ОПШТИНА ОПОВО

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника у оквиру пројекта КРУГ ПОДРШКЕ

09.01.2023.

На основу члана 7. и члана 12. Критеријума за куповину кућа са окућницом и поступку и начину рада Комисије за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, 06-72/22 од 13.09.2022. године и на основу Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово („Општински службени гласник општине Опово, број 19/12, 2/16, 8/16, 7/17 , 6/18 , 4/21 i 5/21) у оквиру пројекта   „Круг подршке“ који спроводе општина Опово, Центар за социјални рад Опово и Удружење „Сигуран живот“ а у оквиру ширег програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“, који спороводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге УНОПС, а финансира Европска унија кроз ИПА 2018 и на основу Уговора о донацији, реф. UNOPS-SHAI-2022-Grant-004, од 01.04.2022, Комисија за спровођење поступка за куповину кућа са окућницом и решавање стамбених потреба корисника и за спровођење поступка избора корисника стамбене подршке и мера подршке активне инклузије у оквиру пројекта КРУГ ПОДРШКЕ (у даљем тексту Комисија), дана 09.01.2023. г. расписује

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ  за куповину  кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника у оквиру пројекта  КРУГ ПОДРШКЕ

 

 1. Предмет јавног позива

 

Предмет Другог јавног позива за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, стамбене подршке и мера подршке активне инклузије, у оквиру пројекта КРУГ ПОДРШКЕ (у даљем тексту: Дуги јавни позив) је куповина кућа са окућницом намењена корисницима из  социјално угрожених породица са територије Општине Опово.

Кућа са окућницом која је предмет куповине и за коју се подноси пријава на Други јавни позив мора бити на територији општине Опово.

Расположива средства по овом јавном позиву обезбеђена су из донаторских средстава Програма EU SHAI и буџета Општине Опово.

Вредност предметне куће са окућницом укључујући потребну реконструкцију  износи у просеку до 19.000 USD, према правилима донатора.

 

 1. Право учешћа

 

Право учешћа на Другом јавном позиву има власник непокретности односно куће са окућницом која се налази на територији општине Опово (сва насељена места на територији општине Опово) и коју власник жели да прода.

 

 1. Услови за избор кућа са окућницом

 

Потребно је да кућа са окућницом која је предмет куповине:

 

1) Испуњава основне услове за живот и становање;

2) Буде на територији општине Опово;

3) Буде уписана у катастар непокретности на име продавца;

4) Буде уписана у катастар непокретности као:

 • непокретност која је преузета из земљишних књига, или
 • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи,
 • непокретност за коју је издата употребна дозвола, или
 • непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;

5) Буде уписана у Катастар непокретности без терета, не рачунајући при том:

 • уписано право стварне службености,
 • забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену земљишта,
 • друге забележбе правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности.

6)  Вредност откупа не може бити виша од процењене вредности. Трошкове стручне процене сноси општина Опово као потенцијални купац и они не падају на терет потенцијалног продавца.

7) Не буде предмет судског спора, као и да не постоје нерешени имовинско-правни односи.

8) Буде упарена са одговарајућом изабраном корисничком породицом пре уговарања куповине.

 

 1. Остали услови везани за предмет куповине

 

Кућа испуњава основне услове за живот и становање уколико је безбедна и условна за становање, поседује минимум одговарајућу инфраструктуру тј. прикључена је на канализациону мрежу или има септичку јаму, прикључена је на водоводну и електроенергетску мрежу (објекат је опремљен струјом и водом).

Испуњеност основних услова за живот и становање за предметне куће са окућницом процењују стручна лица – лиценцирани инжењери одговарајуће струке. Процену тржишне вредности непокретности утврђује стручно лице – лиценцирани проценитељ имовине/овлашћени судски вештак и вредност откупа не може бити виша од процењеног износа.

Активности процене биће реализоване у фази вредновања пристиглих пријава, а потенцијални продавац, у фази конкурисања, даје сагласност да стручна лица могу да приступе објекту и свим његовим деловима у току вршења стручне процене.

 

 1. Потребна документација

 

Подносилац пријаве на Јавни позив (потенцијални продавац куће), доставља следећу обавезну документацију:

 

1) Попуњен и потписан образац пријаве;

2) Фотокопију личне карте (обе стране) или очитану личну карту;

3) Изјаве у прописаној форми да прихвата услове Јавног позива, да је сагласан са обрадом датих података о личности и податка о објекту и да стручна лица могу да приступе објекту и свим његовим деловима у току вршења стручне процене;

4) Извод из листа непокретности Републичког геодетског завода – Служба за катастар непокретности Опово за предметну непокретност (кућу коју жели да прода), не старији од месец дана;

 

 

5) Потврду Одељења за привреду и финасије, Одсека за Локалну пореску администрацију  Општинске  управе Опово да су измирене све пореске обавезе које су настале по основу права својине на предметној кући и земљишту;

6) Доказе о измиреним трошковима за струју/воду;

7) Потврду надлежног суда да кућа са окућницом није предмет судског спора, као и да не постоје нерешени имовинско-правни односи

8) Фотографије куће и окућнице (5 до 10 фотографија које на јасан и илустративан начин показује стање објекта).

