Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6

Актуелности

Jавни позив за доделу аутоседишта за децу
На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.  19/12,2/16,8/16,7/17 и 6/18 )   Општинско веће општине Опово расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ

Право на доделу аутоседишта за децу могу да остваре родитељи детета  који су остварили право на „пакет за бебе“ у 2019. години или у 2018. години почев од децембра па унзад зависно од броја расположивих аутоседиша и броја поднетих захтева, који имају пребивалиште на територији општине и који имају у власништву путничко возило.
Потребно је да подносилац захтева  испуни следеће услове:
1.<... настави...
30.12.2019
Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о буџету Општине Опово за 2020. годину
У складу са чл. 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-др. закон 101/16- др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр.  47/2018), Општинска управа општине Опово, Одељење за привреду и финансије, упућује:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2020. ГОДИНУ
Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Опово за 2020. годину спровешће се  у периоду од 12.12.2019.  до  15.12.2019. године. Позивају се сви заинтересовани грађани и други правни субјекти са подручја општине, да узму учешће у јавној расправи и да дај... настави...
13.12.2019
Oглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Oпштини Oпово
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 3. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ОПОВО» број 2/19 ), Председник општине ОПОВО је дана 12.12.2019. године, донео Одлуку o расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Oпштини Oпово
расп... настави...
13.12.2019
Ранг листа категорисаних спортских организација на територији Општине Опово чланица спортског савеза Општине Опово
Ранг листа категорисаних спортских организација на територији Општине Опово  чланица спортског савеза  Општине Опово
На основу чл. 70. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово” бр. 2/19)  чл. 58. став 1. Пословника о раду Општинског већа („Општински службени гласник општине Опово” бр.8/08), и члана 5. Правилника о категоризацији, критеријумима и поступку рангирања спортских организација у општини Опово („Општински службени гласник општине Опово“бр.8/2018), Општинско веће општине Опово на својој седн... настави...
06.12.2019
Пројекат „корак даље у социјалној инклузији Рома“ – “Step further in social inclusion of Roma in the Municipality of Opovo”

Пројекат „корак даље у социјалној инклузији Рома“ – “Step further in social inclusion of Roma in the Municipality of Opovo”

У оквиру Грант шеме програма ИПА 2016 „ЕУ подршка инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО) општина Опово је добила донацију за пројекат „Корак даље у социјалној инклузији Рома у општини Опово“ - “Step further in social inclusion of Roma in the Municipality of Opovo”
Пројека... настави...

10.11.2019
Решење о додели средства за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2019. години путем појединачног давања
На основу 25. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15, 12/16 – аутентично тумачење), члана 70. Статута општине Опово ( „Општински службени гласник општине Опово“ бр.2/19) члана  3., 32. и 37. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Општински службени гласник општине Опово“ бр.8/18) , Општинско веће општине Опово на седници одржаној дана  16.10. 2019. године,  доноси


РЕШЕЊЕ
о додели средства за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2019. години
путем пој... настави...
16.10.2019
Jавни позив за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину две сеоске куће са окућницом и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу или поправкуили адаптацију предметне куће са окућницом
На основу члана 12. Правилника  о раду Комисије у поступку избора корисника за доделу средстава помоћи при куповини сеоске куће са окућницом од 02.09.2019. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом расписује                    

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ  ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ ДВЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ ИЛИ ПОПРАВКУИЛИ АДАПТАЦИЈУ  ПРЕДМЕТНЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ


ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

I

          Право на Помоћ мог... настави...
03.09.2019
Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу спортско рекреативног хотелског комплекса на к.п.2050/3ко Баранда (документација)
 ЈАВНА      ПРЕЗЕНТАЦИЈА
  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  ЗА  ПОТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ  ЛОКАЦИЈЕ ЗА  ИЗГРАДЊУ СПОРТСКО  РЕКРЕАТИВНОГ ХОТЕЛСКОГ КОМПЛЕКСА НА К.П.2050/3КО БАРАНДА

У линковима испод можете преузети документацију :
Закључак о износима закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији општине Опово и закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији општине Опово за 2019. годину
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Скупштина општине ОПОВО
Комисија за утврђивање цена за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
Број: 320-52/2019
Датум: 11.07.2019. године
На основу члана 64a става 19, 22 и 23, а у вези са чланом 64а став 13 тачка 1 Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15,
80/17 и 95/18– др. закон), Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини на територији општине ОПОВО (у даљем тексту:Комисија), доноси :
ЗАКЉУЧАК
... настави...
11.07.2019
Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу спортско рекреативног хотелског комплекса на к.п.2050/3ко Баранда (поновљени оглас)
На основу  члана 63. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014, 145/2014 и 83/2018  и 31/2019) Правилника о садржини  начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.32/2019) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине :
  

ОГЛАШАВА 
  ЈАВНУ      ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
  УРБ... настави...
09.07.2019

Остале вести

Oдлука о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Oпово Јавни позив за доказивање права пречег закупа и за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини зa 2020 годину на територији општине Опово Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу спортско рекреативног хотелског комплекса на к.п.2050/3ко Баранда Извештај о стручној оцени конкурса за израду идејног решења грба и заставе општине Опово Решење о именовању комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката из области информисања средствима из буџета општине Опово за 2019. годину Решење о додели Мајских награда за 2019. годину ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ БАРАНДА –САКУЛЕ ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаве кандидата за доделу „Мајске награде“ Оглас за јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика "ПОТАМИШЈЕ" и извештај о старатешкој процени утицаја конкурс за израду идејног решења грба и заставе општине опово КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2019. години Oмогућено плаћање картицама Извештај са прелиминарном ранг листом комисије за оцену пројеката по Конкурсу за финансирање програма и пројеката удружења грађана за 2019.годину Одлука о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја Одлуку о укидању ванредне ситуације на делу територије општине Опово