Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Структура Пољопривредних Газдинстава
Обавештење за регистрацију трактора, прикључних возила за тракторе, мотокултиваторе и радне машине намењене за радове у пољопривреди, старијих од пет година

За регистрацију трактора, прикључних возила за тракторе, мотокултиваторе и радне машине намењених за радове у пољопривреди, старијих од пет година, који због губитка рачуна, престанка рада правних лица или смрти физичких лица од којих су купили возило или других оправданих разлога нису у могућности да прибаве одговарајући доказ о власништву или пореклу возила и доказ о измиреним царинским и пореским обавезама за возило и који су у законитом и савесном поседу возила најмање пет година прилажу следећа документа:

-Доказ о бављењу пољопривредном производњом (потврда о упису у регистар пољопривредних газдинства (РПГ) који издаје надлежни Трезор или извод из катастра непокретности којим се доказује власништво на пољопривредном земљишту површине најмање 0,5 хектара или уговор о закупу пољопривредног земљишта површине најмање 0,5 хектара);

-Изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу и потврђену потписима два сведока, овереним од стране надлежног органа, на околности куповине и поседовања возила (да је ималац возила у савесном и законитом поседу возила најмање пет година и немогућност прибављања документације);

-Технички прегед (не старији од 30 дана);

-Полиса обавезног осигурања;

-Доказ о уплати прописаних трошкова (уплатнице за таблице, саобраћајну дозволу и налепницу);

-Лична карта власника.

Уколико лице поседује неку документацију о возилу доставити и те документе.

Возила се могу регистровати до 30.12.2015. год.14.11.2014