Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6

Актуелности

Решење о додели средства за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2019. години путем појединачног давања
На основу 25. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15, 12/16 – аутентично тумачење), члана 70. Статута општине Опово ( „Општински службени гласник општине Опово“ бр.2/19) члана  3., 32. и 37. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Општински службени гласник општине Опово“ бр.8/18) , Општинско веће општине Опово на седници одржаној дана  16.10. 2019. године,  доноси


РЕШЕЊЕ
о додели средства за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2019. години
путем пој... настави...
16.10.2019
Jавни позив за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину две сеоске куће са окућницом и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу или поправкуили адаптацију предметне куће са окућницом
На основу члана 12. Правилника  о раду Комисије у поступку избора корисника за доделу средстава помоћи при куповини сеоске куће са окућницом од 02.09.2019. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом расписује                    

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ  ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ ДВЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ ИЛИ ПОПРАВКУИЛИ АДАПТАЦИЈУ  ПРЕДМЕТНЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ


ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

I

          Право на Помоћ мог... настави...
03.09.2019
Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу спортско рекреативног хотелског комплекса на к.п.2050/3ко Баранда (документација)
 ЈАВНА      ПРЕЗЕНТАЦИЈА
  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  ЗА  ПОТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ  ЛОКАЦИЈЕ ЗА  ИЗГРАДЊУ СПОРТСКО  РЕКРЕАТИВНОГ ХОТЕЛСКОГ КОМПЛЕКСА НА К.П.2050/3КО БАРАНДА

У линковима испод можете преузети документацију :
Закључак о износима закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији општине Опово и закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији општине Опово за 2019. годину
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Скупштина општине ОПОВО
Комисија за утврђивање цена за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
Број: 320-52/2019
Датум: 11.07.2019. године
На основу члана 64a става 19, 22 и 23, а у вези са чланом 64а став 13 тачка 1 Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15,
80/17 и 95/18– др. закон), Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини на територији општине ОПОВО (у даљем тексту:Комисија), доноси :
ЗАКЉУЧАК
... настави...
11.07.2019
Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу спортско рекреативног хотелског комплекса на к.п.2050/3ко Баранда (поновљени оглас)
На основу  члана 63. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014, 145/2014 и 83/2018  и 31/2019) Правилника о садржини  начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.32/2019) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине :
  

ОГЛАШАВА 
  ЈАВНУ      ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
  УРБ... настави...
09.07.2019
Oдлука о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Oпово
Усваја се Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2019. годину...

настави...
29.06.2019
Јавни позив за доказивање права пречег закупа и за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини зa 2020 годину на територији општине Опово
У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Опово расписује јавни позив свим заинтересованим физичким и правним лицима:

Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу спортско рекреативног хотелског комплекса на к.п.2050/3ко Баранда
На основу  члана 63. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014, 145/2014 и 83/2018  и 31/2019) Правилника о садржини  начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.32/2019) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине :
  
ОГЛАШАВА 
  ЈАВНУ      ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈ... настави...
14.06.2019
Извештај о стручној оцени конкурса за израду идејног решења грба и заставе општине Опово
На основу Одлуке о приступању изради грба и заставе Општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр.2/19), као и на основу спроведеног Конкурса за израду идејног решења грба и заставе оштине Опово од 29.3.2019. године, Комисија за избор идејног и ликовног решења грба и заставе општине Опово, на седници одржаној 6.5.2019. године, доноси:

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ КОНКУРСА ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ГРБА И ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ ОПОВО

Комисија за избор идејног и ликовног решења грба и заставе општине Опово (у даљем тексту: Комисија) је, на основу Одлуке о приступању изради грба и заставе Општине Опово (Сл. Гласник општине Опово бр. 2/1... настави...
27.05.2019
Решење о именовању комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката из области информисања средствима из буџета општине Опово за 2019. годину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРOJ: 02-15/19 
ДАНА:16. 05.2019. године
О П О В О


У складу са чл. 70. Статута општине Опово (“Општински службени гласни општине Опово” бр. 2/19) и чл. 58. став 1. Пословника о раду Општинског већа ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.8/08) и чл. 19. Правилника o суфинансирању пројеката средствима за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр.16/16 и 8/17), Општинско Веће је на својој седници , одржаној дана 16.05. 2019. године донело следеће:

 
Р Е Ш... настави...
20.05.2019

Остале вести

Решење о додели Мајских награда за 2019. годину ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ БАРАНДА –САКУЛЕ ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаве кандидата за доделу „Мајске награде“ Оглас за јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика "ПОТАМИШЈЕ" и извештај о старатешкој процени утицаја конкурс за израду идејног решења грба и заставе општине опово КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2019. години Oмогућено плаћање картицама Извештај са прелиминарном ранг листом комисије за оцену пројеката по Конкурсу за финансирање програма и пројеката удружења грађана за 2019.годину Одлука о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја Одлуку о укидању ванредне ситуације на делу територије општине Опово Oглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Oповo Одлукa о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Опово Обавештење за јавност Захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину ФОНДИ ЕКСПОРТ Сакуле Kонкурс за додељивање спортских признања и награда спортског савеза општине Oпово