Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Обустава Јавног конкурса за финансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2020. годину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРOJ: 06 -21/20
ДАНА: 27.04. 2020. године
ОПОВО


У складу са чл. 70. Статута општине Опово (“Општински службени гласник општине Опово” бр. 2/19) и чл. 58. став 1. Пословника о раду Општинског већа, („Општински службени гласник општине Опово“ бр.8/2008), Општинско Веће је на својој седници , одржаној дана 27.04.2020. године, донело следећи:


ЗАКЉУЧАК

Обуставља се  Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2020. годину, расписан од стране Општинског већа општине Опово бр.401-27/20  од  07. 02. 2020. године.


О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Ступањем на снагу Одлуке о проглашењу ванредног стања („ Сл. гласник РС“, бр. 29/20 ), све манифестације и догађаји који подразумевају окупљање већег броја људи су прекинуте и обустаљене  за време трајања ванредног стања.
Како се највећи број предлога пројеката односио на организовање манифестација и догађаја која организују удружења  исти се нису или не могу одржати, то је беспреднетно одлучивати о захтевима за финансирање или суфинансирање предлога пројеката удружења грађана.
Након престанка ванредног стања, биће расписан нови конкурс на који ће моћи да предлоге пројеката поднесу и удружења која су средства тражили у друге сврхе као што је редовно функционисање удружења и слично.
                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА    
    
                                                                                           др Зоран Тасић                


29.04.2020