Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу спортско рекреативног хотелског комплекса на к.п.2050/3ко Баранда
На основу  члана 63. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014, 145/2014 и 83/2018  и 31/2019) Правилника о садржини  начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.32/2019) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине :
  
ОГЛАШАВА 
  ЈАВНУ      ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  ЗА  ПОТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ  ЛОКАЦИЈЕ ЗА  ИЗГРАДЊУ СПОРТСКО  РЕКРЕАТИВНОГ ХОТЕЛСКОГ КОМПЛЕКСА НА К.П.2050/3КО БАРАНДА 1.Јавна презентација Урбанистичког пројекта за  потребе  урбанистичко –архитектонске разраде  локације за изградњу спортско  рекреативног хотелског комплекса на к.п.2050/3 КО БАРАНДА,  инвеститора „РИБАРСТВО“ АД БАРАНДА из Баранде, обавиће се у холу зграде Општинске управе Опово улица Бориса Кидрича бр.10 у периоду од 20.06.2019.године до 27.06.2019.године.

2.Обрађивач предметног Урбанистичког пројекта  је „ ФОРМА ПЛАН“ДОО  БЕОГРАД ,Његошева 71 .

3.Овлашћена лица за давање обавештења су Раде Цветановић и Јасна Кочовић на телефон 013/681 212 или 681 666

4.Урбанистички пројекат биће доступан на увид заитересованој јавности у дигиталном облику ,у току трајања јавне презентације , на званичној  интернет адреси Општине Опово ( www.оpovo.org.rs.) и  локалном гласилу „Глас Опова“(www.glasopova.rs).

5.Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат , као и да у току трајања јавне презентације  доставе своје примедбе и сугестије у писаној  форми на Нацрт урбанистичког пројекта Одељењу за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине,путем писарнице  Општинске управе општине Опово, ул.Бориса Кидрича бр.10, поштански број 26 204 Опово, најкасније до последњег дана трајања јавне презентације закључно са 27.06.2019. године14.06.2019