Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
конкурс за израду идејног решења грба и заставе општине опово

На основу Одлуке о приступању изради грба и заставе Општине Опово („општински службени гласник општине Опово“ бр.2/19), Комисија за избор идејног и ликовног решења грба и заставе општине Опово, на седници одржаној 28.03.2019. године, расписује:

КОНКУРС
ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ГРБА И ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ ОПОВО

I
Право учешћа на конкурсу имају сва правна лица регистровани на територији Републике Србије и физичка лица држављани Републике Србије, а нису чланови Комисије за избор идејног и ликовног решења грба и заставе општине Опово (у даљем тексту: Комисија), ни лица која је Комисија ангажовала у свом раду.
II
Предлог за идејно решење грба и заставе општине Опово треба, у складу са Законом о  локалној самоуправи и Статутом општине Опово, да одговара: историјским, културним, етничким и локалним посебностима општине Опово и не сме вређати општи државни интерес, верска и национална осећања као и јавни морал.
III
ОПШТИ УСЛОВИ
Грб и застава морају бити израђени у складу с уобичајеном хералдичком и вексиколошком праксом и одговарати садржају који је одређен тачком II конкурса.
1. Број, распоред и садржај поља на предложеном решењу грба мора бити примерен хералдичкој пракси. 
2. Грб се радити у једној варијанти, као основни (тзв.мали грб).
3. Основни грб мора да садржи ''ШТИТ'' чији је облик заснован на средњовековним штитовима као есенцијални хералдички елементи традиционални симбол заштите.
4. Број, распоред и садржај поља у штиту морају задовољити хералдичку праксу, а њихов садржај мора бити у складу сазахтевима из тачке II конкурса.
5. Облик и форма грба мора да омогућава технику штампања у више боја и да се грб, као симбол може користити за израду плакета, повеља, значки, јавних признања, сувенира и слично.
6. Застава треба да је правоугаона (однос 6:4) и мора бити осмишљена сходно вексиколошкој пракси, у потпуности или делимичнои да кореспондира са елементима грба.
IV
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
1. Цртежи којима се представља предлог решења грба и заставе морају бити рађени у боји и достављени на засебним листовима формата А4.
2. Сваки од наведених листова који садржи предлоге мора бити засебно обележен називом и бројем.
3. За грб, уз цртеже у боји, на посебном листу формата А4 мора се доставити и црно-бела варијанта истог решења.
4. На посебном листу формата А4 морају се доставити разрадни примери са апликацијама предложеног грба на меморандуму, поштанској коверти и визит карти;
5. Техника израде предлога може да буде и ручна али у боји (технике: туш, темпера, гваш и акварел, или комбинација тих техника).
6. Уз цртеже неопходноје доставити и блазон-текстуални опис садржаја грба и заставе (један заједнички текст за оба симбола) али са посебним освртом на грб и посебно за заставу.
7. Поред доставе цртежа на папиру, предлог решења се доставља и у електронској форми на CD-у тако што ће назив и број цртежа бити уписан на самом CD-у и на његовом омоту.
Текст блазона треба да буде достављен у штампаном облику на формату А4 и у количини текста две новинарске шлајфне (тј. 2 листа А4 формата са нормалним проредом слова). Сваки лист мора бити обележен редним бројем и шифром.

V
ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА
Конкурсни радови се достављају у пакетима (ковертима А4), без имена и презимена пошиљаоца, ПОД ШИФРОМ најкасније до 15,00 часова последњег дана конкурса на адресу: Општина Опово, Комисија за избор идејног и ликовног решења грба и заставе општине Опово, Бориса Кидрича бр. 8; 26204 Опово, са назнаком: КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ГРБА И ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ ОПОВО -НЕ ОТВАРАТИ.
Уз рад, у посебној, затвореној коверти потребно је доставити личне податке учесника (презиме, очево име, лично име, адресу становања, број телефона, e-mail) и шифру под којом се налази конкурсни предлог, као и писану изјаву аутора да уколико буде награђен своје ауторско право аутоматски преноси на расписивача конкурса односно Општину Опово, и да је понуђено решење лична креација аутора.

VI
УСЛОВИ КОНКУРСА, РОКОВИ, ИЗБОР РАДОВА И НАГРАДА
Сваки учесник конкурса може учествовати са највише три рада али сваки рад мора бити достављен Комисији као посебна пошиљка (рад) и са посебном шифром и траженим садржајем.
Конкурс траје 30 (тридесет) дана од дана објављивања на званичном службеном web сајту Општине Опово http://www.opovo.org.rs тј. од 30.03.2019. године до 28.04.2019. године Уколико последњи дан конкурса пада у дане викенда или државног празника, рок конкурса је први радни дан након викенда или државног празника. 
Комисија ће по завршетку конкурса записнички прегледати све доспеле радове и извршити њихов одабир у року од 15 дана и о томе обавестити јавност путем јавних медија а награђени учесник писменим обавештењем.
Радови који буду стигли након истека рока конкурса неће се узимати у разматрање.
Непотпуни предлози идејних решења, што на почетку прегледа доспелих радова записнички установљава Комисија, такође се неће узимати у разматрање.
Сваки учесник конкурса доставом свог рада прихвата све услове и пропозиције овог конкурса. 
Избор радова ће вршити Комисија за припрему предлога одлуке о изгледу и употреби симбола општине Опово -грба и заставе општине.
Аутор чији предлог решења буде изабран има право на новчану награду у нето-износу од 100.000,00 (сто хиљада) РСД. 
Аутор чији предлог решења буде изабран и награђен сагласан је са преносом свих ауторских права и потраживања по основу свог рада, осим моралних, на општину Опово.
Комисија има право да од аутора чији рад буде изабран и предложен за грб и заставу општине Опово тражи дораду или измене појединих елемената грба и заставе, што је аутор обавезан да прихвати осим у случају да измена мења карактер његовог предлога.
Исплатом предвиђене награде аутору завршавају се узајамне обавезе по одредбама овог конкурса.Комисија није обавезна да изврши избор грба и заставе уколико закључи да ниједан рад не задовољава критеријуме конкурса.

Особа за контакт:  Катарина Николић Ралић моб. 063/1068319


Комисија за избор идејног и ликовног решења грба и заставе општине Опово
Председник комисије
Катарина Николић Ралић, дипл. драматург

Датум: 28.03.2019.
Опово


29.03.2019