Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Jавни позив за доделу аутоседишта за децу
На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.  19/12,2/16,8/16,7/17 и 6/18 )   Општинско веће општине Опово расписује:ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ

Право на доделу аутоседишта за децу могу да остваре родитељи детета  који су остварили право на „пакет за бебе“ у 2020. години или у 2019. години почев од децембра па уназад зависно од броја расположивих аутоседиша и броја поднетих захтева, који имају пребивалиште на територији општине и који имају у власништву путничко возило.
Потребно је да подносилац захтева  испуни следеће услове:
1. да је остварио право на „Пакет за бебе“
2. да један од родитеља или члан заједничког домаћинства детета има у власништву путнички аутомобил.


Уз захтев за доделу аутоседишта за децу, подносилац је дужан да достави следеће доказе: 


1. Фотокопију  личне карте
2. Фотокопију саобраћајне дозволе за путнички аутомобил

Докази  се достављају  у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева. 

Критеријуми за рангирање:
1. Да је остварио право на „пакет за бебе“
2. Да је један од родитеља или члан заједничкод домаћинства власник путничког аутомобила
3. Број деце у породици којима је аутоседиште потребно ( као помоћни критеријум у колико буде више захтева у односу на број расположивих аутоседишта)

Оглас остаје отворен 7 дана од дана објављивања.


                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                                 Милош Марков

07.12.2020