Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад
РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) 
оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КОРИДОРА АУТОПУТА БЕОГРАД-ЗРЕЊАНИН-НОВИ САД 
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 76/20. Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 20. августа до 04. септембра 2020. године, на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина Градова Београда, Панчева, Зрењанина и Новог Сада, као и у зградама скупштина општина Опово, Ковачица, и Жабаљ. Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др. Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми јединицама локалних самоуправа и Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 04. септембром 2020. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.


20.08.2020