Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Рани јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године.

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године.
Обавештавамо вас да је Влада донела Одлуку о изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године, која је објављена у Службеном гласнику РС, број 48/19.
Одредбама члана 45а став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20, у даљем тексту: Закон), односно, чл. 37-44. Правилника о садрзини, нацину и поступку израде докумената просторног и урбанистицког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19), утврдјене су надлезности око организовања и спроводјења раног јавног увида поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године.
У том смислу, Министарство градјевинарства, саобрацаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам у сарадњи са јединицама локалних самоуправа, организује Рани јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године.
Ради оглашавања раног јавног увида, достављамо материјале које је потребно објавити на интернет страници јединице локалне самоуправе, даном запоцињања раног јавног увида, односно у понедељак 2. марта 2020. године.
Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15. дана, у периоду од 2. до 16. марта 2020. године.
Материјале које је потребно објавити, састоје се од следећег:
•       Оглас,
•       Елаборат за рани јавни увид Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године,
•       3 графицка прилога.
Излагање елабората на рани јавни увид обавља се електронски.
Молимо вас да спроведете рани јавни увид у складу са чланом 45а Закона и чланом 41. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања.
Молимо вас да материјале преузмете са следећег линка:  https://we.tl/t-PXKaLKAH9M
О даљим активностима у току израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године бићете благовремено обавештени.28.02.2020