Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине опово и то парцеле бр.4214/36 k.o. сефкерин, путем прикупљања понуда
На основу члана 99.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11 50/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14 ), чл.9 и 24.Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Општински службени гласник општине Опово“ бр.2/2010, 3/2015 и 5/2015) Одлуке о покретању поступка отуђења   непокретности из јавне својине општине Опово бр.011-1/18 од 13.03.2018.године и Закључка  Општинског Већа  општине Опово о утврђивању текста јавног огласа  бр.06-10/18 oд 13.03.2018.године
                            
ОПШТИНА      ОПОВО, 
објављује

ЈАВНИ    ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА  НЕИЗГРАЂЕНОГ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ ОПОВО И ТО ПАРЦЕЛЕ БР.4214/36    K.O. СЕФКЕРИН, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

          ЛОКАЛИТЕТ: Сефкерин,Ул.Банатска  
          ПАРЦЕЛА И КАТАСТАРСКА ОПШТИНА:4214/36 к.о.Сефкерин, површине: 671 м2                                                                  
          КАРАКТЕР ОБЈЕКТА: стални
          НАМЕНА ОБЈЕКТА: У складу са планом
          СПРАТНОСТ: од П(приземље) до П+1+Пк
          ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТ ПАРЦЕЛЕ: максимално 50%
          ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ ПАРЦЕЛЕ: 1,4
          ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПАРЦЕЛЕ:              Према Просторном плану општине Опово („ Општински службени гласник општине Опово“ бр.3/2011) предметна парцела је грађевинско земљиште у оквиру граница грађевинског подручја насеља Сефкерин у зони становања мање густине где је дозвољена  изградња објеката следеће нaмене: 
1. Главни објекат: Намена: породични стамбени објекат, породични стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени објекат, пословни објекат, вишепородични стамбени објекат и вишепородични стамбено-пословни објекат и мањи произвони или складишни објекат. Врста: главни објекат може да се гради као слободностојећи, двојни или као објекат у прекинутом низу и непрекинутом низу.
Пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало и велико, угоститељства, услужних делатности и производње, с тим да су обезбеђени услови заштите животне средине. Производне делатности малог обима у овој зони се могу дозволити уз обезбеђивање услова заштите животне средине. У оквиру зоне становања није дозвољена изградња производних и складишних објеката већих капацитета.
          УРЕЂЕНОСТ: Предметна парцела има  директан приступ из Ул.Банатска
          ПОЧЕТНА ЦЕНА ЗА  ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЈЕ :
- 301.950,00 динара   а на основу процене тржишне вредности непокретности Пореске управе, филијала Панчево, бр.225-464-08-00003/2018-1-К2А0Е од 20.02.2018.године.
           ГАРАНТНИ ИЗНОС: утврђен је у висини од 20% од почетне цене грађевинског земљишта и износи: 60.390.00 динара   и уплаћује се  на рачун број  840-943741-44  модел 97 позив на број 05-225  корисник : Општинска управа Опово-Средства за подстицај развоја , сврха : гарантни износ за отуђење.
       
  УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА:
У складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта                   („ Општински службени гласник општине Опово „ бр. 2/2010, 3/2015 и 5/2015) цена за отуђење  грађевинског земљишта се може платити у највише  36 месечних рата  о чему одлуку доноси Општинско веће.
У случају  једнократног плаћања  цене за отуђење  купац земљишта има право на умањење  цене за 20%.
У случају плаћања на рате прва рата се плаћа у року од 15 дана од дана закључења уговора а остале рате доспевају сваког 15-тог у месецу.
Ради обезбеђења  плаћања  цене за отуђење  грађевинског земљишта на рате купац  је дужан приликом  закључења уговора  да достави  један од инструмената обезбеђења плаћања и то: доказ о праву својине на непокретности  и сагласност за стављање хипотеке  на исту; неопозиву банкарску гаранцију „без приговора“ и наплативу „ на први позив , неопозиво уговорно овлашћење, менице или други инструмент плаћања који се одреди при уговарању.
За период кашњења  обвезнику се обрачунава затезна камата у складу са Законом о висини стопе затезне камате.

