Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу објекта производно складишног комплекса на катастарској парцели бр.5611 ко Oпово
На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09 , 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон и 9/2020), Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине  оглашава.
  
ЈАВНУ      ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА  ПОТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ  ЛОКАЦИЈЕ    ЗА ИЗГРАДЊУ  ОБЈЕКТА ПРОИЗВОДНО СКЛАДИШНОГ КОМПЛЕКСА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР.5611 КО ОПОВО

1. Јавна презентација Урбанистичког пројекта  урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу     објекта производно складишног комплекса на катастарској парцели бр.5611 КО ОПОВО у Опову, инвеститора „РАЛЕ МЕТАЛ-1 “  из Опова,Шумска бб, Димитрије Новаковић пр.  обавиће се у холу зграде општинске управе Опово улица Бориса Кидрича бр.10 у периоду од 02.07.2020.године до 08.07.2020.године. 
 
2.Обрађивач предметног Урбанистичког пројекта од јуна 2020.године је Biro za konsalting, projektovanje i inženjering „ AG CONSULT“ из Београда, одговорно лице и одговорни урбанисти  је  Горана М. Чанковић, дипл.инж.арх.-лиценца бр.200 1139 09

3.Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на увид у просторијама  Општинске управе  Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине овлашћена лица за давање обавештења су Раде Цветановић и Јасна Кочовић на телефон 013/681 212 или 681 666
 
4.Урбанистички пројекат биће доступан на увид заитересованој јавности у дигиталном облику ,у току трајања јавне презентације , на званичној  интернет гласилу „Глас Опова“и на сајту  Општине Опово ( www.оpovo.org.rs.)  

5.Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат , као и да у току трајања јавне презентације од седам дана  доставе своје примедбе и сугестије у писаној  форми Одељењу за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине,путем писарнице  Општинске управе општине Опово, ул.Бориса Кидрича бр.10, поштански број 26 204 Опово, најкасније до последњег дана трајања јавне презентације закључно са 08.07.2020.године.

Опово, 24.06.2020.година
24.06.2020