Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Структура Пољопривредних Газдинстава

Актуелности

Захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину ФОНДИ ЕКСПОРТ Сакуле
У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( „ Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)
ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта ФОНДИ ЕXПОРТ ДОО Сакуле, ул. Ратарска бр.17 поднео је захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину за пројекат Пословно-производни објекат са... настави...
09.01.2019
Kонкурс за додељивање спортских признања и награда спортског савеза општине Oпово
На основу члана 10. става 1 тачка 6 и члана 35. ст 1 тачка 19 Статута Спортског савеза општине Опово и члана 8. правилника о додели признања најуспешнијим појединцима и колективима у области спорта Спортског савеза општине Опово, Комисија за спровођење поступака и предлагање најбољих спортиста, спортских организација и појединаца за 2018. годину, 12. 12. 2018. године расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ СПОРТСКИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ОПОВО  

Највиша спортска признања и награде ССОО додељују се:
1. НАЈБОЉЕМ СПОРТИСТИ
-  МЛАЂИ ПИОНИР/КА – ДО 14 ГОДИНА
-  С... настави...
12.12.2018
Jавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о буџету општине Oпово за 2019. годину
У складу са чл. 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-др. закон 101/16- др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр.  47/2018), Општинска управа општине Опово, Одељење за привреду и финансије, упућује:Jавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о буџету општине Oпово за 2019. годинуЈавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Опово за 2019. годину спровешће се  у периоду од 11.12.2018. до 14.12.2018. године.

Позивају се ... настави...
11.12.2018
Jавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту статута општине Oпово
На основу члана 124. Статута општине Опово (,,Општинскои службени гласник општине Опово “ бр 18/12, 3/13 и 5/14 ), члана 4. Одлуке  о приступању доношењу Статута Општине Опово (,,Општинскои службени гласник општине Опово“ бр.10/18.) и Закључка Општинског већа општине Опово број 06-93/18 од 06.12.2018. године,  Општинско веће општине Опово,  објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ ОПОВО
 
1. У поступку припреме доношења Статута општине Опово, Општинско веће општине Опово , објављује Јавни позив за спровођење  јавне расправе о нацрту Статута општине Опово, који је саставни део овог Јавног пози... настави...
07.12.2018
Јавни позив за доделу аутоседишта за децу

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ

Право на доделу аутоседишта за децу могу да остваре родитељи детета  који су остварили право на „пакет за бебе“ у 2018. години или у 2017. години почев од децембра па унзад зависно од броја расположивих аутоседиша и броја поднетих захтева, који имају пребивалиште на територији општине и који имају у власништву путничко возило.
Потребно је да подносилац захтева  испуни следеће услове:
1. да је остварио право на „Пакет за бебе“
2. да један од родитеља детета има у власништву путнички аутомобил.
<... настави...
09.11.2018
Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу пословно-производног објекта на катастарској парцели бр. 2752 КО САКУЛЕ
На основу  члана 63. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014 и 145/2014) и члана 83.Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.64/2015) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине објављује.
  
ЈАВНУ   ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА  ПОТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ  ЛОКАЦИЈЕ    за изградњу пословно-производног објекта    на катаст... настави...
01.11.2018
Jавнa презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу зграде за трговину на велико и мало , спратности п на катастарској парцели бр. 4479/1 ко Oпово
На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014 и 145/2014) и члана 83.Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.64/2015) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине објављује.
  

ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА  ПОТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ  ЛОКАЦИЈЕ    за изградњу  зграде за трговину ... настави...
14.09.2018
Анкета о структури пољопривредних газдинстава
Од 1. октобра до 30. новембра ове године Републички завод за статистику спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава.
Анкета представља важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде. У периоду спровођења анкете, анкетари ће посетити 120.000 пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије и прикупиће податке о коришћеном пољопривредном земљишту, броју стоке, механизацији, радној снази на газдинствима и друго.
За спровођење Анкете на територији општине Oпово биће ангажован 1 анкетар.
Јавни позив за пријаву кандидата за учествовање у Анкети биће расписан 15. августа у средствима јавног информисања и на сајту РЗС-а и трајаћ... настави...
10.08.2018
Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу пословно-производног објекта на катастарској парцели бр. 2752 ко Сакуле
На основу  члана 63. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014 и 145/2014) и члана 83.Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.64/2015) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине објављује.
  


ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА  ПОТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ  ЛОКАЦИЈЕ    за изградњу пословно-про... настави...
27.07.2018
Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2018. годину


Укупан износ средстава намењених суфинансирању програма и пројеката удружења из буџета општине Опово по овом Јавном конкурсу износи   од 1 258 000,00 динара.
Средства по овом конкурсу додељују се удружењима грађана са територије општине Опово у складу са Правилником о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења за реализацију пројеката из следећих области:

1. активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и б... настави...
09.07.2018

Остале вести

Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2018 годину Jавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2019. годину Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2019. годину Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине опово и то парцеле бр.4214/36 k.o. сефкерин, путем прикупљања понуда Oдлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Oпово Jавни увид у нацрт плана детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког комплекса баранда-опово и извештај о стратешкој процени плана детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког КОМПЛЕКСА БАРАНДА-ОПОВО Тендер за набавку радова за изградњу монтажних кућа у општини Опово Јавни увид у нацрт измена и допуне просторног плана општине Опово Коначна листа реда првенства Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом Октобарски дани у Опову од 29.09 до 02.10 Дани општине Опово од 19. до 22. маја Обавештење за грађане општине Опово о излагању дела јединственог бирачког списка за подручје општине Опово