Глас Oпова
Дом Здравља
Марина Опава
Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације реконструкције и промене намене производно складишног комплекса у стамбено-пословно-складишни комплекс на катастарској парцели бр.4348/1 КО Опово09.08.2017