Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6

Актуелности

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године.

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године.
Обавештавамо вас да је Влада донела Одлуку о изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године, која је објављена у Службеном гласнику РС, број 48/19.
Одредбама члана 45а став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20, у даљем тексту: Закон), односно, чл. 37-44. Правилника о садрзини, нацину и поступку израде докумената просторног и урбанистицког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19), утврдјен... настави...
28.02.2020
Обавезна пријава објеката за смештај
Обавезна пријава објеката за смештај
Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 90/2019) прописана је обавеза некатегорисаним угоститељским објектима (привредно друштво, друго правно лице или предузетник) врста: хостел, преноћиште, коначиште, хотел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и некатегорисаним објектима за смештај наутичког туризма и некатегорисаним угоститељским и ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба, који се налазе на територији општине Опово да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе (ЈЛС).
Исто тако дана 21. децембра сту... настави...
13.02.2020
Jавни позив за доделу аутоседишта за децу
На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.  19/12,2/16,8/16,7/17 и 6/18 )   Општинско веће општине Опово расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ

Право на доделу аутоседишта за децу могу да остваре родитељи детета  који су остварили право на „пакет за бебе“ у 2019. години или у 2018. години почев од децембра па унзад зависно од броја расположивих аутоседиша и броја поднетих захтева, који имају пребивалиште на територији општине и који имају у власништву путничко возило.
Потребно је да подносилац захтева  испуни следеће услове:
1.<... настави...
30.12.2019
Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о буџету Општине Опово за 2020. годину
У складу са чл. 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-др. закон 101/16- др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр.  47/2018), Општинска управа општине Опово, Одељење за привреду и финансије, упућује:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2020. ГОДИНУ
Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Опово за 2020. годину спровешће се  у периоду од 12.12.2019.  до  15.12.2019. године. Позивају се сви заинтересовани грађани и други правни субјекти са подручја општине, да узму учешће у јавној расправи и да дај... настави...
13.12.2019
Oглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Oпштини Oпово
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 3. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ОПОВО» број 2/19 ), Председник општине ОПОВО је дана 12.12.2019. године, донео Одлуку o расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Oпштини Oпово
расп... настави...
13.12.2019
Ранг листа категорисаних спортских организација на територији Општине Опово чланица спортског савеза Општине Опово
Ранг листа категорисаних спортских организација на територији Општине Опово  чланица спортског савеза  Општине Опово
На основу чл. 70. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово” бр. 2/19)  чл. 58. став 1. Пословника о раду Општинског већа („Општински службени гласник општине Опово” бр.8/08), и члана 5. Правилника о категоризацији, критеријумима и поступку рангирања спортских организација у општини Опово („Општински службени гласник општине Опово“бр.8/2018), Општинско веће општине Опово на својој седн... настави...
06.12.2019
Пројекат „корак даље у социјалној инклузији Рома“ – “Step further in social inclusion of Roma in the Municipality of Opovo”

Пројекат „корак даље у социјалној инклузији Рома“ – “Step further in social inclusion of Roma in the Municipality of Opovo”

У оквиру Грант шеме програма ИПА 2016 „ЕУ подршка инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО) општина Опово је добила донацију за пројекат „Корак даље у социјалној инклузији Рома у општини Опово“ - “Step further in social inclusion of Roma in the Municipality of Opovo”
Пројека... настави...

10.11.2019
Решење о додели средства за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2019. години путем појединачног давања
На основу 25. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15, 12/16 – аутентично тумачење), члана 70. Статута општине Опово ( „Општински службени гласник општине Опово“ бр.2/19) члана  3., 32. и 37. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Општински службени гласник општине Опово“ бр.8/18) , Општинско веће општине Опово на седници одржаној дана  16.10. 2019. године,  доноси


РЕШЕЊЕ
о додели средства за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2019. години
путем пој... настави...
16.10.2019
Jавни позив за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину две сеоске куће са окућницом и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу или поправкуили адаптацију предметне куће са окућницом
На основу члана 12. Правилника  о раду Комисије у поступку избора корисника за доделу средстава помоћи при куповини сеоске куће са окућницом од 02.09.2019. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом расписује                    

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ  ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ ДВЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ ИЛИ ПОПРАВКУИЛИ АДАПТАЦИЈУ  ПРЕДМЕТНЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ


ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

I

          Право на Помоћ мог... настави...
03.09.2019
Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу спортско рекреативног хотелског комплекса на к.п.2050/3ко Баранда (документација)
 ЈАВНА      ПРЕЗЕНТАЦИЈА
  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  ЗА  ПОТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ  ЛОКАЦИЈЕ ЗА  ИЗГРАДЊУ СПОРТСКО  РЕКРЕАТИВНОГ ХОТЕЛСКОГ КОМПЛЕКСА НА К.П.2050/3КО БАРАНДА

У линковима испод можете преузети документацију :

Остале вести

Закључак о износима закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији општине Опово и закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији општине Опово за 2019. годину Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу спортско рекреативног хотелског комплекса на к.п.2050/3ко Баранда (поновљени оглас) Oдлука о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Oпово Јавни позив за доказивање права пречег закупа и за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини зa 2020 годину на територији општине Опово Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу спортско рекреативног хотелског комплекса на к.п.2050/3ко Баранда Извештај о стручној оцени конкурса за израду идејног решења грба и заставе општине Опово Решење о именовању комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката из области информисања средствима из буџета општине Опово за 2019. годину Решење о додели Мајских награда за 2019. годину ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ БАРАНДА –САКУЛЕ ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаве кандидата за доделу „Мајске награде“ Оглас за јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика "ПОТАМИШЈЕ" и извештај о старатешкој процени утицаја конкурс за израду идејног решења грба и заставе општине опово КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2019. години Oмогућено плаћање картицама Извештај са прелиминарном ранг листом комисије за оцену пројеката по Конкурсу за финансирање програма и пројеката удружења грађана за 2019.годину