Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину ФОНДИ ЕКСПОРТ Сакуле
У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( „ Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)
ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта ФОНДИ ЕXПОРТ ДОО Сакуле, ул. Ратарска бр.17 поднео је захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину за пројекат Пословно-производни објекат са наменом производње дрвених подова за гајбе за воће и поврће на катастарској парцели  бр. 2752 К.О. Сакуле, територија општине Опово.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Општинске управе Опово – Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине,  радним даном од 10- 14 часова. 
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од објављивања овог обавештења, могу надлежном Органу доставити своје мишљење у писаној форми.

 


09.01.2019