Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2019. години
На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00023/2019-01 од 12.03.2019. године, чланова 87 i 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), и члана 77. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово”, 18/12, 3/13 и 5/14) и Одлуке о буџету Општине Опово за 2019. годину («Општински службени гласник општине Опово“ бр.12 /18 ),

Општинско веће општине Опово


На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр:13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), члана 77. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово”, 18/12,3/13 и 5/14). године расписуjе


КОНКУРС
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2019. години

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Опово; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Опово за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2019. години, износе 3.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава  који се може одобрити по пројекту износи 10.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 1 800.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95.- 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.II  ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу може учествовати:
1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Опово;
2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Опово.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.
Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.


III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:
1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:
1.1.  Значај пројекта са становишта:
остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
остваривање намене конкурса;
усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
1.2.  Утицај и изводљивост са становишта:
усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама  циљних група;
степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
мерљивости индикатора који омогућавају прaћење реализације пројекта;
разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
1.3.  Капацитети са становишта:
степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
неопходних ресурса за реализацију пројекта;
стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:
1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије); 
2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити. 

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су: 

1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Опово;
2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика; 
3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;
5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и сoцијално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.; 
6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.


IV  РОКОВИ

Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања Конкурса у дневном листу „ Дневник“ : од 28. 03. 2019. године  до 16. 04. 2019. године.
 
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.


V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да достави:
1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта општине Опово www.opovo.org.rs:
o Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и
o Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.
2. Копије следећих докумената у једном примерку:
o Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);
o Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);
o Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије; 
o Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
o Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
o Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;
o Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

                                 
VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије. 

Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења. 

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије, општини Опово, Општинском већу општине Опово, Опово, ул. Бориса кидрича бр.10. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије. 

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“ .

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту општине Опово www.opovo.org.rs:, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса. 

Пријаве пројеката слати на адресу: Општина Опово, ул. Бориса Кидрича бр. 10, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2019. години”.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници општине Опово www.opovo.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.
Додатне информациjе се могу добити радним данима од 10 до 13 часова на телефоне:  013/681-030.
Обрасце за конкурс можете преузети у категорији : КОНКУРСИ


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
БРОЈ:401-38/2019
ДАТУМ:22.03.2019.године
О П О В О                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                              ________________________
                                                                                        др Зоран Тасић


27.03.2019