Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Одлука о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима на територији општине Опово
На основу Одлуке о престанку ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 65/20) и Закона о важењу уредаба које је Влада, уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („СЛ: гласник РС“ 65/20),  Општински штаб за ванредне ситуације је дана 07.05.2020. године донео:ОДЛУКУ 


1. Престају да важе све одлуке везане за мере ограничења радног времена, током трајања ванредног стања малопродајних трговинских објеката, угоститељских објеката, фризерских и козметичких салона, теретана и других правних субјеката чије се радно време утврђује одлукама Скупштине општине Опово.
2. Ступањем на снагу ове Одлуке примењиваће се Одлука о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима на територији општине Опово („Општински службени гланик општине Опово“ бр. 4/02, 2/05 и 1/17) 
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-115/2020
ДАНА: 07.05.2020. године
О П О В О


КОМАНДАНТ ШТАБА 
др Зоран Тасић


07.05.2020