 

Поред наведених доказа, Комисија може од подносиоца пријаве да затражи и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Наводи из изјава предвиђених у овом члану, могу бити предмет провере од стране Комисије.

 

 1. Подношење пријава

 

Други јавни позив је отворен од 09.01.2023. године до 08.02.2023. године.

Други јавни позив објављује се  на званичној интернет страници Општине Опово (www.opovo.org.rs), на огласним таблама Општине Опово и Центра за социјални рад Опово.

Образац пријаве и пратеће прописане изјаве доступне су званичној интернет страници Општине Опово  (www.opovo.org.rs).

Пријава на Други јавни позив и пратећа документација достављају се у затвореној коверти и предају се писарници Општинске Управе Опово у Опову,Ул. Бориса Кидрича бр.10 или путем поште на адресу:

 

ОПШТИНА ОПОВО
Ул. Бориса Кидрича бр.10
26204 ОПОВО

са напоменом „НЕ ОТВАРАТИ – ЈАВНИ ПОЗИВ  за куповину  кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи у оквиру пројекта КРУГ ПОДРШКЕ“

 

Рок за подношење пријаве са пратећом документацијом је 08.02.2023. године до 15 часова.

 

 1. Поступак одлучивања

 

Поступак за избор кућа са окућницом спроводи Комисија.

Чињенице и околности од значаја за поступање и одлучивање Комисија утврђује на основу доказа достављених уз пријаву на Јавни позив, доказа прибављених по службеној дужности, извештаја лиценцираних инжењера и проценитеља имовине, изјава корисника у поступку мечинга, као и на основу других доказа утврђених применом осталих доказних средстава предвиђених законом.

Комисија неће разматрати неблаговремено поднете пријаве.

Ако је пријава неразумљива или непотпуна, Комисија може позвати подносиоца пријаве да достави појашњења и отклони недостатке у року не краћем од 8 дана, уз упозорење на последице.

Подносиоци пријава на Други јавни позив су у обавези да Комисију обавесте о свим променама које наступе од момента подношења пријаве до доношења Одлуке/а о додели кућа са окућницом корисницима пакета донаторске помоћи у оквиру пројекта КРУГ ПОДРШКЕ, а у вези са предметном кућом или подносиоцем пријаве, од значаја за поднету пријаву.

Подносиоци пријава који испуњавају услове наведене у Другом јавном позиву подлежу провери навода из пријавног обрасца и достављене документације, посебно оне које се воде у службеним евиденцијама надлежних институција Републике Србије или општине Опово.

Након разматрања пријава и провере документације, Комисија прибавља и прихвата извештаје овлашћеног судског вештака или проценитеља имовине ангажованих од стране општине Опово.

У случају да процењена вредност објекта  овлашћеног судског вештака /проценитеља имовине буде мања од цене наведене у пријавном обрасцу, Комисија ће позвати потенцијалног продавца да се у писаном облику изјасни о спремности прихватања цене исказане од стране проценитеља имовине. Ако је потенцијални продавац спреман да прихвати процењену тржишну вредност, Комисија наставља да разматра предметни захтев. У супротном, наведени захтев неће бити даље предмет разматрања од стране Комисије.

Комисија сачињава листу кућа са окућницом које су прихватљиве као предмет куповине и упућује листу Центру за социјални рад Опово ради консултативног процеса са изабраним корисницима (мечинг).

Куће које изабрани корисиници одаберу за откуп, постају део Одлуке/а, а остале куће ће бити на резервној листи.

Након упаривања корисничких породица и одговарајућих кућа, Комисија доноси јединствену Одлуку или сукцесивне Одлуке и припрема тројне уговоре између продавца куће са окућницом, изабраног корисника пакета донаторске помоћи и Општине Опово као извршиоца уплате.

Комисија објављује Одлуку/е на званичној интернет страници Општине Опово (www.opovo.org.rs), као и на огласним таблама општине Опово и Центра за социјални рад Опово.

 

 1. Додатне информације о јавном позиву

 

Додатне информације о Другом јавном позиву могу се добити од Радета Цветановићa, радним данима од 10-14ч (лично у Општинској управи Опово у Одељењу за Урбанизам, улаз поред Катастра), путем телефона 013/681-666,063/1060 547  или путем мејла: rade.c966@gmail.com).

 

 

 

 

 

Прочитајте и…

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије су издали обавештење о томе да су започете припреме подлоге за израду пројектно - техничке документације, што обухвата геотехничке и геодетске истражне радове, а односе се на територије које се налазе на траси будућег аутопута Београд – Зрењанин – Нови...

Jавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу  производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

Jавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и...

Обавештење о реализацији пројекта  „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештење о реализацији пројекта „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештавају се грађанке и грађани општине Опово да је пројекат под називом Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља   Започет дана 22.03.2024. године, и даље у својој реализацији и окончава се 15.06.2024. године. Место реализације је објекат...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