Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6

Актуелности

Одлука-препорука о ношењу заштитних маски у свим затвореном просторима и јавном превозу
Одлука-препорука о ношењу заштитних маски у свим затвореном просторима и јавном превозу

На данашњој седници Општинског штаба за ванредене ситуације донета је одлука којом се препоручује ношење заштит... настави...
07.07.2020
Донето решење да није потребна процена утицаја на животну средину
У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( „ Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
                
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Да је у поступку решавања захтева за одлучивање о процени утицаја на животну средину за  Пројекат изградње објекта  самоуслужне аутоперионице на катастарској парцели  бр. 49/1  К.О. Сефкерин, улица Петров Владе бр.13, територија општине Опово, носиоца пројекта ПР МEДА 2016, Борча, Личка 13, донело решење да није потребна процена утицај... настави...
06.07.2020
Захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње производно складишног објекта на катастарској парцели бр. 5611 К.О. Опово
У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину  ( „ Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
                
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Да је у поступку решавања захтева за одлучивање о процени утицаја на животну средину за  Пројекат изградње производно складишног објекта  на катастарској парцели  бр. 5611 К.О. Опово, територија општине Опово носиоца пројекта ПР РАДЊА ЗА ОБРАДУ МEТАЛА „РАЛЕ МЕТАЛ 1“ ОПОВО, ул. ШУМСКА  бб, донело решење да није потребна процена утицаја на животну сре... настави...
24.06.2020
Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу објекта производно складишног комплекса на катастарској парцели бр.5611 ко Oпово
На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09 , 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон и 9/2020), Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине  оглашава.
  
ЈАВНУ      ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА  ПОТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ  ЛОКАЦИЈЕ    ЗА ИЗГРАДЊУ  ОБЈЕКТА ПРОИЗВОДНО СКЛАДИШНОГ КОМПЛЕКСА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР.5611 КО ОПОВО

1. Јавна презентација ... настави...
24.06.2020
Захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње објекта самоуслужне аутоперионице на катастарској парцели бр. 49/1 К.О. Сефкерин у Сефкерину
У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину  ( „ Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
                
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта ПР МЕДА 2016, ул. Личка 13, Борча  поднео је захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње објекта самоуслужне аутоперионице на катастарској парцели  бр. 49/1 К.О. Сефкерин у Сефкерину, улица Петров Владе бр.13, територија општине Опово.
Подаци и документација из захтева носи... настави...
23.06.2020
Захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину
                                         ( „ Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)

                                                                  
                                                                ОПШТИНА ОПОВО
                                                               ОПШТИНСКА УПРАВА
                                 Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне
                              послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
                
             ... настави...
10.06.2020
Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору

Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору


1. Ради спречавања ширења заразне б... настави...

02.06.2020
Обавештење о наставку излагања дела Јединственог бирачког списка
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ:013- 8 /20
ДАТУМ: 11.05.2020. године
ОПОВО


На основу члана 14. и 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011), тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/2012), Општинска управа општине Опово даје следеће: 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани општине Опово да се наставља излагање Јединственог бирачког списака – део бирачког списка за подручје општине Опово... настави...
11.05.2020
Одлука о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима на територији општине Опово
На основу Одлуке о престанку ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 65/20) и Закона о важењу уредаба које је Влада, уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („СЛ: гласник РС“ 65/20),  Општински штаб за ванредне ситуације је дана 07.05.2020. године донео:ОДЛУКУ 


1. Престају да важе све одлуке везане за мере ограничења радног времена, током трајања ванредног стања малопродајних трговинских објеката, угоститељских објеката, фризерских и козметичких салона, теретана и дру... настави...
07.05.2020
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/04.05.2020
    На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације је дана 04.05.2020. године донео:ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19/04.05.2020
1. Дозвољава се рад угоститељских објеката и  кладионица.
Наведени објекти су дужни да се у свом раду придржавају Препорука за рад угоститељских објеката у склопу примене мера превенције ширења Covid 19 Градског завода за јавно здравље Бео... настави...
04.05.2020

Остале вести

Одлукa о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/30.04.2020 Обустава Јавног конкурса за финансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2020. годину Закључак о обавезама и закупнимама током ванредног стања Одлуку о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/27.04.2020 Обавештење-пијачни дан Одлуку о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/27.04.2020-1 Одлуку о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/21.04.2020 Oдлуку о о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19 21.04.2020-1 Одлуку о о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19 / 15.04.2020 Oдлуку о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19 / 09.04.2020 Одлукa о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/03. 04. 2020 Одлука о спуштању застави на пола копља Одлука о изменама и допунама одлуке о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/ 02.04.2020 Одлуку о о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid – 19/ 29.03.2020 Одлука о о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/ 22.03.2020