Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Закључак о обавезама и закупнимама током ванредног стања
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06- 21 /20
Дана:27.04.2020.год.
О П О В О

У складу са чл.70.Статута општине Опово, („Општински службени гласник општине Опово“ бр.2/2019) и чл.58. Пословника о раду Општинског већа („Општински службени гласник општине Опово“ бр.8/2008), Општинско веће је на седници одржаној дана 27.04.2020. године, донело следећи:
                    
                                                                 ЗАКЉУЧАК 

Због проглашеног ванредног стања одлуком Владе Републике Србије, почев од закупнине за месец април 2020. године закључно са месецом у коме се укида ванредно стање проглашено на територији Републике Србије :

1.   Ослобађају се уговорене  обавезе плаћања закупа у 100 % износу, закупци пословних простора и јавних површина за постављање привремено монтажних објеката и летњих башти, којима је Уредбом Владе Републике Србије и Наредбом Општинског штаба за ванредне ситуације, забрањено обављање делатности и који не обављају делатност .
2.   Умањује  се  уговорена обавеза  плаћања закупа у  износу 50%  закупцима пословних простора и дела јавних површина за постављање привремено монтажних објеката, којима  Уредбом Владе Републике Србије као и Наредбом Општинског штаба за ванредне ситуације није забрањено обављање делатности, али раде уз ограничење радног времена  ( скраћено радно време).
3.   Закупци су у обавези да и у време трајања  ванредне ситуације  измирују  трошкове  електричне енергије   и остале комуналне трошкове   за предметне пословне просторе  и привремено монтажне објекте.
4.   Надлежна Одељења Општинске управе општине Опово, Одељење за привреду и финансије и Одељење за имовинско правне стамбено комуналне послове, урбанизам и грађевинарство, ће извршити обрачун умањења  закупа и  обавестити закупце који на основу уговора, измирују годишњи износ закупнине, о висини умањења закупа за наредну годину. 
5. Уколико се измирења закупа врше на месечном нивоу , неће се фактурисати закуп почев од закупнине за месец април 2020. године закључно са месецом у коме се укида ванредно стање проглашено на територији Републике Србије.
     
                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА     
  
                                                                                          др Зоран Тасић   


29.04.2020