Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Решење о додели Мајских награда за 2019. годину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРOJ:  02-14/19
ДАНА: 16. 05. 2019. године
О П О В О
У складу са чл. 70. Статута општине Опово (“Општински службени гласник општине Опово” бр.2/19), чл. 6. Правилника о додели  награда и признања општине Опово (“Општински службени гласник општине Опово” бр. 11/18 ),  и чл. 58. став 1. Пословника о раду Општинског већа, Општинско Веће је на својој седници , одржаној дана  16.05. 2019. године донело следећи:


 
Р Е Ш Е Њ ЕЧлан 1.

Утврђују се добитници награде поводом дана општине – „Мајска награда“

1. Доо  „Агрос“ из Опова, Рибарска бр. 2
2. Доо  „Маестро“ из Сакула, Нушићева бр. 21а
3. Жељко  Милованов, свештеник  из СефкеринаЧлан 2.
    Награде поводом дана општине – „Мајска награда“, добитницима ће уручити председник општине на Свечаној академији, 22.05.2019. године.Образложење

Општинско веће је решењем бр. 02-13/19  од 25.04.2019. године именовало   Комисија за избор добитника „Мајске награде“ и утврдило број добитника и критеријуме на основу којих се врши избор.

Комисија за избор добитника „Мајске награде“  је расписала јавни позив   07.05.2019. године. Рок за подношење пријава је био до 15.05.2019. године.
У остављеном року пристигле су три пријаве. 
1. Месна заједница Опово - предлаже  Доо  „Агрос“ из Опова за добитника „Мајске награде“ за 2019. годину за област привреде, уз образложење:

Доо  „Агрос“ из Опова је предузеће које успешно послује на нашој територији  дуги низ година и запошљава становнике наше општине чиме доприноси економском развоју општине.
У свом раду залаже се  за  развој, промоцију, друштвени ангажман у општини Опово, у области привреде.
Поред свега наведеног друштвено одговорно  је предузеће што је показало  и кроз низ хуманитарних и донаторских активности.

2. Месна заједница Сакуле -  предлаже  млекару „Маестро“ Доо из Сакула за добитника „Мајске награде“ за 2019. годину за област привреде, уз образложење:

Млекару „Маестро“ Доо из Сакула је предузеће које успешно послује на нашој територији  дужи низ година и запошљава становнике наше општине чиме доприноси економском развоју општине.
У свом раду залаже се  за  развој, промоцију, друштвени ангажман у општини Опово, у области привреде.
Поред свега наведеног друштвено одговорно  је предузеће што је показало  и кроз низ хуманитарних и донаторских активности.


3. Месна заједнице Сефкерин - предлаже Жељка   Милованов, пароха Српске православне цркве, Црквене општине Сефкерин за добитника „Мајске награде“ за 2019. годину, уз образложење:

Жељко  Милованов  у свом раду је показао изузетан друштвено одговорни однос према зајдници, водећи рачнуна о једнаком односу према свим грађанима, учешћем у готово свим активностима  које су споровђене у Сефкерину али и у целој општини.
Бави се хуманитарним радом и ангажован је око пружања помоћи социјално угроженим категоријама становника општине.
Као грађанин и као свештеник цењен је и поштован од старне  грађана.


Комисија је разматрала пристигле пријаве кандидата и исте прихватила са датим образложењима и предлажила Опшптинском већу добитнике „Мајске награде“.

На основу горе наведеног донето је решење као у диспозитиву.

                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                                           др Зоран Тасић


20.05.2019