          ОПШТИ УСЛОВИ

           Парцела се отуђују у виђеном стању и лице коме се грађевинско земљиште отуђи сноси евентуалне трошкове на измештању, обезбеђењу и заштити евидентираних и неевидентираних  водова  инсталација и објеката инфраструктуре и извршиће припремање парцела која се отуђује ( евентуално уклањање дрвећа и другог растиња, смећа и шута, насипање и равнање терена).
          Лице коме се грађевинско земљиште отуђи сноси трошкове пореза на пренос апсолутних права и овере уговора о отуђењу грађевинског земљишта као и трошкове уписа спровођење промене код РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Опово.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђи је у обавези да о свом трошку изведе неопходне геодетске радове, прибави потребне подлоге,изради техничку документацију прибави локацијске услове , грађевинску и употребну дозволу.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђи је у обавези да о свом трошку изврши евентуалну реконструкцију, доградњу или изградњу објеката комуналне инфраструктуре   према условима носилаца јавних овлашћења  прибављених у поступку  издавања локацијских услова.
         Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица:
          Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цене у поступку прикупљања понуда.
          Поступак прикупљања понуда сматра се успелим ако је приспела најмање једна благовремена и уредна понуда.
          Предметну парцелу има право да добије учесник у поступку прикупљања понуда који је понудио  највиши износ цене грађевинског земљишта.
    Након доношења Решења о отуђењу предметне парцеле од стране председника Општине Опово, купац је дужан да закључи Уговор о отуђењу парцеле са Општином Опово, у року од 30 дана од дана правоснажности Решења о отуђењу. Уплаћени гарантни износ урачунава се у цену грађевинског земљишта.
    Учесник у поступку прикупљања понуда који је прибавио грађевинско земљиште у својину, дужан је да плати утврђену цену у року од 15 дана од дана закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта у случају једнократног плаћања.
    Уколико лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину не приступи закључењу уговора о отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од дана правоснажности Решења о отуђењу грађевинског земљишта или уколико не изврши своју уговорну обавезу плаћања утврђене цене грађевинског земљишта, Општина Опово покреће поступак за поништај решења о отуђењу грађевинског земљишта.
          Уколико изабрани најповољнији понуђач не изврши своју уговорну обавезу плаћања утврђене цене грађевинског земљишта, губи право на повраћај гарантног износа.
          Учесници у поступку прикупљања понуда који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај гарантног износа у року од 5 дана од дана отварања понуда.
    Оглас ће бити отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу и то од 23.03.2018 до 23.04.2018.године
 Отварања понуда биће 26.04.2018. године  у  10 часова у згради Општинске управе Опово у Опову Ул. Бориса Кидрича 10                 
          Понуда мора да садржи:
1. за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана, адресу становања и фотокопију личне карте.
2. за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, матични број, порески идентификациони број и седиште.
   Уз понуду се доставља и :
- доказ о уплаћеном гарантном  износу
- уредно овлашћење за заступање
- фотокопија личне карте за физичка лица
- решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар
- потврда да су измирене обавезе по основу јавних прихода   
  Неблаговремене и неуредне понуде неће се узимати у разматрање.
  Пријаву са пратећом документацијом доставити у затвореним ковертама, путем поште, искључиво препорученом пошиљком или предајом на писарници Општинске Управе Опово, 26204 Опово, Ул.Бориса Кидрича бр.10, са назнаком: „ПРИЈАВА ЗА ОТУЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА –  парцеле бр.4214/36 к.о.Сефкерин – НЕ ОТВАРАЈ“, 
 на полеђини коверте назначити име, презиме, одн. назив, адресу, седиште лица које подноси понуду.
        Ближа обавештења у вези с огласом могу се добити у Општинској управи Опово, Опово, улица Бориса Кидрича број 10, тел. 013/681-666, сваким радним даном од 8-15 часова контакт особа Раде Цветановић.

22.03.2018