Глас Oпова
Дом Здравља
Марина Опава

Јавне набавке

Набавка радова - реконструкција водоводне мреже у улици Бориса Кидрича у Опову - измена 27.06.2017 - zip

Набавка радова - радови на доградњи јавног објекта ПУ "Бамби" Опово - измена 23.06.2017 - zip

Набавка радова - уградња система за видео надзор раскрснице улица Бориса Кидрича и III ново насеље у Опову - измена 13.06.2017 - zip

Набавка радова - радови на санацији и адаптацији објекта здравства - амбуланта Сефкерин - измена 27.06.2017 - zip

Набавка радова - радови на санацији и адаптацији објекта здравства - амбуланта Сакуле - измена 26.05.2017 zip

Набавка услуга - услуге организовања пољочуварске службе на територији општине Опово - измена 18.05.2017 - zip

Набавка услуга - услуге сузбијања одраслих форми комараца на територији општине Опово за 2017. годину - измена 18.04.2017 - zip

Набавка радова - радови на уградњи стругане асфалтне масе у насељеним местима Баранда и Сакуле - измена 06.04.2017 - zip

Набавка услуга - услуге израде пројектно-техничке документације за путну инфраструктуру - измена 24.03.2017 - zip

Набавка услуга - регресирани превоз студената и ученика средњих школа општине Опово - измена 01.02.2017 - zip

Набавка добара - набавка нафтних деривата - измена 10.02.2017 - zip

Набавка добара - набавка возила на лизинг - измена 04.11.2016 - zip

Набавка радова - радови на изградњи спортског терена - измена 24.10.2016 - zip

Набавка услуга - израда пројектно техничке документације за инфраструктурно опремање радне зоне у Баранди - измена 01.11.2016 - zip

Набавка радова - радови на инсталацији централног грејања објекта дома културе у Опову - измена 25.10.2016 - zip

Набавка услуга - услуге сузбијања ларви комараца на територији општине Опово за 2016. годину - измена 18.10.2016 - zip

Набавка услуга - услуге израде плана детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког комплекса Баранда - Опово - измена 12.09.2016 - zip

Набавка добара - техничко опремање сцене сале дома културе у Опову - измена 29.07.2016 - zip

Набавка радова - реконструкција водоводне мреже у улицама Тамишка и Жарка Зрењанина у Опову - измена 26.08.2016 - zip

Набавка услуга - услуге организовања пољочуварске службе на територији општине Опово - измена 16.06.2016 - zip

Набавка радова - уређење атарских путева у МЗ Опово, МЗ Сефкерин и МЗ Сакуле - измена 19.07.2016 - zip

Набавка услуга - услуге израде плана детаљне регулације блока 27 насеља Опово - измена 13.06.2016 - zip

Набавка радова - радови на санацији ударних рупа на локалним путевима у насељеним местима општине Опово - измена 13.05.2016 - zip

Набавка услуга - услуге сузбијања одраслих форми комараца на територији општине Опово за 2016. годину - измена 15.04.2016 - zip

Набавка радова - радови на појачаном одржавању путева - асфалтирању улица у насељеним местима општине Опово - измена 14.04.2016 - zip

Набавка радова - завршетак радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Иве Лоле Рибара у Опову - zip

Набавка добара - набавка и монтажа половних репарираних фотеља за салу дома културе у Опову - измена 11.04.2016 - zip

Набавка услуга - услуге израде плана детаљне регулације блока 27 насеља Опово - измена 24.03.2016 - zip

Набавка услуга - израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу фискултурне сале на школском објекту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Опову - измена 07.03.2016 - zip

Набавка добара - набавка нафтних деривата - измена 25.02.2016 - zip

Набавка услуга - регресирани превоз студената и ученика средњих школа општине Опово - измена 03.02.2016 - zip

Набавка радова - радови на појачаном одржавању путева - асфалтирању улица у насељеним местима општине Опово - измена 26.01.2016 - zip

Набавка добара - набавка грађевинског материјала за породице избеглих лица - измена 29.01.2016 - zip

Набавка радова - завршетак радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Иве Лоле Рибара у Опову - измена 05.01.2016 - zip

Набавка услуга - израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу фискултурне сале на школском објекту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Опову - измена 25.12.2015 - zip

