подстицаје могућа и за газдинства у процесу регистрације

Обавештавамо пољопривредне произвођаче да могу да поднесу захтеве за остваривање права на подстицаје путем платформе еПодстицаји и за газдинства која су у процесу регистрације. Како бисмо изашли у сусрет корисницима који су поднели захтев за регистрацију новог...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