Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу објекта самоуслужне аутоперионице на катастарској парцели бр. 49/1 КО Сефкерин у Сефкерину у улици Петров Владе 13
На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09 , 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон и 9/2020), Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине  оглашава.
  


  ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА  ПОТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ  ЛОКАЦИЈЕ    за изградњу  објекта самоуслужне аутоперионице     на катастарској парцели бр. 49/1 КО  Сефкерин  у Сефкерину у  улици Петров Владе131. Јавна презентација Урбанистичког пројекта  урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу  зграде за изградњу  објекта самоуслужне аутоперионице     на катастарској парцели бр. 49/1 КО  Сефкерин уСефкерину  у улици Петров Владе13 инвеститора „MЕДА 2016“  из Борча,Личка 13,одговорно лице Данијела Стаменовић обавиће се у холу зграде општинске управе Опово улица Бориса Кидрича бр.10 у периоду од 19.06.2020.године до 26.06.2020.године. 
 
2.Обрађивач предметног Урбанистичког пројекта, број тех. докум. 013/2020 од јуна 2020.године је Инжењеринг „ПРО ПЛАН“ Београда-Палула, одговорно лице и одговорни урбанисти  је  Део Ђ.Лукић,дипл.инж.арх.-лиценца бр.200 0665 04

3.Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на увид у просторијама  Општинске управе  Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине  и  на телефон 013/681 212 или 681 666.

4.Урбанистички пројекат биће доступан на увид заитересованој јавности у дигиталном облику ,у току трајања јавне презентације , на званичној  интернет гласилу „Глас Опово“и на сајту  Општине Опово ( www.оpovo.org.rs.)  

5.Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат , као и да у току трајања јавне презентације од седама дана  доставе своје примедбе и сугестије у писаној  форми Одељењу за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине,путем писарнице  Општинске управе општине Опово, ул.Бориса Кидрича бр.10, поштански број 26 204 Опово, најкасније до последњег дана трајања јавне презентације закључно са 26.06.2020.године.

Датум 12.06.2020.година15.06.2020