ОПШТИНА ОПОВО

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКО–АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО–АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

На основу члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19- др.закон, 9/20, 52/21 и...
Обавештавају се грађани  општине Опово да се излаже Јединствени бирачки списак-део бирачког списка за подручје општине Опово

Обавештавају се грађани  општине Опово да се излаже Јединствени бирачки списак-део бирачког списка за подручје општине Опово

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 013-9/2023 ДАНА: 17.11.2023. године О П О В О  На основу члана 14.,15. и 17. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011) и Упутства за спровођење Закона о...
Пројекат Круг подршке: ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА – ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ

Пројекат Круг подршке: ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА – ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ

На основу Уговора о донацији за реализацију пројекта „ Круг подршке“(у даљем тексту: пројекат), број UNOPS-SHAI-2022-Grant-004, од 01.04.2022. године између Општине Опово и УНОПС (у даљем тексту: Уговор о донацији), Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово...
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКО–АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

Јaвни позив за презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације кат.бр.2108 и 2109 КО САКУЛЕ

На основу  члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/2020 и...
НАРЕДБА о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

НАРЕДБА о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

На основу члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21 и 22/21), на предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19,министар здравља...