Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Извештај о стручној оцени конкурса за израду идејног решења грба и заставе општине Опово
На основу Одлуке о приступању изради грба и заставе Општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр.2/19), као и на основу спроведеног Конкурса за израду идејног решења грба и заставе оштине Опово од 29.3.2019. године, Комисија за избор идејног и ликовног решења грба и заставе општине Опово, на седници одржаној 6.5.2019. године, доноси:

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ КОНКУРСА ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ГРБА И ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ ОПОВО

Комисија за избор идејног и ликовног решења грба и заставе општине Опово (у даљем тексту: Комисија) је, на основу Одлуке о приступању изради грба и заставе Општине Опово (Сл. Гласник општине Опово бр. 2/19), расписала Конкурс за израду идејног решења грба и заставе општине Опово дана 29.3.2019. године (у даљем тексту: Конкурс). Рок за подношење пријава био је 30 дана од дана објављивања на сајту општине Опово. Комисија је размотрила  шест пристиглих пријава, константовала да су пријаве разумљиве, благовремено послате и потпуне. Сви кандидати приложили су следећу документацију:

Предлог број 1.  (шифра: 2210117211151)
1. Предлог грба општине Опово у боји;
2. Предлог грба општине Опово у црно-белој техници;
3. Предлог заставе општине Опово;
4. Пример предложеног грба на меморандуму, поштанској коверти и визит карти;
5. Блазон, опис предлога грба и заставе
6. Радове на CD-у;
7. У засебној коверти решење шифре (лични подаци);
Предлог број 2. (шифра: 2210117211152)
1. Предлог грба општине Опово у боји;
2. Предлог грба општине Опово у црно-белој техници;
3. Предлог заставе општине Опово;
4. Пример предложеног грба на меморандуму, поштанској коверти и визит карти;
5. Блазон, опис предлога грба и заставе
6. Радове на CD-у;
7. У засебној коверти решење шифре (лични подаци);
Предлог број 3. (шифра: 011)
8. Предлог грба општине Опово у боји;
9. Предлог грба општине Опово у црно-белој техници;
10. Предлог заставе општине Опово;
11. Пример предложеног грба на меморандуму, поштанској коверти и визит карти;
12. Блазон, опис предлога грба и заставе
13. Радове на CD-у;
14. У засебној коверти решење шифре (лични подаци);
Предлог број 4. (шифра: ПАиX/2008)
1. Предлог грба општине Опово у боји;
2. Предлог грба општине Опово у црно-белој техници;
3. Предлог заставе општине Опово;
4. Пример предложеног грба на меморандуму, поштанској коверти и визит карти;
5. Блазон, опис предлога грба и заставе
6. Радове на CD-у;
7. У засебној коверти решење шифре (лични подаци);
Предлог број 5. (шифра:5033)
15. Предлог грба општине Опово у боји;
16. Предлог грба општине Опово у црно-белој техници;
17. Предлог заставе општине Опово;
18. Пример предложеног грба на меморандуму, поштанској коверти и визит карти;
19. Блазон, опис предлога грба и заставе
20. Радове на CD-у;
21. У засебној коверти решење шифре (лични подаци);
Предлог број 6. (шифра: 5034)
1. Предлог грба општине Опово у боји;
2. Предлог грба општине Опово у црно-белој техници;
3. Предлог заставе општине Опово;
4. Пример предложеног грба на меморандуму, поштанској коверти и визит карти;
5. Блазон, опис предлога грба и заставе
6. Радове на CD-у;
7. У засебној коверти решење шифре (лични подаци);

Комисија је прегледала све предлоге и  константовала следеће:
Предлог број 1. (шифра: 2210117211151) не одговара у потпуности условима конкурса. Сви изабрани елементи су различитих нивоа стилизације. Две животиње су реалистички описане, труба има назнаке простора (отвор је елипса), док је фонтана представљена сасвим плошно. Поједини елементи приказани на грбу су потенцијални туристички елементи и не осликавају реално стање ствари.
Предложена застава кореспондира предложеном гбу.
Предлог број 2. (шифра: 2210117211152) не одговара у потпуности условима конкурса. Сви изабрани елементи су различитих нивоа стилизације. Две животиње су реалистички описане, труба има назнаке простора (отвор је елипса), док је фонтана представљена сасвим плошно. Овај предлог је идентичан као Предлог број 1 осим што је на основу грба додата лента.
Предложена застава кореспондира предложеном гбу.

Предлог број 3. (шифра: 011) не одговара условима конкурса. Аутор је искористио три класа као симбол општине Опово (уместо четири), централни део (лого галерије „Јован Поповић“ је заштитни знак (не симбол, како наводи аутор) и не припада језику хералдике. У подножју штита су приказане две реке, што показује да аутор елементе посматра пејзажно а не симболички.
Предложена застава кореспондира предложеном гбу.

Предлог број 4. (шифра: ПАиX/2008) одговара условима конкурса. Националне боје, четири класа која представљају четири насеља, црква Св. Николаја која је на листи споменика културе од значаја, река Тамиш у средини. Рода у лету приказана је у неуобичајеном положају (у хералдици ретко коришћеном), из горњег ракурса, што представља занимљиву карактеристику и својом симетријом добро се уклапа у грб. Упркос свим добрим странама, овај предлог је недовољно осликава локалне посебности општине Опово.
Предложена застава кореспондира предложеном гбу.

Предлог број 5. (шифра:5033) одговара условима конкурса. Сви елементи кореспондирају са условима конурса; на грбу је представљен златни лав, симбол Баната, фигура св. Николе који је заштитник општине Опово, рода која симболизује очување животне средине и развој туризма на основу природних потенцијала и ресурса општине Опово, у подножној зони штита, на зеленом пољу налази се бела трака која симболизује реку и   четири класа симболизују четири насељена места.
Предложена застава кореспондира предложеном гбу .
Грб општине отиснит је на белој позадини  заставе. Грб је налази у пољу унутар беле бордуре са неизменичним низом плавих и црвених троуглова теменима у пољу и са по једном црвеном делтоидом у сваком углу.

Предлог број 6. (шифра: 5034) не одговара у потпуности условима конкурса. Избарани елементи нису једнако стилизовани.  Четири шестокраке звезде и слабо читљива силуета роде у лету умешана међу звезде. Геометријска слика звезде и реалистичка контура птице представљају две тешко спојиве ствари. Такође овај предлог се ослања искључиво на верски идентитет: у централном делу приказане су православна и католичка црква.
 Предложена застава кореспондира предложеном гбу.


Закључак:
Комисија је константовала да од шест пристигли пријава: две пријаве одговарају условима конкурса, три делимично одговарају условима конкурса а једна не одговара условима конкурса. Узимајући у обзир све пропозиције конкурса, Комисија предлаже следеће идејно решење грба и заставе општине Опово:
Предлог број 5 (шифра: 5033) чији је аутор Алекса Савулов; адреса становања: Иве Лоле Рибара 30, Опово.
Комисија доставља поменути предлог Скупштини општине Опово на даље разматрање и усвајање.


Комисија за избор идејног и ликовног решења грба и заставе општине Опово
Катарина Николић Ралић, председник комисије

Чеда Вучковић

Анита Миланов


27.05.2019