Набавка радова - санација парковског осветљења у насељеним местима Опово, Сакуле, Баранда и Сефкерин - измена 18.02.2016 - zip

Набавка услуга - набавка угоститељских услуга - измена 05.10.2015 - zip

Набавка добара - набавка канти за одлагање смећа намењених за паркове и спортске терене - измена 23.09.2015 - zip

Набавка радова - уградња система за видео надзор раскрснице улица Бориса Кидрича и Рибарске у Опову - измена 01.10.2015 - zip

Набавка услуга - израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу фискултурне сале на школском објекту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Опову - zip

Набавка радова - грађевински радови на изградњи постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода насеља Опово фаза I - измена 13.08.2015 - zip

Набавка радова - изградња кружног тока на раскрсници улица ЈНА и Станка Томића у Опову - измена 10.08.2015 - zip

Набавка радова - грађевински радови на измештању постојећег пречистача вода у Опову - измена 20.07.2015 - zip

Набавка радова - грађевински радови на изградњи туристичко спортско рекреативног комплекса у Сефкерину фаза I - измена 20.07.2015 - zip

Набавка радова - грађевински радови на уређењу спортско рекреативног комплекса Опово фаза III - измена 02.06.2015 - zip

Набавка добара - набавка пакета за новорођене бебе - zip

Набавка радова - радови на уређењу атарских путева у насељеним местима Опово, Сакуле и Сефкерин у општини Опово - измена 18.05.2015 - zip

Набавка услуга - услуге организовања пољочуварске службе на територији општине Опово за 2015. годину - zip

Набавка услуга - услуге превоза вишка земље из новоископаног канала - измена 16.04.2015 - zip

Набавка услуга - услуге сузбијања одраслих форми комараца на територији општине Опово за 2015. годину - zip

Набавка радова - радови на реконструкцији водоводне мреже у улици ЈНА у Опову - zip

Набавка услуга - услуге надзора над извођењем геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом у КО Баранда - zip

Набавка радова - припремни и земљани радови за изградњу постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода насеља Опово - измена 31.03.2015 - zip

Набавка услуга - израда техничке документације појачаног одржавања раскрснице државног пута II A реда број 131 и улица Ујевић Милана и Жарка Зрењанина у Сефкерину и израда техничке документације појачаног одржавања пешачко бициклистиче стазе од излаза из Баранде до улаза у Опово са леве стране државног пута II A реда број 131 - измена 09.03.2015 - zip

Набавка радова - радови на реконструкцији дома културе у Опову - измена 12.03.2015 - zip

Набавка радова - реконструкција јавног осветљења постављањем штедљивих извора светлости - измена 13.01.2015 -zip

Набавка услуга - услуге превоза земље - измена 06.11.2014 - zip

Набавка радова - изградња пешачко-бициклистичке стазе у оквиру спортско-рекреативног центра Опово - zip

Набавка радова - реконструкција водоводне мреже у улици Иве Лоле Рибара у Опову - измена 23.09.2014 - zip

Набавка услуга - сузбијање комараца на територији општине Опово за 2014. годину - zip

Набавка радова - грађевински радови на изградњи постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода насеља Опово фаза I - измена 25.08.2014 - zip

Набавка радова - изградња канала Угар у КО Опово - zip

Набавка радова - радови на адаптацији и санацији дела стамбено пословног објекта и дела пословне зграде у улици Рибарска 1 - измена 12.06.2014 - zip

Набавка радова - уређење атарских путева у насељеним местима Опово, Сакуле и Сефкерин - измена 06.06.2014 - zip

Набавка услуга - ангажовање пољочуварске службе на територији општине Опово за 2014. годину - измена 22.04.2014 - zip

Набавка радова - грађевински радови на уређењу спортско рекреативног комплекса Опово - фаза 2 - zip

Набавка услуга - услуга сузбијања одраслих форми комараца на територији општине Опово за 2014. годину - измена 09.04.2014 - zip

Набавка радова - реконструкција водоводне мреже у улици Станка Томића - измена 15.04.2014 -zip

Набавка радова - реконструкција јавног осветљења постављањем штедљивих извора светлости -zip

Набавка услуге израде пројектно-техничке документације главног пројекта реконструкције водоводне мреже у насељу Сакуле - измена 16.01.2014 - zip