Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Решење о именовању комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката из области информисања средствима из буџета општине Опово за 2019. годину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРOJ: 02-15/19 
ДАНА:16. 05.2019. године
О П О В О


У складу са чл. 70. Статута општине Опово (“Општински службени гласни општине Опово” бр. 2/19) и чл. 58. став 1. Пословника о раду Општинског већа ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.8/08) и чл. 19. Правилника o суфинансирању пројеката средствима за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр.16/16 и 8/17), Општинско Веће је на својој седници , одржаној дана 16.05. 2019. године донело следеће:

 
Р Е Ш Е Њ Е


Члан 1.
Именује се  Комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс за  суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Опово у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања за  2019. годину  у саставу:


1. Зденка Кожик
2. Жељко Савић
3. Мирјана ВасићОво решење је коначно.

Члан 2.
Задатак Стручне комисије је  оцена пројеката поднетих на конкурс за  суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Опово у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања за  2019. годину, као и састављање предлога за додели средстава са образложењем и достављање истих Општинском већу.  

Члан 3.
Одређује се  накнаде  за рад  члановима  Kомисије у  нето износу од по  10 000,00 динара као и право на наканду путних трошкова од места пребивалишта према приложеним рачунима.
Одобрена средства биће исплаћена  из буџета општине Опово за 2019. годину.

                                 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
                                                                      

Конкурсом  за  суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Опово у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања за  2019. годину , упућен је позив новинским и медијским удружењима и медијским стручњацима заинтересаним за учешће у раду Комисије , да доставе предлоге за чланове Комисије.
Предлоге су поднели.
1. Друштво новинара Војводине  из Новог Сада и предложили за члана Комисије Жељка Савића;
2. Comnet ТВ мрежа из Суботице  ипредложили су за члана  Зденку Кожик;
3. Пословно удружење Асоцијација електронских медија Војводине из Новог Сада и предложила за члана Мирјану Васић.

Сви предагачи су доставили потребну документацију.

Општинско веће је након разматрања пристиглих предлога за чланове Комисије донело решење као у диспозитиву.
                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                                              др Зоран Тасић


20.05.2019