Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Анкета о структури пољопривредних газдинстава
Од 1. октобра до 30. новембра ове године Републички завод за статистику спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава.
Анкета представља важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде. У периоду спровођења анкете, анкетари ће посетити 120.000 пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије и прикупиће податке о коришћеном пољопривредном земљишту, броју стоке, механизацији, радној снази на газдинствима и друго.
За спровођење Анкете на територији општине Oпово биће ангажован 1 анкетар.
Јавни позив за пријаву кандидата за учествовање у Анкети биће расписан 15. августа у средствима јавног информисања и на сајту РЗС-а и трајаће до 21. августа 2018. године. Кандидати се пријављују искључиво преко веб сајта Завода (www.stat.gov.rs), попуњавањем електронске пријаве за учешће у Анкети. Кандидати се пријављују за рад на територији општина/града на којој станују –живе.
Кандидати који се пријављују за анкетаре треба да испуњавају следеће услове: да су држављани Републике Србије, да имају најмање 18 година и стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању, и да против кандидата није покренута истрага нити је подигнута оптужница. Предност при избору имаће кандидати са стеченим образовањем у пољопривредној струци и познавањем рада на рачунару с обзиром на то да ће се анкетирање вршити уношењем података преко апликације на лаптопу. Поред тога,  предност ће се дати и кандидатима који могу да користе сопствено возило за рад, као и кандидатима који су учествовали у Попису пољопривреде 2012. године или у другим статистичким истраживањима РЗС-а у последње три године.10.08.2018